Městská knihovna

Městská knihovna v roce 2004

ČTVRTEK 20.5. - Vajla Stýblová, známá spisovatelka a lékařka besedovala v audovizuálním středisku se čtenáři knihovny. Nebyla to jediná beseda, nebyla to akce v knihovně ani první ani poslední. Například od 13.července zdobily zdejší schodiště fotografie mláďat různých opeřenců. Snímky byly od amatéra Břetislava Fialy - aktivní člen Fotoklubu Nekras. Tolik pro zajímavost. Faktem je, že Městská knihovna v Jablonci fungovala v roce 2004 coby příspěvková organizace města. Nahlédněme do její zprávy o činnosti. Nejprve údaje z roku předcházejícího, když už se mi je tam nepovedlo vpravit aktuálně. Zpracovala je ředitelka Mgr. Jana Niepelová:

Hlavní úkoly: Městská knihovna plní funkci střediska vzdělávacích, informačních a poradenských služeb. Jejím úkolem je zpřístupňování informací co nejširší veřejnosti a zajišťování materiálů pro studium i oddechovou literaturu. Výpůjční služby jsou zajišťovány půjčovnami pro dospělé čtenáře a pro děti a dále pobočkami v okrajových částech města. Vzdělávací a výchovná činnost je směrována především do oblasti práce s dětmi a mládeží. Jako centrum regionálních služeb pečuje knihovna o veřejné knihovny jabloneckého regionu. Potřebným krokem v modernizaci knihovny byla rekonstrukce osvětlení multimediálního oddělení. Dosavadní světla z 80.let naprosto nevyhovovala jak z hlediska hospodárnosti, ale i viditelnosti, tak po stránce estetické. Rok 2003 znamenal zahájení automatizovaného výpůjčního procesu v pobočce Mšeno. Díky grantu Ministerstva kultury, který se podařilo knihovně v loňském roce získat, byla v závěru roku pobočka Kokonín připojena na internet.

Základní statistické údaje rok 2002 rok 2003

Počet výpůjček celkem

243 728

251 159

Počet návštěvníků celkem

74 899

75 826

Denní průměr návštěvníků

340

344

Počet zaregistrovaných čtenářů

4 167

4 143

z toho děti do 15 let

1 150

1 131

Počet vzdělávacích a výchovných akcí a exkurzí celkem

603

549

Celkový stav knihovního fondu

132 612

137 028

z toho: knihy

124 539

128 840

videokazety

373

376

CD ROMy

108

113

ostatní zvukové dokumenty

7 592

7 699

Celkem bylo v roce 2003 zakoupeno a zpracováno 5 842 knihovních jednotek.

Z další činnosti: V oblasti kulturně výchovné činnosti a prezentace knihovny veřejnosti byla hlavní pozornost soustředěna na Měsíc internetu a knihy (březen) a na Týden knihoven (říjen). Měsíc internetu přinesl:
 • pro individuelní zájemce nabídku v proškolení v práci s internetem,
 • internet pro seniory - setkání pro dříve narozené,
 • „Umíte hledat v on-line katalogu?“ - školení pro zájemce,
 • cestopisná beseda „Cestujeme Austrálií“,
 • pro dětské čtenáře soutěž na téma „Pražská zastavení a pohádky“.

Týden knihoven byl zahájen akcí „Velké říjnové společné čtení“. Nepřetržité čtení bylo zaměřeno na regionální autory a během pětihodinového maratonu se vystřídalo 202 účastníků. Ve všech odděleních knihovny byl navlékán „náhrdelník návštěvníků“ knihovny. Každý návštěvník v tomto týdnu navlékl korálek své návštěvy a vznikl tak náhrdelník dlouhý více než 9 metrů. Audiovizuální středisko vyhlásilo 3.ročník literární soutěže. V rámci ní se sešlo 96 prací dětí, studentů a učňů jabloneckých škol. Oddělení pro děti uspořádalo anketu „Co se mi líbí nebo nelíbí v knihovně“.

