Nikoli metro, ale protipovodňová štola

, autor: archiv Metrostav

Letošní rok je pro jablonecký závod Povodí Labe hlavně ve znamení stavby protipovodňové štoly. Jak její výstavba ovlivní Jablonec? Bude nějak postižena koupací sezóna u přehrady? Zasáhne stavební ruch do života obyvatel žijících kolem vodní nádrže a v trase ražby nové štoly? Tyto otázky položil Jablonecký měsíčník zástupcům Povodí Labe, Metrostavu i města.

Vše je na začátku

Vznikají stavební objekty, pracuje se na přeložkách kabelů , budují se příjezdy ke staveništi, začíná první těžba. „Vodní hladina bude i v letní sezóně snížena na 507 metrů nad mořem, přičemž provozní hladina činí 510 metrů. Pravda ale je, že za poslední roky se nám provozní hladinu v létě nedaří příliš udržet kvůli nedostatku vody,“ říká Jaroslav Jaroušek, ředitel jabloneckého závodu Povodí Labe, s. p. Avšak pokud bude suché a horké počasí, mohou být problémem sinice, které už několikrát přehradu také potrápily. „Když je méně vody, je jejich výskyt pravděpodobnější,“ konstatuje Jaroušek.

A s jejich případnou likvidací musí počítat radnice. Sinice nejsou problémem posledních let. „Jde o celoevropský jev, o kterém se mluví od 60. či 70. let, kdy do kanalizace na celém světě začala téct voda z praček s fosfáty z pracích prostředků. A to nastartovalo rozvoj sinic,“ konstatuje Ivo Přikryl z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a ze společnosti ENKI, o. p. s., a dodává, že pouhý zelený zákal nepřináší komplikace. „Sinice jsou bakterie limitované dostatkem živin, světlem a teplem a jsou velmi přizpůsobivé.“

Studii s variantami způsobu likvidace sinic vytvořil pro jabloneckou přehradu odborník v oboru vodního hospodářství Jindřich Duras. Okamžik, kdy přistoupit k zásahu proti sinicím, si podle Durase může město stanovit samo podle místního pocitu. „20 000 buněk v mililitru vody je asi hranice, kdy je dobré s ošetřením vody začít. Pokud se tento údaj objeví na konci července, měl by se PAX aplikovat. Pokud na konci srpna, pak vzhledem k délce koupací sezóny to už nemá valný význam,“ upozorňuje Duras.

Preventivní plán proti výskytu sinic v letošní koupací sezóně už má oddělení životního prostředí připravený. „Projekt PhDr. Durase stále platí, máme vyjádření všech zainteresovaných stran, kterými jsou například Český rybářský svaz nebo Správa chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Výjimku k použití chemické látky od Krajského úřadu LK máme platnou až do konce tohoto roku. Bude-li to nutné, jsme připraveni přehradu nechat ošetřit,“ říká vedoucí oddělení správy zeleně Jitka Lochovská.

Rozhodně nějakým způsobem ovlivní průběh léta kolem přehrady práce u jednotlivých stavebních objektů. „Ze stavebních jam se bude těžit nějaký materiál vzniklý při ražbě, je třeba počítat s určitým pohybem vozidel, a to jak v Pasekách, tak u Jablonexu. Stavební ruch bude probíhat také v tzv. Cikánské zátoce či v Hraničné,“ doplňuje ředitel jabloneckého závodu Povodí Labe, s. p.

Než začne ražba

„Než začneme razit, děláme tzv. nulovou inventarizaci. Všechny domy na trase ražby nové štoly prohlédne soudní znalec, který s jejich majiteli sepíše protokol o stavu domu. V průběhu stavby se opakovaně provádí měření, jež ohlídají stavbu geodeticky. Při pokusech poznáme dole v ražbě i nahoře, zda se něco při dalších pracích stane. Pokud dojde k nějakým změnám na budově, tak se musí vždy obě strany dohodnout,“ připomíná František Polák, tiskový mluvčí firmy Metrostav. Podle jeho slov se v rozpočtu každé stavby počítá s nějakými prostředky na opravy či odškodnění, a to vše se vyřeší při závěrečné inventuře. Stejný průběh měly přípravné práce i v Jablonci. Dříve než vůbec začala vznikat jednotlivá staveniště.

