Rekonstrukce křižovatky Rádelský Mlýn

, autor: archiv JM

Stavba silnice I/35 MÚK Rádelský Mlýn řeší rekonstrukci této křižovatky a přeložku silnice I/35, která v současnosti neodpovídá potřebám silnice pro motorová vozidla. Její tvar upravené trubky zůstal, s drobnými korekcemi v rámci stavby Zkapacitnění silnice I/35 Hodkovice – Rádelský Mlýn, zachován podle původního provedení z let 1972–1973.

Křižovatka bude v rámci stavby přestavěna na rozštěpnou. Přípravné práce budou zahájeny 2. března 2020, naplno se začne pracovat 30. března, dokončena by měla být v červnu 2022.

Hlavním důvodem realizace je odstranění kolizního bodu dopravních směrů Liberec–Jablonec se směry Jablonec–Liberec a Turnov– Jablonec. K tomu dojde zřízením přímé větve křižovatky bez kolizních bodů – větev 1. Výstavbou uvedené větve dojde ke změně dopravního režimu v křižovatce, a tím k nutnosti úpravy napojení větve A pro dopravní směr Turnov – Jablonec nad Nisou na silnici I/65. Dále bude zvětšen nevyhovující poloměr křižovatky, a tím bude zvýšena maximální povolená rychlost.

Průjezdnost a objízdné trasy

Silnice I/35 Liberec – Praha bude s omezením průjezdná v obou směrech po celou dobu výstavby. Silnice I/65 bude uzavřena do zprůjezdnění stavby, které je plánováno v červnu 2022. Dokončovací práce již budou probíhat za provozu i ve směru na Jablonec nad Nisou.

„Objízdné trasy jsou vedeny po komunikacích I. tříd, které jsou ve správě ŘSD ČR, abychom krajské silnice nezatěžovali. Toto řešení bylo v roce 2019 konzultováno na jednáních s PČR, Magistrátem města Liberec a LK,“ říká Nina Ledvinová tisková mluvčí ŘSD.

V současné době je zhotovitelem požádáno o vydání dopravně-inženýrského rozhodnutí (DIR). „V rámci schváleného DIR jsme připravení osadit doplňující dopravní značení na silnicích nižších tříd, pokud by toto bylo požadováno. Objízdné trasy a místa, kudy doprava povede, najdete na webových stránkách ŘSD a také v březnovém vydání JM,“ slibuje Ledvinová.

Umístění a popis stavby

Území stavby je značně prostorově omezené, jednak vlastní konfigurací terénu a také polohou železniční trati Liberec–Turnov a vodotečemi řeky Mohelky a Jeřmanického potoka. „Hlavním důvodem pro úpravu stávající křižovatky je odstranění nebezpečného kolizního místa křižujících se dopravních proudů. Problematický je zejména malý poloměr směrového oblouku na vratné větvi pro dopravní proud Liberec – Jablonec a atypické vedení větve pro dopravní proud Jablonec n. N.–Liberec s kolizním bodem na styku s dopravním proudem Liberec–Turnov. V tomto místě dochází často k dopravním nehodám,“ říká tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký a dodává: „Křížení větví je nepřehledné s nevhodným řešením stykové křižovatky, vytváří další dopravní závadu na ploše křižovatky.“

V rámci stavby bude provedena přeložka silnice I/35 délky 685 m, čímž bude zvětšen poloměr směrového oblouku. Tím budou zajištěny rozhledové poměry. „Dojde k posunu osy o 11,5 m. Součástí přeložky jsou dva nové mosty souhrnné délky 13 m, součástí úprav křižovatky je výstavba zárubních a opěrných zdí. Jeřmanický potok bude přeložen v délce 54 m, dalších 152 m bude nově zakryto. Dále bude sanováno stávající zakryté koryto v délce 106 m a otevřené koryto v délce 152 m.

Větev 1 Liberec – Jablonec nad Nisou nahradí dnešní nevyhovující vratnou větev, jež má nejmenší poloměr směrového oblouku. Ta bude nahrazena přímou větví, která mostem překonává přeložku I/35.

Větev 2 Jablonec nad Nisou – Turnov a větev 3 Turnov – Jablonec nad Nisou budou směrově, výškově a šířkově upraveny.

Větev 4 Jablonec nad Nisou – Liberec je navržena jako přímá s poloměrem oblouku R = 90 m. Její realizací bude odstraněno křížení s větví Liberec – Jablonec nad Nisou.

