Ekonomika

Průmysl v Jablonci nad Nisou v roce 2003.

PRŮMYSL

Co se průmyslu týká, je součástí kroniky výroční zpráva akciové společnosti Jablonex. ***Hotel Merkur získali počátkem roku movití podnikatelé z Ruska, majitelé cestovní kanceláře. Město věřilo v hojné investice vložené do oprav i vylepšení hotelu a v příliv turistů. Zaměstnanci doufali, že se nebude propouštět.***Jablonecký úřad práce od začátku roku začal komunikovat s nezaměstnanými přes mobilní telefony. Jako jediný v kraji dostávali lidé formou SMS informace o návštěvě zprostředkovatele či o nabídce rekvalifikačního kurzu. - Na jedno volné pracovní místo připadlo v březnu třináct lidí. Přes nezaměstnanost si některé podniky stěžovaly, že „nejsou lidi.“ - Co se červencové nezaměstnanosti týkalo, o jedno volné pracovní místo se ucházelo čtrnáct lidí evidovaných na Úřadě práce v Jablonci. Situaci nepomohly řešit ani nabídky sezónních prací. *** S podzimem přišly následující novinové titulky: Desítky let vyplnila zásuvkami a vypínači - Bižuterie se po letech dostává z krize - Desenská Ornela pohltí další firmu: mincovnu - V Jablonci zlikvidují stovky tun haléřů. *** Elektro-Praga oslavila v říjnu 135. výročí svého vzniku dnem otevřených dveří. V rámci České republiky získala postavení nejvýznamnějšího výrobce elektroinstalačního zařízení. Během své existence měnil podnik majitele i jméno. V roku 1993 se stal vlastníkem švédsko-švýcarský koncern ABB. *** Úderem půlnociposledního říjnového dne přestaly platit drobné mince, které se v posledních deseti letech razily v jablonecké mincovně. Nevím, zda se v Bižuterii České Mincovně pracovalo i v sobotu 1. listopadu, ale vím, že v tím dnem počínaje zde vypukla likvidace deseti a dvaceti haléřů, které začala již před časem stahovat z oběhu Česká národní banka. Mezi lidmi bylo na 900 tun uvedených drobáků, počítá se, že k likvidaci se vrátí asi třetina. Bižuterie si na to zapůjčila speciální lis z Německa, který sešrotuje měnu do balíků kvalitního hliníkového odpadu. Bižuterie Česká Mincovna přestala dvacetníky vyrábět vloni, desetníky letos v lednu. Výroba byla prý dražší než hodnota mince.

Svaz výrobců bižuterie

Zprávu zaslal tajemník svazu JUDr. Jaromír Adam: „Dovolte, abych Vás informoval v hlavních bodech o dění ve Svazu výrobců bižuterie v roce 2003. Valná hromada zvolila nové představenstva pro další dvouleté období a bylo nutné řešit otázky dalších směřování svazu v nových podmínkách organizačních změn bižuterního průmyslu a problematiku dalšího financování činnosti svazu. V roce 2004 dojdou finanční prostředky vzniklé jako zakladatelská odměna privatizačního fondu, které sloužily jako základ financování v uplynulých cca 10 letech. Hospodaření skončilo ztrátou 400 tisíc korun vzhledem k nepoměru mezi příjmy a výdaji. Jelikož hlavní součástí nákladů je mzdová složka, byla snaha dosáhnout rozdělení úvazku mezi funkci tajemníka Svazu výrobců bižuterie (SVB) a ředitele okresní hospodářské komory (OHK). Toto řešení by mělo i jiné praktické výhody, neboť by docházelo k prolínání těchto funkcí, určitým synergickým efektům a úsporám jak pro svaz, tak pro OHK. Vzhledem ke složitým poměrům uvnitř představenstva OHK se však nepodařilo dosáhnout tohoto řešení. Bez ohledu na to však spolupráce s OHK pokračovala. V roce 2003 jsme zaznamenali následující změny v členské základně: firma HG ukončila svoji činnost a následně též svoje členství. Naproti tomu firmy Glass a PAS byly přijaty za nové členy. Došlo též ke změnám v osobách ředitelů firem. Ve Skleněné bižuterii odstoupil s funkce ředitele Ing. Prokop a v důsledku toho též z funkce předsedy představenstva svazu. Novým ředitelem byl jmenován Ing. Havlíček. Kontaktním činitelem je obchodní náměstek Ing. Netrh. V ŽBS se ředitelem místo Ing. Krupky stal Dr. Ing. Babůrek. Zaniklo Jizerské sklo jako samostatný subjekt. Nejpodstatnější změnou bezesporu je a bude integrace mezi Ornelou a Bižuterií, kde dojde k vytvoření silného ekonomického celku. Kolektivní vyjednávání bylo zdánlivě jednoduché, neboť vedle vcelku nesporné otázky zařazování povolání a funkcí podle podnikového katalogu, se zkoncentrovalo na minimální mzdové tarify. Hlavní pozornost byla věnována 1. a 2. tarifnímu stupni. Ve 2. stupni se podařilo dosáhnout možnosti jít pod minimální úroveň dle nařízení vlády. - Pokud jde o problematiku zadávání zakázek na subdodávky mezi bižuterními firmami, platí v plném rozsahu posouzení MPSV a MF, které SVB obdržel před rokem. Problémy nastávají při posuzování skutečného stavu v konkrétních případech, tj. zda odpovídají uvedeným vyjádřením MPSV/MF. Záležitost je sledována na úrovni Finančního ředitelství Ústí nad Labem. Letos proběhne soudní řízení v této záležitosti před Krajským soudem. Rozsudek a zejména jeho zdůvodnění soudem bude směrodatné pro všechny zainteresované.