V průběhu roku proběhla řada dalších akcí:

 • výstava k Měsíci neziskových organizací,
 • „Záložkiáda“ - v soutěži, kterou vyhlásilo dětské oddělení se sešlo na 90 výtvorů. Vylosované záložky byly odměněny cenami,
 • spolupráce na realizaci akce „Týden proti drogám“; besed se zúčastnilo 784 návštěvníků,
 • akce ke Dni památek - promítání filmů o historii Jablonce a regionu a výstava fotografií,
 • cestopisná beseda „ S J.Štětinou v Pakistánu“,
 • pravidelné měsíční akce pro seniory - promítání vzdělávacích videoprogramů. Hudba kolem nás - besedy o hudbě, skladatelích a hudebních žánrech.

Pobočky:

 • v průběhu roku byl do počítače uložen knižní fond pobočky Janovská,
 • v pobočce Kokonín byla provedena aktualizace knižního fondu a v návaznosti na tyto práce bylo zahájeno vkládání fondu do počítače. Ke konci roku byly zpracovány cca 2/3 fondu,
 • v pobočce Mšeno byla v letních měsících provedena revize knižního fondu,
 • v 1.pololetí obdržela knihovna výpověď z prostor nemocnice. Vzhledem k tomu, že náhradní prostory se nepodařilo nalézt, byla k 1.7.2003 pobočka „Nemocnice“ zrušena,
 • pro naprostý nezájem ze strany obyvatel Proseče je i tato pobočka mimo provoz.

Regionální funkce knihovny jsou vykonávány na základě pověření Krajskou knihovnou v Liberci. V rámci toho:

 • Městská knihovna zajišťuje výkon regionálních funkcí pro 44 knihoven okresu,
 • pro uvedené knihovny nakupuje knihy do výměnného fondu i zajišťuje a zpracovává nákup za finanční prostředky jednotlivých obcí. Celkem bylo v uplynulém roce zakoupeno a zpracováno 3 589 svazků,
 • v 5 knihovnách byla provedena aktualizace a následná revize knihovního fondu a zrevidovaný fond je postupně elektronicky zpracováván,
 • z jednotlivých knihoven byl zajištěn sběr statistických dat a následně zpracována celoroční statistika činnosti knihoven okresu,
 • v průběhu celého roku byla aktivně zajišťována poradenská a konzultační činnost a to jak pro knihovny okresu, tak pro jejich zřizovatele.

Finanční hospodaření

Položka

Upravený rozpočet / v tis. Kč

Skutečnost v tis. Kč

Materiál

1252

1071

DHIM

191

199

Energie

304

268

Opravy

20

46

Cestovné

20

21

Služby

383

404

Mzdové náklady

4687

4716

FKSP

68

70

Jiné ost. náklady

40

42

Odpisy

200

201

Neinv. náklady celkem

7165

7038

Investiční náklady

0

0

Náklady celkem

7165

7038

Tržby vlastní

617

625

Prov. dotace od zřizovatele

5513

5513

Dotace a granty

835

841

Výnosy celkem

6965

6979

Zisk/ztráta

-200

-59

Spolupráce s Městským úřadem: Jak již bylo v úvodu řečeno, byla v uplynulém roce provedena rekonstrukce osvětlení multimediálního oddělení, což v nemalé míře přispělo ke zlepšení kvality prostředí. Bohužel, úroveň tohoto oddělení bude i nadále snižovat jeho vybavení ze 70.let. Zástupce knihovny se účastní setkání MěÚ se zástupci neziskových organizací v sociální i kulturní oblasti, což je pro všechny strany přínosem, neboť přináší možnosti nejrůznější spolupráce a vzájemné informovanosti.

