Jablonec byl opět oceněn za nízkou produkci komunálního odpadu od občanů ve městě

, autor: Petr Vitvar

V průběhu roku 2020 se vytřídilo 3 913 t odpadu. Jedná se zejména o odpad z barevných kontejnerů, sběrných dvorů, ze sběren a výkupen, které jsou zapojeny do systému obce, a ze školních sběrů. Vzhledem k vysoké hmotnosti materiálu tvořily největší podíl z celkového množství kovy, a to 1 349 t. Dále bylo vytříděno 1 224 t papíru, 736 t skla a 604 t plastů.

Nárůst množství obalů z e-shopu

Tak jako jiná odvětví i odpadové hospodářství bylo ovlivněno rozšířením nemoci Covid-19. Především se to projevilo v nárůstu množství obalového materiálu zapříčiněného masivním rozšířením nákupů přes internet. Tento trend je nejvíce vidět na množství papírových a kartonových obalů odkládaných do modrých kontejnerů. Zatímco v roce 2019 jich bylo 737 t, v loňském roce se vyšplhalo množství papíru v modrých kontejnerech na 1 022 t, což je nárůst o téměř 40 %. Kromě modrých kontejnerů se velkou měrou podílejí na celkovém množství papíru školní sběry. Školní sběry probíhají prakticky ve všech základních a ve většině mateřských škol v Jablonci nad Nisou, ale vzhledem k opakovanému uzavření škol v průběhu roku bylo množství takto odevzdaného papíru mnohem menší ve srovnání s předchozími lety. Činilo 102 t. Papír lze odevzdat i ve sběrnách a výkupnách, např. v ul. Belgická a Želivského, které jsou zapojeny do systému odpadového hospodářství města.

Plastů odevzdáno o 12 % více

Meziroční nárůst o 12 % byl zaznamenám u plastů. Již několik let se mohou do žlutých kontejnerů kromě PET lahví odevzdávat též veškeré plasty z domácností a nápojové kartony. Nápojové kartony (tetrapaky) tvoří necelá 2 % obsahu žlutých kontejnerů. Odpovídá to množství kolem 10 t ročně. Obsah žlutých kontejnerů se vozí na třídicí linku, kde je odpad roztříděn na jednotlivé komodity a následně předán k dalšímu využití.

Kontejnery na kovy se osvědčily

Již téměř tři roky jsou občanům města k dispozici rovněž šedé kontejnery na kovy. Jsou určeny zejména na drobný kovový odpad z domácností, jako jsou plechovky od nápojů, od potravin, zvířecí konzervy apod. V průběhu loňského roku pořídilo město další kontejnery na kovy a nyní se nachází na 23 stanovištích. Množství kovového odpadu odevzdaných do šedých kontejnerů postupně roste. V roce 2020 se takto vysbíralo téměř 15 t kovů. Vzhledem k celkovému množství vytříděných kovů se jedná o nepatrné množství, ale věříme, že toto číslo bude i nadále stoupat. Největší podíl kovového odpadu pochopitelně končí ve sběrnách a výkupnách.

V případě skla došlo k navýšení o 30 t oproti předešlému roku, a sice na celkových 736 t. Kolem 30 % z celkového množství skla tvoří čiré sklo, které lze do některých kontejnerů odevzdávat odděleně.

Odměna za třídění – 6,8 milionu

Za sběr využitelných složek komunálních odpadů získává město odměnu od společnosti Eko-kom, a. s. Za loňský rok přesáhne výše odměny pro Jablonec 6,8 mil. Kč. Tyto peníze jsou dále používány na provoz a zkvalitňování systému třídění odpadů. V průběhu roku 2020 se na řadě míst objevily nové kontejnery, u některých stanovišť se zvýšila četnost vývozů, vznikla nová stanoviště kontejnerů na tříděný odpad apod.

Odpadový Oskar obhájen

Dobrou zprávou je, že v roce 2020 kleslo množství směsného komunálního odpadu. V černých popelnicích a kontejnerech skončilo v loňském roce 6 399 t odpadu, tedy o 52 t méně než v roce předešlém. Jablonec patří k největším městům v České republice s produkcí pod 150 kg na obyvatele za rok. Spolek Arnika udělil i v loňském roce Jablonci nad Nisou Odpadového Oskara za nejnižší produkci směsného komunálního odpadu na obyvatele v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v Libereckém kraji. Výborné výsledky má město díky dlouhodobé podpoře třídění, ale též díky tomu, že zde domácnosti platí za směsný komunální odpad podle jeho skutečné produkce, tzn. podle objemu nádoby a frekvence jejího vývozu.

Na celkovém množství odpadu v Jablonci nad Nisou se významně podílí i velkoobjemový odpad, který občané odevzdají ve sběrných dvorech nebo při ambulantních svozech. V uplynulém roce se jednalo o 1 163 t. Nelze opomenout ani biologicky rozložitelný odpad, který mohou Jablonečané zdarma odevzdávat na sběrných dvorech a při mobilních svozech. V roce 2020 množství bioodpadu činilo 453 t.

Kontejnery na textil jsou oblíbené

Hojně využívané jsou bílé kontejnery na použitý textil, jehož množství se vyšplhalo téměř na 135 t. Aby byl přehled o množství odevzdaného odpadu úplný, je nutno dodat, že občané odevzdali 26 t nebezpečného odpadu a 37 t pneumatik.

Za zmínku jistě stojí i množství zpětně odebraného elektrozařízení. Na sběrných dvorech bylo v uplynulém roce odevzdáno 115 t velkých elektrospotřebičů (např. ledničky, pračky apod.), 23 t drobných elektrospotřebičů z domácností, 248 ks plochých televizorů a monitorů.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem občanům, kteří se aktivně podílejí na třídění odpadů v Jablonci nad Nisou a přispívají tak k ochraně životního prostředí. (bš)

Odpady v roce 2020

, autor: archiv MMJN

Graf - Množství separovaného odpadu 2009–2020

 
, autor: archiv MMJN

Graf - Složení odpadů odevzdaných občany v r. 2020

 
 
Vytvořeno 1.2.2021 9:36:07 | přečteno 461x | Petr Vitvar
Štítky: životní prostředí
 
load