Statut Jabloneckého měsíčníku

I. Úvodní ustanovení

 1. Jablonecký měsíčník slouží jako informativní zpravodaj pro občany města a další zde působící subjekty. Informuje zejména o strategiích města, činnosti a rozhodnutích volených orgánů města, strategiích a činnosti představitelů města, činnosti magistrátu, městské policie, městem zřízených a založených organizací. Doplňkově obsahuje tak informace o významných událostech a skutečnostech ve městě, kulturních akcích, osobnostech, vlastivědě a společenském životě.
 2. Součástí obsahu Jabloneckého měsíčníku je také placená inzerce, zejména inzerce služeb; z inzerce jsou vyloučeny inzeráty propagující hazardní hry či erotické služby; zveřejňovány nebudou také placené inzeráty politických stran či názorových uskupení.

II. Redakční rada Jabloneckého měsíčníku

 1. Redakční rada řídí obsah a rozsah Jabloneckého měsíčníku a je za něj odpovědná primátorovi města.
 2. Redakční radu ustanovuje jako pracovní skupinu primátor města; jejími členy jsou zejména uvolnění členové zastupitelstva, dále pak např. pracovníci magistrátu či externisté podílející se na přípravě měsíčníku.
 3. Redakční rada rozhoduje o rozsahu a obsahu měsíčníku; v rozsahu inzerce je při rozhodování omezena jednou max. jednou čtvrtinou rozsahu celého čísla.
 4. V případě pochybností o zařazení určitého materiálu či inzerátu rozhoduje o návrhu nadpoloviční většinou všech svých členů; přezkoumat takové rozhodnutí o zařazení či nezařazení určitého materiálu do obsahu měsíčníku může primátor města.
 5. Redakční rada se schází dle potřeby, převážně jedenkrát měsíčně (určení rámce obsahu čísla a schválení textů);

III. Redaktor Jabloneckého měsíčníku

 1. Redaktor Jabloneckého měsíčníku zpracovává jednotlivé články a příspěvky do finální podoby, v níž mají být v měsíčníku uveřejněny; vychází přitom z podkladů a tipů poskytnutých mu redakční radou, členy orgánů města, pracovníky magistrátu, městské policie, městem zřizovaných či zakládaných organizací, případně dalších institucí v Jablonci nad Nisou.
 2. Redaktor odpovídá za stylistickou a pravopisnou čistotu Jabloneckého měsíčníku.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Tento statut Jabloneckého měsíčníku byl schválen Radou města Jablonec nad Nisou dne 5. 10. 2017, nabývá účinnosti k 5. 10. 2017, kdy nahrazuje dosud platný Statut Jabloneckého měsíčníku.
 2. Tento statut může být měněn pouze rozhodnutím Rady města Jablonec nad Nisou.

V Jablonci nad Nisou dne 5. 10. 2017

Ing. Petr Beitl
primátor

Vytvořeno 11.10.2017 16:55:41 | přečteno 2471x | Petr Vitvar
load