Výhled na další období: Po ukončení elektronizace knižního fondu druhé největší pobočky v Kokoníně bude v letošním roce zahájen automatizovaný výpůjční provoz této pobočky. V roce 2004 bude elektronicky zpracován knižní fond poslední fungující pobočky - sídliště Šumava. V rámci optimalizace pracovních míst Městské knihovny budou do konce prvního pololetí provedeny následující změny:
 • snížení pracovních úvazků v oddělení akvizice a zpracování knihovních fondů - o 0,5 úvazku
 • snížení pracovních úvazků v oddělení pro dospělé čtenáře - o 0,5 úvazku
 • snížení pracovních úvazků v oddělení pro mládež - o 0,3 úvazku

Celkem bude stav pracovníků Městské knihovny snížen o 1,3 pracovních úvazku.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Jablonec za rok 2004:

V uplynulém roce se podařilo uskutečnit další krok v modernizaci knihovny - rekonstrukci osvětlení čítárny a studovny. Dosavadní osvětlení z 80. let bylo nehospodárné a pro čtenáře naprosto nevyhovující. Rok 2004 znamenal také dokončení elektronizace knižního fondu pobočky Kokonín a kompletní přípravu této pobočky na automatizovaný výpůjční provoz.

Základní statistické údaje rok 2003 rok 2004

Počet výpůjček celkem

251 159

243 631

Počet návštěvníků celkem

75 826

79 505

Denní průměr návštěvníků

344

361

Počet zaregistrovaných čtenářů

4 143

4 361

z toho dětí do 15 let

1 131

1 116

Počet vzdělávacích a výchovných akcí a exkurzí celkem

549

467

Celkový stav knihovního fondu

137 028

133 100

z toho: - knihy

128 840

124 756

- videokazety

376

383

- CD ROMy

113

127

- ostatní zvukové dokumenty

7 699

7 834

Z další činnosti: V návaznosti na hlavní úkoly bylo do konce roku dokončeno vložení knižního fondu pobočky Kokonín do počítače a pobočka kompletně připravena na elektronický provoz. Kromě tohoto úkolu byla provedena a dokončena elektronizace knižního fondu pobočky Šumava. V oblasti kulturně výchovné činnosti a prezentace knihovny veřejnosti byla již tradičně hlavní pozornost zaměřena na Měsíc internetu a knihy (březen) a na Týden knihoven (říjen). V Měsíci internetu a knihoven byla opět věnována pozornost proškolování veřejnosti v práci s internetem. Dále byly připraveny:

 • 2 cestopisné besedy pro veřejnost („Filipíny“ a „S kamerou východní Afrikou“),
 • soutěž pro dětské čtenáře,
 • „Noc s Andersenem“ - noci plné překvapení se v knihovně zúčastnilo 20 dětí.

Také „Týden knihoven“ přinesl návštěvníkům knihovny celou řadu akcí:

 • cestopisná beseda „ Cestujeme po Tibetu“,
 • beseda spojená s autorským čtením s libereckou rodačkou spisovatelkou Issou Engelmann o její knize „Návrat pod zelenou střechu“,
 • soutěž pro dětské čtenáře o historii knihy a knihoven,
 • soutěž o nejlepšího čtenáře odd. pro mládež,
 • „Umíte hledat v on-line katalogu“ - školení pro veřejnost,
 • anketa „Které noviny nebo časopisy v čítárně postrádáte?“
 • vyhlášení 4.ročníku literární soutěže,
 • „Stužkování“ - každý návštěvník obdržel stužku s nápisem „Týden knihoven“.