„Přestavba křižovatky je navržena tak, že minimalizuje zásah do okolních lesních pozemků, nezasahuje do stávajícího koryta řeky Mohelka a nevyžaduje demolici stávající zárubní zdi a zásah do zalesněného svahu nad touto zdí. Toto řešení je umožněno odsunem trasy I/35, tedy zvětšením poloměru směrového oblouku,“ tvrdí Studecký.

Pokud by nebylo uvažováno s odsunem trasy I/35, pak bude zásah do okolních zalesněných svahů podstatně větší a bude nutný zásah do koryta Mohelky s její částečnou přeložkou. „Z těchto výše popsaných důvodů a výhod je doporučeno realizovat přestavbu mimoúrovňové křižovatky s variantou přeložky silnice I/35 v prostoru křižovatky,“ vysvětluje Studecký.

Stav přípravy / realizace

V srpnu 2015 byla zpracována technická studie zahrnující nové řešení křižovatky a přilehlého úseku silnice I/35. Záměr projektu stavby byl Centrální komisí při Ministerstvu dopravy ČR schválen k realizaci.

Odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu LK dne 20. 7. 2016 veřejnou vyhláškou rozhodl, že záměr „Silnice I/35 MÚK Rádelský Mlýn“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Územní rozhodnutí bylo vydáno 10. 11. 2017 a právní moci nabylo 16. 12. 2017.

V červnu 2018 byla odevzdána dokumentace pro stavební povolení. V září 2018 byl vybrán zpracovatel projektové dokumentace pro provedení stvaby (PDPS).

Dne 29. 10. 2018 byla podána žádost o stavební povolení na oddělení dopravy KÚLK (hlavní stavba) a OŽP na MML (vodoprávka). Dne 16. 1. 2019 bylo vydáno veřejnou vyhláškou SP na hlavní trasu. Dne 19. 2. 2019 nabylo vydané SP právní moci. Byl zpracován koncept PDPS, který byl 1. 3. 2019 zaslán na GŘ k připomínkování. Po posledním jednání 5. 6. 2019 s GŘ byla upravena PDPS v části zásad organizace výstavby a dokončeny podklady k zadávací dokumentaci.

K dubnu 2019 byly uzavřeny veškeré potřebné majetkoprávní smlouvy na stavbu. Dne 1. 8. 2019 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Od září do listopadu 2019 probíhalo kácení lesní zeleně jako součást přípravy staveniště před předáním. S dopravním omezením pro řidiče se počítá od jara 2020. V listopadu 2019 byly zveřejněny nabídky. O zakázku se ucházelo šest zájemců. Dne 20. 12. 2019 došlo k podpisu smlouvy s vítězným sdružením firem: Společnost ESIR (vedoucí společník: EUROVIA CS, a. s., dalšími členy SaM silnice a mosty, a. s., Integra stavby, a. s.).

Data o stavbě

Hlavní trasa:

 • délka: 685 m
 • kategorie: S 22,5/80
 • plocha vozovek I/35: 14 280 m2
 • počet všech stavebních objektů: 30

Mostní objekty:

 • na hlavní trase: 1
 • sanace mostu: 1
 • nadjezdy: 1
 • délka/plocha mostů: 162 m / 2 523 m2

Mimoúrovňová křižovatka:

 • celková délka větví: 2 144 m

Protihlukové stěny:

 • počet: 1

Opěrné a zárubní zdi:

 • počet: 6 (délka: 405 m)

Úpravy ostatních komunikací:

 • silnice I/65: 160 m
 • cyklostezky: 2 (délka: 200 m)

Přeložky inž. sítí:

 • vodohospodářské objekty: 6

Celkový objem zemních prací:

 • výkopy: 1 560 m3
 • násypy: 42 611 m3

Název stavby: I/35 MÚK Rádelský Mlýn

Místo stavby: Liberecký kraj

Katastrální území: Rádlo, Jeřmanice, Pelíkovice, Rychnov u Jablonce n. N.

Druh stavby: rekonstrukce

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD)

Zpracovatel DÚR: Valbek, spol. s r. o.

Zhotovitel: Společnost ESIR

Předpokládaná cena stavby: 395 400 000 Kč (bez DPH)

Cena stavby dle smlouvy: 408 408 000 Kč (bez DPH)

Vytvořeno 31.1.2020 12:36:58 | přečteno 2619x | Petr Vitvar
load