Úvaha nad městem nad Nisou

, autor: Petr Vitvar

Dá se říci, že spolu s demolicí domu Musilových se otevřely další dveře do prostoru úvah na téma podoby našeho centra. Média znovu oprášila téma Velkého bulváru jako obchodní tepny města.

Myšlenka bulváru, tak jak byla navržena se zástavbou polyfunkčních domů s obchody, garážemi sídly firem a byty, je už dnes pravděpodobně i kvůli ekonomické krizi překonána.

To, co zůstává, je solidní dopravní spojení jednoho konce Jablonce s druhým – široká vozovka s cyklostezkou, chodníky a pásy zeleně. A dále strategické rozvojové území města. To všechno podél toku řeky, po níž nese naše město jméno.

Domnívám se, že je načase, aby Jablonec dostál svému přídomku a byl skutečně nad Nisou. Bylo by hezké odkrýt koryto Nisy v místech autobusového nádraží, kde řeka teče přímo pod čekárnou. Zkulturnit a osadit zelení a lavičkami, aby i čekání na autobus mohlo být příjemné. Vybudovat novou městskou tržnici, která umožní pohodlný příjezd jak trhovcům, tak zákazníkům. Nakonec část koryta mezi Kamennou a Lipanskou ulicí už revitalizací prošla v minulých letech.

Pravda, v současné době toto místo k odpočinku přímo neláká, a přitom stačí tak málo, abychom na volné plochy dostali život. A dokázali skloubit rekreační a dopravní požadavky na tuto lokalitu. Určitě by ambice měla být vyšší, než jednu z mála rovných ploch ve městě a navíc podél řeky s výhledem na krásnou budovu muzea a věž radnice zalít asfaltem a nalinkovat bílé čáry parkovacích míst. Nakonec ve studii tohoto území jsou pro parkování vymezeny dva parkovací domy – jeden v proluce za Kamennou ulicí, kterou dnes ukrývá plakátovací plocha a druhý v prostoru mezi ulicí Lipanskou a Luční. Tyto projekty čekají na svého investora. Stavba bývalé tržnice, která je dnes využívaná jako parkoviště, je statickým oříškem. Skeletová budova totiž zároveň slouží jako opěrná zeď pro ulici Kamennou i Lipanskou. Její odstranění je problematické a v dnešní době vypjaté finanční situace nepatří mezi priority. Pro nejbližší léta bude sloužit jako provizorní parkovací plocha a přitom čekat na projekt odpovídající významu této lokality.

Dovolím si i říci, že v době, kdy například v sousedním Liberci lidé horují proti betonovému centru města, máme my v rukou dárek v podobě šance udržet v Jablonci přírodu – řeku, trávu, stromy. Možná nakonec dobře, že se investoři nehrnou a nestaví tady prázdné kanceláře a obchody…

primátor Petr Beitl

Minulost a přítomnost

Stručná historie Velkého bulváru

Od sedmdesátých let minulého století se diskutovala budoucí podoba ulice 5. května. V roce 1995 bylo zřejmé, že dojde k rekonstrukci silnice I/14, probíhající městem. V letech 1996/2000 probíhala nejen projektová příprava, na které se podíleli Ing. Arch. Pelant a Ing. Arch. Lejčar, ale i výkupy a demolice objektů a projekční příprava rekonstrukce silnice I/14, tak aby splňovala nejen parametry kladené na tento typ komunikací, ale také aby vyhovovala požadavkům města na městskou třídu. Pak došlo k přestavbě ulice 5. května na Velký bulvár. I když je zatím nedostatek investorů, doufám, že to není setrvalý stav a prozatím bych kultivovala okolí řeky Nisy a případně využila některé plochy jako parkovací místa. Soňa Paukrtová

Urbanistická studie

Oblast centra v okolí ulice 5. května je již řadu let označována za jednu z nejdůležitějších rozvojových lokalit v Jablonci. Zpracována byla (2005–2006) Urbanistická studie širšího centra a z ní vyplývající studie architektonické. Nově vznikající územní plán zde vymezuje plochy smíšené obytné – centrální, v detailu pak plochu Širší centrum. Jedná se o skupinu ploch o plošné výměře cca 4 ha, kde je třeba řešit způsob zastavění, síť komunikací pro dopravní obsluhu, dopravní napojení na stávající komunikace, veřejná prostranství, technickou infrastrukturu a zeleň. V rámci plochy pak je nutné řešit otevřenou pobytovou úpravu koryta Lužické Nisy. V následujícím přehledu je uvedena možnost funkčního využití ploch v zájmovém území v krátkodobém časovém horizontu s ohledem na výrazné zlepšení vzhledu daného území.