V průběhu roku se uskutečnila celá řada dalších akcí. Z nich můžeme jmenovat:

 • literární beseda se spisovatelkou Valjou Stýblovou,
 • přednáška „Moderní česká próza - pro střední školy proběhlo 2x,
 • beseda s dr. E. Koudelkovou, autorkou knihy „Pověsti z kraje sklářů“,
 • další dvě cestopisné besedy jabloneckého cestovatele „Norsko“ a „Elba
  a „Francouzské Alpy“,
 • v rámci Měsíce neziskových organizací „ Výstava“ seznamující s jejich činností,
 • spolupráce na realizaci akce „Týden proti drogám“,
 • vyhlášení výsledků literární soutěže - sešlo se 84 prací dětí, studentů a učňů,
 • ve spolupráci s fotoklubem Nekras 2 výstavy fotografií :
 • Moravský folklór - výstava - výstava zlínského fotografa
 • Jablonec a okolí
 • Den památek - promítání filmů o historii Jablonce a celého regionu,
 • vzdělávací akce pro děti a mládež v jednotlivých půjčovnách a audiovizuálním středisku,
 • akce pro seniory - měsíčně - promítání vzdělávacích videoprogramů
 • Hudba kolem nás - besedy o hudbě a hudebních. skladatelích,
 • cestopisné besedy s jabloneckým cestovatelem.

Na základě pověření Krajskou knihovnou v Liberci vykonává knihovna regionální činnost. V rámci toho zajišťuje výkon regionálních funkcí pro veřejné knihovny okresu,

 • pro tyto knihovny buduje výměnný fond a na základě uzavřených smluv zajišťuje a zpracovává knižní fondy za finanční prostředky jednotlivých obcí. Celkem bylo v uplynulém roce zakoupeno a zpracováno 2 729 svazků
 • důvodem budování výměnných fondů je zajištění a poskytování kvalitních a odborně zpracovaných novinek knihovnám regionu. Výměnné soubory, obsahující cca 50 knih, jsou min. dvakrát ročně dodávány na knihovny a pobočky regionu. V uplynulém roce bylo připraveno 83 výměnných souborů
 • ve 4 knihovnách byla provedena aktualizace a následná revize knižního fondu a zrevidovaný fond byl elektronicky zpracován
 • z jednotlivých knihoven je zajišťován sběr statistických dat s následným zpracováním celookresních statistik o činnosti knihoven
 • v průběhu celého roku byla aktivně zajišťována poradenské a konzultační činnost, a to jak pro knihovny okresu, tak pro jejich zřizovatele

Finanční hospodaření

Položka

Upravený rozpočet

Skutečnost / v tis.

Materiál

1 248

1 142

DHIM

136

234

Energie

303

267

Opravy

30

76

Cestovné

19

15

Služby

412

409

Mzdové náklady

5 146

5 121

FKSP

78

76

Jiné ost. náklady

45

43

Odpisy

200

83

Neinv. náklady celkem

7 617

7 466

Inv. náklady

---

---

Náklady celkem

7 617

7 466

Tržby vlastní

752

1 244

Prov. dotace od zřizovatele

5 845

5 938

Dotace a granty

820

820

Výnosy celkem

7 417

8 002

Hospodářský výsledek

- 200

+ 536

Rozpočet pro rok 2004 byl sestaven jako ztrátový s tím, že výše ztráty byla stanovena ve výši daňových odpisů. V roce 2004 jsme přešli z daňových odpisů, které byly 200 tis. Kč na odpisy účetní a ty byly v roce 2004 83 tis. Kč. Tím došlo ke snížení nákladů. K výraznějším úsporám došlo u položek spotřeba materiálu a energie. Naopak došlo k překročení u oprav z důvodu opravy osvětlení v prostorách studovny a čítárny, které bylo zastaralé a nevyhovující a se kterým se v rozpočtu nepočítalo.Výnosy: Vlastní výnosy byly pro rok 2004 plánovány ve výši 752 tis. Kč. Ty se nám nepodařilo splnit z toho důvodu, že tyto příjmy získáváme především díky sankčním poplatkům od čtenářů. Pokud čtenáři dodržují knihovní řád, jako tomu bylo v loňském roce, jsou příjmy nižší. K překročení došlo v položce ostatní výnosy. Dle vyhlášky č.549/2004 Sb. pokud organizace neměla pokrytý fond reprodukce majetku finančními prostředky, přeúčtovala jej do výnosů. K překročení plánovaných výnosů došlo díky získaným dotacím od úřadu práce. Celkově Městská knihovna dosáhla účetní zisk ve výši 536 tis. Kč.

a) Zvyšování příjmů pro rok 2005 zajistí MěK vyšší dotací na regionální činnost, kterou by měla obdržet od Krajského úřadu Liberec.

b) Rozpočet knihovny je stanoven v nejnižší optimální míře. Jeho další snížení by znamenalo již omezení činnosti knihovny.