Šest stavebních objektů

Stavbu tvoří šest stavebních objektů, které jsou doplněné dalšími dvěma. Jednička je rozdělovací objekt Lužická Nisa situovaný do ulice Podhorská, kde dochází k propojení s vodním dílem Mšeno prostřednictvím štoly z počátku 20. století. „Odtud budeme původní štolu přerážet a upravovat ji na větší profil z důvodu zvýšení kapacity - ta stoupne na 20 kubíků vody za sekundu,“ vysvětluje stavbyvedoucí Jiří Kocian. „Rozdělovací objekt se bude rekonstruovat proto, aby se zvětšený průtok řeky mohl přesměrovat do rozšířené štoly. Délka přeražby je téměř 595 metrů a hloubená část je situována na pravé straně ulice Podhorské k již existujícímu rozdělovacímu objektu, který je vzdálen zhruba 40 metrů. Štolu budeme razit v příčném průřezu 12–16m2“.

Přívodní štola z Pasek je označená jako stavební objekt SO 02, přebudovaný bude i rozdělovací objekt, z něhož povede Lužická Nisa dál městem a v případě bleskové povodně se část její vody odvede pomocí přívodní štoly do přehrady. S tím souvisí i rozdělovací objekt Bílá Nisa (SO 03), kde se nachází také štola ze začátku minulého století, její kapacita je však dostatečně velká, proto ji není třeba přerážet. „Bude se jen upravovat rozdělovací objekt, aby mohla být rozdělována voda do toku a do štoly, což souvisí i s odvodněním zbytku města,“ pokračuje ve výkladu Kocian a dodává: „Volně navazují stavební objekty 04, 05 a 06, kde bude probíhat ražba nové odpadní štoly. Ta bude kapacitně stačit na obě zmíněné štoly, to znamená, že její průtok se bude řádově rovnat 40 kubíkům za vteřinu. Vtokový objekt SO 04 je přívod vody z nádrže do nové štoly a je umístěn v nádrži. Protipovodňová štola má délku 1258 metrů a plocha výrubu bude 14–17,5m2. Objekt SO 06 u strojírenského zkušebního ústavu je na soutoku Lužické a Bílé Nisy a zde štola ústí hloubenou částí do soutoku obou zmíněných toků,“ uzavírá stavbyvedoucí.

Nová štola se bude razit z obou stran najednou, a to v podstatě stejnou metodou jako na počátku minulého století jen za použití výkonnější techniky. Zatímco tehdy parta razičů denně vyrubala zhruba 60–80 cm, dnes je to dle geotechnických podmínek až 4,4 m. Začátek štoly bude v ulici Palackého, a to u autobusové zastávky před palácem Jablonex, kde staveniště zabírá část chodníku a místního parkoviště. „Zde je těžní a revizní šachta, která je 25 metrů hluboká. Jako staveniště využíváme i část parkoviště, jež potřebujeme k tomu, abychom mohli vytěžit rubaninu z jámy a odvézt ji. Vytěžený materiál nebudeme deponovat tady na parkovišti, ale bude se kontinuálně odvážet,“ ujišťuje Jiří Kocian, který dodává, že i když stavba zabere část chodníku, budou zde moci chodci dále procházet. Možná na krátkou dobu uzavře staveniště prostor větší, a tím chodce omezí.

Všechny stavební práce by měly dle harmonogramu skončit v červnu příštího roku a v červenci by už přehrada měla být opět naplněná na provozní hladinu.

Jednotlivá staveniště

 • SO 01 – rozdělovací objekt Lužická Nisa
  (Jablonecké Paseky) – staveniště, práce ještě nezahájeny;
 • SO 02 – přívodní štola
  (ul. Podhorská) – zde vznikla startovací jáma a Metrostav zahájil její odtěžování a pažení;
 • SO 03 – rozdělovací objekt Bílá Nisa
  (Hraničná) – na staveništi byly zatím vykáceny stromy, pracovat se tu má začít v květnu;
 • SO 04 – vtokový objekt
  (loděnice u Jablonexu) – je třeba přeložit kabely ČEZ, začátek prací je plánovaný na 1. dubna;
 • SO 05 – nová odpadní štola
  – dolní startovací jáma (u Jablonexu) – práce dosud nezačaly;
 • SO 06 – výústní objekt
  (Výzkumný ústav strojírenský v Tovární ulici) – práce začnou v květnu.

