Referendum v Kokoníně

Občané Kokonína budou 19. února od 9 do 17 hodin rozhodovat v místním referendu, zda se nyní místní část Kokonín odtrhne od Jablonce a stane se samostatnou obcí s vlastní samosprávou a finančním rozpočtem.

Po případném odtržení získá Kokonín samostatnost, ale bude muset platit za některé činnosti, hrazené dnes z rozpočtu města Jablonce.

Jednou z výdajových položek hypotetického rozpočtu samostatné obce Kokonín budou náklady na správu věcí obecních. Rozpočty provozu současných orgánů města Jablonce nad Nisou (zastupitelstvo, starosta a především pak městský úřad) náklady na správu Kokonína jako části města s ohledem na jeho velikost prakticky absorbují. Na rozdíl od jiných položek rozpočtu, kdy by vznikem samostatné obce Kokonín došlo k „přesunu  rozpočtových položek z rozpočtu města Jablonec n. N. do rozpočtu nové obce, jde v případě nákladů na správu Kokonína o výdaj navíc.

Nově vzniklá obec by mohla mít zastupitelstvo v počtu 7 až 15 členů. Ze zákona by pak obec vedl starosta a místostarosta. „Činnost obecního úřadu by stejně jako v podobně velkých obcích mohli zajišťovat dva až čtyři pracovníci. Velkou částí agend státní správy, například občanské průkazy, řidičské průkazy, pasy, živnostenské agendy, agendy dopravy, stavebního úřadu, životního prostředí atd. by pro Kokonínské i nadále ze zákona vykonával Městský úřad Jablonec nad Nisou,“ vysvětluje tajemník jabloneckého městského úřadu Marek Řeháček.

Do svých nákladů by nově vzniklá obec musela zařadit odměny pro osoby působící v orgánech obce, tzn. zastupitele, případně též osoby působící v různých komisích či výborech. O odměnách členů výborů rozhoduje zastupitelstvo a výše nákladů tedy dnes nelze odhadovat. Závisí na počtu komisí či výborů a rozsahu jejich složení a výše odměny. Odměna starosty a místostarosty je naproti tomu předem stanovena legislativou. V případě Kokonína se u starosty, který je pro výkon funkce uvolněn (tj. vykonává ji jako běžnou práci), jedná o částku cca 40 tisíc Kč měsíčně. Pokud by starosta nebyl uvolněn, jde o cca 23 tisíc Kč měsíčně. Odměna místostarosty (pokud by byl uvolněn) činí cca 33 tisíc Kč měsíčně, v neuvolněné funkci pak cca 21 tisíc Kč měsíčně. K těmto částkám je potřeba připočítat také povinné odvody, cestovní náhrady a další platby vycházející z legislativy. Náklady na obecní funkcionáře lze odhadovat v rozmezí 600 tisíc až 1,5 milionu korun. Je nutné počítat i s náklady na provoz obecního úřadu a jeho personální zajištění. Příklad: V Jablonci je na jednoho úředníka ročně počítáno s částkou 400 tisíc korun, zahrnuje plat, odvody a další personální náklady. „Provoz obecního úřadu pro obec velikosti Kokonína obvykle zajišťují 2–4 pracovníci. Náklady na jejich činnost lze odhadovat mezi osmi sty tisíci až 1,6 miliony korunami ročně,“ vypočítává Marek Řeháček. Pokud by si Kokonín pořídil strážníky obecní policie (vznikem samostatné obce by již v Kokoníně bez dalšího nemohla zasahovat MP Jablonec), jsou náklady na jednoho strážníka díky vybavení ještě vyšší než u jednoho úředníka. Do nově vzniklého rozpočtu obce by se musely započítat i náklady na zřízení budovy obecního úřadu, pořízení vybavení, automobilů atd.

Majetek města Jablonec n. N. v Kokoníně by přešel na nově zřízenou obec na základě dohody (místní komunikace včetně kompletního příslušenství, budovy atd.). S tím by také na Kokonín plně přešly související náklady: Na údržbu veřejného osvětlení a energii 1,8 milionu korun, na provádění zimní údržby 1,75 milionu korun, na stavební údržbu komunikací všech tříd 1,4 milionu korun, na jarní úklid 650 tisíc Kč, na povinné prohlídky místních komunikací 100 tisíc korun. Další výdaje Kokonína lze také odhadnout podle stávajících částek v jabloneckém rozpočtu – ZŠ Rychnovská 2,55 milionu Kč, MŠ Dolní 700 tisíc Kč, hasiči 500 tisíc Kč, odpady 1,5 milionu Kč, Kulturní dům Kokonín 150 tisíc, příspěvek na Dopravní sdružení obcí Jablonecka 1,350 milionu Kč. K této částce je nutno připočíst i přímé náklady na DPS Kokonín v částce 390 tisíc korun.

Předpokládané příjmy Kokonína lze odhadovat na 14 milionu korun (daně sdílené ze státního rozpočtu 11,8 milionu Kč, daň z nemovitostí 600 tisíc Kč, odpady 700 tisíc Kč, dotace na výkon státní správy 700 tisíc, místní a správní poplatky 200 tisíc Kč). V příjmech není zahrnuta částka z nájemného v obecních budovách.

Ekonomické změny by Kokonínští zaznamenali až v delším horizontu. Co se však občana Kokonína v případě odtržení dotkne okamžitě, je výměna dokladů. „Osobám starším 15 let (k dnešnímu datu 1539 osob) by vznikla povinnost požádat si o nový občanský průkaz, vlastník motorového vozidla by musel oznámit změnu pobytu (sídla). Řidiči by museli oznámit změnu trvalého pobytu, s čímž je rovněž spojena výměna řidičských průkazů domácích i zahraničních,“ upozorňuje vedoucí správního odboru městského úřadu Petr Karlovský, který doplnil, že podle zákona o správních poplatcích by všechny tyto změny byly osvobozeny od poplatků.

V případě vzniku samostatné obce Kokonín musí tamní občané počítat i s dalšími změnami, které by v některých případech museli řešit u svých peněžních ústavů, pojišťoven, dodavatelů energií a dalších organizací a případně dalších privátních institucí.

(end)

Vytvořeno 3.2.2012 12:24:08 | přečteno 1818x | Petr Vitvar