Spolupráce s Městským úřadem - Městská knihovna má 4 pobočky v okrajových částech města, kterým cca 1x za 2 měsíce poskytuje soubory knih z výměnných fondů. Díky autu Městského úřadu, které má na zajišťování rozvozů knih k dispozici, je tato služba daleko operativnější a rychlejší. Možnosti další spolupráce a vzájemné informovanosti přináší účast zástupce knihovny na setkáních MěÚ se zástupci neziskových organizací v sociální i kulturní oblasti.

Výhled na další období: Po ukončení elektronizace pobočky v Kokoníně bude v lednu 2005 zahájen automatizovaný výpůjční provoz této pobočky. Tím budou ukončeny úkoly, které si knihovna v rámci automatizace dala. V návaznosti na dokončení elektronizace knižního fondu pobočky Kokonín bude v průběhu letních měsíců v této pobočce provedena revize knižního fondu. Městská knihovna používá ve své činnosti knihovnický systém Lanius, který je v systému DOS. V současné době začíná být provoz knihovny na úrovni, které systém v DOSu již přestává vyhovovat. Z toho důvodu se knihovna pokusí v roce 2005 získat grant Ministerstva kultury, který by jí umožnil přejít na systém Clavius. Tento systém je ve WINDOWS a splňuje všechny požadavky kladené v současnosti na moderní knihovnu. Budova Městské knihovny prošla posledními většími úpravami v letech 1969 - 1978. Z toho vyplývá, že některé prostory nutně potřebují opravy, neboť již nevyhovují současným požadavkům. Z tohoto důvodu bude nutné řešit následující problémy: vnitřní osvětlení všech prostor kromě čítárny, studovny a multimediálního oddělení, které knihovna rekonstruovala v minulých dvou letech, oprava podlah půjčoven pro dospělé i dětské čtenáře, tzn. zbroušení a nové nalakování parket, oprava oken, modernizace stávajících sociálních zařízení řešení problému červotoče, který byl zjištěn v loňském roce při zkušebních vrtech v některých střešních trámech. V blízké budoucnosti bude také třeba řešit otázku modernizace audiovizuálního střediska, doplnění a obnovu některých přístrojů a vybavení vhodnějším nábytkem. Největším problémem je dosud nevyřešený bezbariérový přístup do knihovny, který by umožňoval tělesně postiženým občanům používat služeb knihovny bez omezení.

Hodnocení příslušného odboru MěÚ - Mgr. Jana Niepelová pracuje ve funkci ředitelky Městské knihovny mnoho let. Funkci ředitelky Městské knihovny vykonávala vždy zodpovědně a s velkou znalostí problematiky knihoven a s tím souvisejících služeb. V březnu letošního roku požádala o uvolnění z funkce z důvodu odchodu do starobního důchodu. Vzhledem k odvedené práci a ke svědomitosti při řízení Městské knihovny nezbývá nic jiného, než za celoživotní práci pro občany tohoto města poděkovat. Cílové úkoly jsou s ohledem na odchod Mgr. Niepelové do důchodu k 31. červenci 2005 stanoveny tak, aby na jejich plnění mohl plynule navázat její nástupce a zároveň ještě vystihovaly období fungování původní ředitelky a období fungování ředitele nového.

Vytvořeno 27.7.2007 10:15:55 | přečteno 2989x | Petr Vitvar
load