Petr Karásek

Ulice 5. května - funkční plochy, obrázek se otevře v novém okněPlocha 1 – dostavba ul. 5. května

V roce 2013 bude úsek dokončen v požadovaných parametrech. Zbytkový pozemek v majetku města má šířku pouze 7–10 m, což omezuje možnosti využití jako stavební parcely. Jako krátkodobé řešení se zde nabízí úprava pozemku jako veřejné zeleně. Do budoucna by bylo optimální řešení celého bloku mezi ulicemi Kamennou, Lidickou a vodním tokem.

Plocha 2 – Parkovací dům Kamenná

V roce 2006 byla pro tuto plochu zpracována architektonická studie polyfunkčního objektu s parkovacími kapacitami. Po peripetiích s potenciálním investorem je v současné době pozemek ve stavu roku 2006. Jako optimální se i dnes jeví parkovací dům pro rezidenty, provozovatele a zákazníky prodejních objektů na Dolním náměstí.

Plocha 3 – stará tržnice

Podle zásad urbanistické studie širšího centra byla v roce 2005 zpracována architektonická studie dominantního rohového objektu. Původní návrh objektu však prošel v průběhu projektové přípravy řadou změn, které umístění, podobu a funkci objektu dosti vzdálily původní optimální představě. Současný stav je stejný, jako v roce 2005, objekt dále chátrá. Případný nový investor by měl plně respektovat zadání objektu podle architektonické studie. Jako krátkodobé až střednědobé řešení v případě demolice objektu staré tržnice se nabízí parková úprava v návaznosti na blok Muzea skla a bižuterie a Eurocentra a na revitalizaci nábřeží Lužické Nisy. Bez jakýchkoliv změn je objekt možno využívat dočasně jako parkovací plochu.

Plocha 4 – roh ulic Kamenná a 5. května

V ploše je umístěna trafostanice ČEZ, pozemek zatím nebyl předmětem konkrétních úvah o budoucím využití. Nabízí se možnost vybudování výrazného rohového objektu v duchu původních představ o Bulváru 5. května, krátkodobou možností jsou parkové úpravy v návaznosti na revitalizaci Nisy.

Plocha 5 – investiční záměr Telmo

V ploše byl vyprojektován objekt s prodejní, výukovou, provozní a obytnou částí. Součástí záměru je dopravní řešení včetně parkovacích ploch. Záměr v současné době probíhá příslušnými fázemi územního a stavebního řízení.

Plocha 6 – terminál hromadné dopravy

V roce 2011 zde byl vybudován přestupní terminál autobusové hromadné dopravy, který je zachován i v novém územním plánu. Do budoucna by zde měla být řešena revitalizace toku Nisy, jeho odkrytí, přesun nástupiště směrem k ul. 5. května, přístup k odjezdovým místům po lávkách přes Nisu, vybavení nástupiště prodejními stánky, veřejná zeleň. Část plochy 6 může již v krátkodobém horizontu po demolici garáží sloužit jako parkovací plocha.

Plocha 7 – nová tržnice

Historicky zde byla navrhována již celá řada investičních záměrů – obchodní centrum, objekty smíšeného bydlení. V části plochy byla v roce 2006 provedena zásadní úprava koryta Nisy a jejího nábřeží. Aktuálně se jeví jako nejužitečnější využití tohoto prostoru úprava do podoby nové městské tržnice.

Plocha 8 – McDonald’s

Projektovou přípravu investičního záměru provádí společnost McDonald’s.

Plocha 9 – parkovací plochy

Využití této plochy je navrženo v souvislosti s investičním záměrem v objektu bývalého internátu. Pro budoucí rezidenty tohoto objektu (např. byty, kanceláře, ordinace apod.) zde může vzniknout vícepodlažní parkovací objekt s přímým výjezdem z jednotlivých podlaží do ulice Kokonínské.

Plocha 10 – parkovací dům Centrum

V této ploše je navrhována výstavba kapacitního parkovacího domu pro návštěvníky města. Je zřejmá vazba objektu na oblast Dolního náměstí, Muzea skla a bižuterie, Eurocentra, kostela sv. Anny, ale i na oblast pěší zóny a radnice. Možný bude i přestup na hromadnou dopravu – autobusy nebo vlaky. Výhodou objektu je i vnitřní propojení pro pěší mezi zastávkou ČD a terminálem autobusové dopravy a dále centrem města. Kapacita je 236 parkovacích míst.

Plocha 11 – Luxembourg

Investiční záměr rezidenčního bydlení v podání firmy Luxembourg prochází celou řadou peripetií, ale v současné době je stále aktuální.

Plocha 12 – zastávka ČD Jablonec-střed

Snahou města je lepší zpřístupnění této zastávky ve směru od a do centra a její propojení s terminálem autobusové dopravy. Stávající pěší přístup úzkým schodištěm dozná v roce 2013 výrazného vylepšení. Celkové řešení ploch 10–12 navrhuje další možnosti přístupu od ulice 5. května přes parkovací dům pomocí vnitřních schodišť a výtahů.

Petr Karásek

Vytvořeno 2.5.2013 12:50:50 | přečteno 1895x | Petr Vitvar