Pokračovala činnost gestora SKP. Novým gestorem byla jmenována p. Kolářová. - Co se týče oblasti školství podílel se svaz na oponentním řízení k dlouhodobé koncepci vzdělávání Libereckého kraje. Na základě oponentního řízení byla zpracována 2. verze koncepce. Bylo pokračováno v činnosti poradních sborů při SUPŠ. Členové SVB byli požádání o pomoc a spolupráci při přípravě Sympozia umělecko-průmyslových škol, které proběhne v polovině roku 2004. Byla realizována výuka zbožíznalství na Katedře designu Technické univerzity v Liberci. Následně bylo dohodnuto po pozitivních zkušenostech s touto výukou přistoupit ke zpracování učebnice zbožíznalství pro potřeby členů Svazu. O postupu prací byli členové průběžně informováni. - Nebyla realizována žádná společná účast členů na výstavních akcích, a to z důvodu nezájmu členů. Určitý zájem byl projeven o připravovanou kontraktační výstavu sklářských výrobců pro tento rok, ale organizátorům se nepodařilo dotáhnout akci do realizační fáze. - Svazem byla zorganizována přednáška s besedou prof. Fraita z ČNB o problematice Euro. Účast členů byla poměrně nízká. Je otázkou, zda v budoucnu organizovat podobné akce a na jaká témata, která by členy zaujala. Zatím je uvažováno o tématu subdodávek v bižuterním průmyslu a o kontrolách životního prostředí. Uskutečnil se seminář na téma ochrany práv průmyslového vlastnictví. V oblasti životního prostředí se odehrávají aktivity Technické skupiny sklo při Asociaci sklářského průmyslu, jejíž činnosti se zúčastňují též členové SVB. Tyto aktivity vyvolávají jednání s MPO, MŽP a rovněž s Libereckým krajem.

V roce 2003 bylo rozhodnuto o vytvoření Rady hospodářské a sociální dohody Libereckého kraje, neboli tzv. „malé tripartity“ a v roce 2004 by mělo být toto rozhodnutí realizováno. SVB je zastoupen v zaměstnavatelské části tripartity. SVB byl rovněž zastoupen ve výboru pro malé a střední exportéry při HK ČR. O akcích výboru byli členové svazu průběžně informováni, měli možnost vznést předem dotazy k daným tématům. - Svaz se detailně zabýval ve spoluprácí s Českou obchodní inspekcí problematikou niklu u bižuterních výrobků, podrobně informoval členy a zodpovídal jejich dotazy. - Svaz byl spolu s firmou Miss Bijoux předkladatelem projektu na zřízení Centra české bižuterie v Praze v objektu Václavské nám. 12. Tento nebytový prostor byl na dobu do 31.5.2004 pronajat Sazce. Zájem na projektu trvá a záležitost bude proto dále sledována.

V zájmu zvýšení informovanosti v rámci SVB byl učiněn pokus zmapovat údaje o výrobě a exportu členů. Reakce na tento dotazník byla minimální. - Vůči ministrovi financí a Generálnímu ředitelství cel bylo opakovaně intervenováno ve věci zachování Celního úřadu v Jablonci n.N. Intervence probíhaly i po dalších liniích. Dosáhnout tohoto záměrů se nepodařilo. Byli jsme pouze ujištěni, že na organizačnímu útvaru v Jablonci n.N. zůstanou v převážné míře zachovány příslušné agendy v oblasti celního řízení a správy spotřebních daní. - Hlavní význam SVB lze spatřovat v tom, že je respektován jako představitel celého odvětví a takto se může prezentovat vůči všem potenciálním partnerům a rovněž všichni partneři oceňují to, že se mohou obracet na představitele celého odvětví. Obracet se jednotlivě na jednotlivé subjekty by pro ně bylo asi velmi problematické. Význam Svazu ještě vzroste se vstupem do Evropské Unie, protože bude považován za národního reprezentanta a tudíž např. za partnera pro Evropskou komisi a jiné orgány. Po vstupu bude rovněž reálnější obnovit spolupráci s jinými národními asociacemi, nejspíše na úrovni bilaterální, neboť Unebif (Evropská asociace výrobců bižuterie) ztratil svůj někdejší význam.“
Vytvořeno 25.4.2006 10:23:33 | přečteno 1651x | Petr Vitvar