Kolektor Václavské náměstí, obrázek se otevře v novém okněOtázka pro Jaroslava Jarouška

ředitele jabloneckého závodu Povodí Labe, s. p.

Jablonecká přehrada je jednou z pětice retenčních nádrží vzniklých v letech 1902–1911, dalšími čtyřmi jsou liberecká, bedřichovská, Fojtka a Mlýnice. Jak jablonecká přehrada funguje a proč je odpadní štola důležitá pro ochranu Jablonce?

Nedílnou součástí vodního díla Mšeno jsou přivaděče z Lužické i Bílé Nisy, které mají za úkol chránit město Jablonec nad Nisou před povodněmi tím, že převádějí povodňové průtoky do přehradní nádrže. Problém je však v tom, že kapacita Mšenského potoka pod přehradou je velmi malá, a to pouze 1,8 m3/s, což je pouze jednoletá voda.

V případě větších průtoků v Mšenském potoce a docílení hladiny v přehradě na kótu 511 m n. m. již vodu do přehrady, dle pokynů stanovených v manipulačním řádu, pouštět vůbec nesmíme.

V tomto okamžiku však mohou nastat již za poměrně malých průtoků značné problémy na Lužické Nise od Jabloneckých Pasek směrem ke starokatolickému kostelu, neboť kapacita koryta je v tomto úseku pouze na jednoletou vodu. Rovněž v Loučné na Bílé Nise je kapacita koryta velmi malá.
V úseku od autobusového nádraží směrem k Zelenému stromu je již kapacita koryta větší, a sice převede cca dvacetiletou vodu. Při větších průtocích zde ale představují velký problém zatrubněné úseky a nekapacitní profily mostů. Zkušenosti, které máme z povodně na Jizeře z března r. 2000 a především pak z povodně z r. 2010 na tocích v Libereckém kraji, jasně ukázaly, co dokáží spadlé stromy nebo různé naplaveniny při větších průtocích. Zničené mosty a devastace území v jejich okolí jsou bohužel do dnešních dnů názornou ukázkou, co voda dokáže. Proto jsme hledali řešení, jak využít co nejúčinněji vodní nádrž Mšeno ke snížení kulminačních průtoků a zajistit bezpečnost před povodněmi podél toků Lužické i Bílé Nisy.

Řešení spočívá v tom, že průtoky, které přesahují kapacitu Lužické i Bílé Nisy, se převedou přivaděči do nádrže Mšeno, kde dojde k transformaci povodně, přičemž odtok z nádrže bude zajištěn nově vybudovanou odpadní štolou s vyústěním pod městem. Takto bude eliminováno riziko ohrožení života, zdraví a majetků ve městě s tím, že snížení kulminačních průtoků příznivě ovlivní i území pod městem. Významné je i to, že v případě včasného varování bude možné včas a v dostatečné míře vodu z přehrady touto štolou odpustit a vytvořit si dostatečnou rezervu na zachycení povodňových průtoků.

Otázka pro společnost Metrostav

Jak bude stavba realizována?

Podle původního harmonogramu byla výstavba zahájena přípravnými pracemi v září loňského roku. O měsíc později, 1. října 2011, byl uzavřen převod vody z Lužické Nisy. Ta bude mimo provoz až do konce března roku 2013. Od letošního května bude uzavřený převod vody také z Bílé Nisy. Jablonečané se však nemusí ničeho obávat, máme zpracovaný havarijní a povodňový plán.

Vtokový objekt z boku přehrady u Jablonexu by se měl začít stavět v tomto měsíci a hotový by měl být dle harmonogramu do konce května příštího roku. Bude mít podobu trychtýře, který bude nízko pod vodní hladinou, aby v případě nutnosti nasál přebytečnou vodu a odvedl ji novou štolou do soutoku Bílé a Lužické Nisy poblíž strojírenského zkušebního ústavu v Tovární ulici. Těleso vtokového objektu bude do přehrady zasahovat zhruba do sedmi metrů od břehu.

Asi od května po celou koupací sezónu bude hladina v nádrži snížena na 507 metrů nad mořem, k plné provozní výšce 510 metrů se bude vracet během června 2013 a naplněná bude opět v červenci příštího roku. Snížení hladiny je nutné kvůli prorážce do tělesa přehrady a výstavbě vpusti.

