Revitalizace stávajícího systému CZT

, autor: archiv MMJN

Zastupitelé schválili na svém březnovém zasedání materiál, který podrobně rozpracovává revitalizaci stávajícího systému soustavy centrálního zásobování teplem (CZT) v Jablonci nad Nisou.

Schválený materiál navazuje na dokument „Návrhy variant budoucího zásobování města teplem“, kde byla zpracovaná varianta označena č. 1 – jedná se o revitalizaci stávající soustavy CZT rozdělením na 9 centrálních a 11 objektových kotelen.

Svůj plán revitalizace statutární město Jablonec nad Nisou představí druhému akcionáři JTR, a. s., společnosti MVV Energie CZ. „Soustava CZT revitalizaci nutně potřebuje, současný stav je neudržitelný. Toto je první technické řešení, které se týká celé soustavy. Jsme připraveni na jeho realizaci spolupracovat s naším dosavadním partnerem MVV nebo sami jako jediný vlastník JTR,“ říká primátor města Petr Beitl.

Současný stav

V současné době jsou hlavní zdroje tepla instalovány ve dvou výtopnách – Brandl a Rýnovice. Z páteřního rozvodu mezi oběma výtopnami jsou vedeny parní odbočky do jednotlivých napojených lokalit. Celková délka parní sítě činí 17 km, část je vedena topnými kanály pod zemí, část v nadzemním provedení a v objektech. Na parní síť jsou napojeni průmysloví odběratelé a veřejný sektor. Průmyslový odběr ovšem v posledních letech značně poklesl. Významná je část drobných odběratelů – domácností. Ti jsou na primární rozvod CZT napojeni prostřednictvím 21 centrálních výměníkových stanic, kde se pára transformuje do teplovodních a horkovodních rozvodů. Celková délka těchto sekundárních rozvodů je 20 km. Odhadem je v současné době na síť CZT připojeno necelých 9 tisíc domácností. Všechny zdroje CZT spalují zemní plyn.

Plán revitalizace

K umístění nově navrhovaných 20 blokových kotelen budou využity některé stávající výměníkové stanice, částečně také budou využity stávající sekundární rozvody. Blokové kotelny budou na plynových kotlích vyrábět teplo pro dodávku do bytových domů a dalších připojených objektů. Předložený projekt detailně zpracovává jednotlivé kotelny včetně údajů o teplotě dodávané vody, spotřebě zemního plynu, příkonu v zimním i letním období nebo formě údržby.

Celkové údaje za každou kotelnu pak shrnují množství vyrobeného tepla, jeho množství dodané do sítě, spotřebu zemního plynu i množství vyprodukovaných emisí oxidů dusíku. Investiční náklady na vybudování každého jednotlivého zdroje jsou samozřejmou součástí každé kotelny.

Projekt revitalizace je rozsáhlý a nelze jej provádět v příliš dlouhém časovém úseku. Z tohoto důvodu je nutné dobře vše připravit – sítěmi zemního plynu počínaje, přes rekonstrukci stávajících tepelných sítí, výstavbu nových propojek a velmi podstatnou součástí – řešení trasy z hlediska věcných břemen konče. V první etapě se počítá s odstavením části parovodu do oblasti Janovská, Mšeno a Paseky, kde dojde k výstavbě zdrojů a sítí. Ve druhé etapě pak dojde k výstavbě ostatních zdrojů. K realizaci celého projektu by mělo dojít zhruba v období tří let.

Možnosti uskutečnění revitalizace:

  • JTR, a. s., v současné podobě (MVV Energie CZ, a. s., + statutární město Jablonec nad Nisou) s využitím vlastního kapitálu společnosti a dotačních titulů
  • JTR, a. s., v 100% vlastnictví statutárního města s využitím dotačních titulů
  • JTR, a. s., v 100% vlastnictví statutárního města s podporou jednoho strategického partnera
  • JTR, a. s., v 100% vlastnictví statutárního města s více partnery. Těmito partnery mohou být i jednotlivá společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva.

Celkové investiční náklady na revitalizaci CZT jsou kalkulovány ve výši 473 milionů korun.

Předpokládaná cena tepla po uskutečnění revitalizace bude nižší o 20 %.

Revitalizací systému se kromě ceny za teplo významně sníží i množství emisí oxidů dusíku a oxidu uhličitého.

Vytvořeno 2.4.2013 8:00:16 | přečteno 2263x | Petr Vitvar
Štítky: teplárenství