Dopravní hřiště navštívilo 6 390 dětí

, autor: Petr Vitvar

Městská policie Jablonec nad Nisou (MP) oslavila v roce 2012 dvacet let své existence a za dobu svého působení dokázala, že se výraznou měrou podílí na zajišťování bezpečnosti a pořádku ve městě.

„Naše činnost je zaměřena především na ochranu osob a majetku, dále provádíme dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití, dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení města a nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na pozemních komunikacích v rozsahu stanoveném zákonem,“ říká ředitel MP Jablonec Luboš Raisner. Jeho výčet doplňuje referent prevence kriminality a vzdělávání Miloslav Lejsek: „Dbáme na čistotu města, na dodržování nočního klidu, provádíme prevenci kriminality ve městě, odhalujeme přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti města. To vše v součinnosti s orgány a organizacemi města i složkami IZS.“

Činnost hlídkové služby

V průběhu roku 2012 řešila MP celkem 7 591 odhalených přestupků (o 118 více než v roce 2011). „Za přestupky bylo celkem uloženo v blokovém řízení 2 272 900 Kč (o 426 500 Kč více než v roce 2011),“ přibližuje částku, kterou strážníci vybrali, jejich ředitel. Domluvou bylo řešeno 3 087 přestupků a předáno dalšímu správnímu orgánu 947 přestupků.

Kamerový dohlížecí systém

K 31. 12. 2012 monitoruje statutární město Jablonec nad Nisou 30 kamerových bodů, na kterých je umístěno celkem 42 kamer. Přístup do městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) mají i dispečerská pracoviště IZS. „V roce 2012 došlo oproti roku 2011 k většímu využití MKDS, neboť v roce 2012 bylo na základě sledování prostřednictvím kamer zjištěno 371 skutečností, což je o 185 více než v roce 2011,“ informuje Lejsek

Prevence kriminality

V loňském roce navázala MP při realizaci prevence kriminality na předchozí léta a zorganizovala přednášky a besedy ve školách, pro seniory a zdravotně postižené osoby.

„Celkem se uskutečnilo 62 besed a přednášek ve školách mateřských, základních a středních a v Diakonii Jablonec n. N. Zúčastnilo se jich 2 379 dětí a 35 rodičů dětí, z toho jsme nově vykonali 22 přednášek pro děti 5. tříd ZŠ, 1 přednášku pro děti 6. třídy ZŠ a rodiče žáků ZŠ Pod Vodárnou s tématem počítačová kriminalita a kyberšikana,“ provedl další statistický výčet referent prevence kriminality a vzdělávání. V polovině února loňského roku byla ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou zrealizována prezentace činnosti v oblasti prevence kriminality pro metodiky základních škol.

„Se seniory a osobami zdravotně postiženými jsme provedli 6 besed se 164 osobami z řad členů klubů seniorů, z toho dvě přednášky pro 44 osob v rámci spolupráce s manažerem prevence kriminality při realizaci projektu Městského programu prevence kriminality města Jablonec nad Nisou ,Stáří bez rizik 4‘ a v Centru denních služeb pak pro 25 občanů,“ doplňuje výčet Lejsek.

V minulém roce se městská policie spolupodílela na 11 ukázkách, prezentačních a preventivních akcích. Těchto akcí se zúčastnilo přibližně 2 896 účastníků.

Dětské dopravní hřiště

Strážníci rovněž zajišťují dopravní výchovu pro žáky jak 3. tříd, tak především pro žáky 4. tříd základních škol spádové oblasti Libereckého kraje.

„Výuka probíhá dle Tematického plánu dopravní výchovy pro žáky 4. tříd základních škol vydaného MD – BESIP na dětském dopravním hřišti v Jablonci n. N.,“ sděluje ředitel MP Jablonec. To v průběhu loňského školního roku navštívilo 1 160 dětí 3. tříd a 2 443 dětí 4. tříd, o prázdninách pak 1 298 osob, čím se dopravní hřiště stalo plnohodnotnou prázdninovou aktivitou ve městě. Celkem si pohyb na dětském dopravním hřišti vyzkoušelo 6 390 dětí.

(end, ml)

Vytvořeno 2.4.2013 8:00:33 | přečteno 1378x | Petr Vitvar
Štítky: městská policie