Nějaká omezení kvůli stavbě budou samozřejmě nutná, ale budeme se je snažit minimalizovat. Ta největší budou po nezbytně nutnou dobu vždy tam, kde se právě budou konat intenzívní práce.

V místě, kde budeme přestavovat a rekonstruovat rozdělovací objekty, budeme pracovat citlivě s ohledem na původní tvář vodní nádrže z počátku minulého století. Kamenný objekt vždy demontujeme a stavět ho budeme opět v původním duchu a z původního materiálu. Jen vše upravíme. Například na konci štoly, kterou budeme přerážet, u takzvané Cikánské zátoky je relativně zanedbané koryto s kaskádovitým průběhem. I to budeme revitalizovat.

Nový rozdělovací objekt vznikne v Loučné a upravovat budeme jen koryto. Ale opět budeme zohledňovat původní architekturu.
V současné době se však vlivem klimatických podmínek náš harmonogram trochu změnil, je v něm zhruba měsíční skluz, přesto se již dnes pracuje na plný plyn.

Jiří Kocian, stavbyvedoucí

Koruny, metry, termíny...

 • Plánované náklady na Program 129 120 - "Podpora prevence před povodněmi II. Etapa" (zpracováno Ministerstvem zemědělství pro období 2007 - 2012 a schválena Usnesením vlády č. 1304 ze dne 15. 11. 2006) dosahují celkově 11,5 miliard Kč. Zdroje financování tvoří jednak prostředky ze státního rozpočtu v předpokládané výši 4 mld. Kč a jednak úvěr poskytnutý České republice Evropskou investiční bankou v předpokládané výši 7 miliard korun. Na nákladech se rovněž podílejí vlastními zdroji jednotliví investoři v předpokládané výši 550 mil. Kč. Protipovodňová štola v Jablonci je součástí tohoto programu. Celkové náklady na vybudování protipovodňové štoly v Jablonci nad Nisou byly vyčísleny na 434.185.000 Kč. Investor - Povodí Labe s. p. se na této částce podílí 25.237.000 Kč.

 • Železobetonová štola široká 3,1 metru a vysoká 2,75 metru bude dlouhá 1258 metrů. Začne u loděnice poblíž Jablonexu a vyústí do Lužické Nisy pod strojírenským zkušebním ústavem nedaleko soutoku Bílé a Lužické Nisy. Její průtok bude 40 metrů krychlových za sekundu, což je dvojnásobek průtoku současných štol.

 • Informativní beseda pro občany o stavbě protipovodňové štoly se uskuteční ve středu 25. dubna od 18.00 hodin v restauraci Ex v Riegrově ulici. O potřebnosti štoly budou hovořit zástupci Povodí Labe, s. p., o samotné stavbě štoly pak zástupci firmy Metrostav.
 • Termín dokončení všech stavebních prací je stanoven na červen 2013.
 • Během května 2012 by mělo proběhnout v režii Povodí Labe také odtěžení kalu ze dna II. a III. přehrady. Speciální sací bagr má odstranit ze dna jen druhé nádrže až 6000 metrů krychlových bahna. Tímto opatřením chce Povodí Labe předejít do příštích let tvorbě sinic.
 • První myšlenka na protipovodňovou štolu vznikla v roce 2005 na jablonecké radnici. Tehdy její vedení řešilo problém, jak ochránit bulvár 5. května. Bylo jasné, že i malá voda může v této oblasti způsobit problémy. Už pětiletá voda, která s sebou nese různé velké nečistoty, igelity nebo i strom, může těmito naplavenými předměty ucpat propustek a v okamžiku je zatopený celý bulvár. Dvacetiletá voda by mohla kompletně zatopit zimní stadion.
 • Na všech stavebních objektech jsou umístěné tabule s označením Metrostav a jménem osob odpovědných za stavbu včetně telefonních čísel. Na ně se občané mohou v případě nějakých problémů spojených se stavbou obracet.

Článek by upraven. Na rozdíl od tištěné verze článku v Jabloneckém měsíčníku byly upřesněny a uvedeny na pravou míru některé nepřesné informace.

Vytvořeno 10.4.2012 13:18:22 - aktualizováno 3.9.2012 10:06:33 | přečteno 3770x | Petr Vitvar