Městský úřad prošel zeštíhlovací kúrou

Zprávy z radnice

Snížení o jednu pětinu míst

Čtyřicet funkčních míst, to je celá jedna pětina všech pracovních pozic na Městském úřadě v Jablonci, bylo v roce 2011 zrušeno. Pro rok 2012 a patrně i celý zbytek volebního období bude úřad pracovat v této zeštíhlené podobě. Počet pracovníků úřadu (úředníků i obslužného personálu) se pro závěr roku 2011 ustálil na čísle 210. Díky dalším optimalizačním krokům a připravovanému odchodu pracovníků zajišťujících agendy sociálních dávek na úřad práce (7 - 8 pracovníků), by počet všech osob zaměstnaných v pracovním poměru na úřadě měl poklesnout pod dvě stovky.

Úspory téměř dvacet milionů Kč ročně

Jedná se tak o poměrně zásadní krok, který si nové vedení města po volbách na podzim 2010 předsevzalo učinit s ohledem na zhoršující se příjmovou stránku města. Pro zajímavost: vedle výpadků daňových příjmů byl i příspěvek na výkon státní správy v letech 2010 až 2011 snížen o více jak sedm milionů korun, nicméně rozsah agend, které město pro stát zajišťuje, zůstal nezměněn. Pokud by tedy k redukcím nedošlo, dotoval by Jablonec n. N. správu České republiky ze svého rozpočtu na úkor běžného „chodu“ města či investic.

Důvodem pro reorganizaci městského úřadu a snížení počtu pracovníků byla zejména rychle se zhoršující situace městského rozpočtu. Z toho důvodu došlo od ledna 2011 nejprve k plošnému snížení platů všech pracovníků úřadu bez rozdílu o 10 procent platových tarifů (fakticky o 5 - 7 procent platu); v rámci stabilizace byl v pololetí plat opět zvýšen u cca 20 pracovníků s nejnižším příjmem. V současné době se průměrný plat pracovníka městského úřadu, spočítaný jako měsíční podíl ke všem platovým plněním, které ročně dostává od zaměstnavatele, pohybuje okolo částky 23 tisíc Kč v hrubém vyjádření.

Z ekonomických důvodů byly i některé činnosti naopak na úřad nově převedeny; zavedeny zde tak byly agendy správců komunikací a městského bytového fondu. Ty byly ještě v roce 2010 vykonávány v jiných městských obchodních společnostech cca deseti dalšími pracovníky. Úspora je zde předpokládána nejen v režijních výdajích, které zajistí stávající správní struktura úřadu, ale vzniknout by měla i snížením fakturací, kde je v případě externích subjektů cena práce většinou navýšena ještě o zisk a daň z přidané hodnoty. Drobnou zajímavostí je, že obdobně došlo k analýze nákladů na úklid úředních budov, kde budou stávající kmenoví zaměstnanci posíleni o pracovníky veřejně prospěšných prací a případně brigádníky s tím, že dojde k ukončení spolupráce s externími úklidovými službami. Jen v rámci výdajů na úklid budov úřadu by mohlo dojít k úspoře až čtvrt milionu korun ročně.

Rozpočet na platy zaměstnanců Městského úřadu Jablonec nad Nisou

Rok

Schválený rozpočet (na 12 měsíců v roce)

2010

72 milionů Kč

2011

65,3 milionu Kč

2012

62 milionů Kč (návrh předkládaný pro projednávání rozpočtu)

Pozn.: Jedná se čistě o prostředky schválené na platy; jejich výši odpovídají navíc i povinné odvody cca 1/3 částky a další personální výdaje (vzdělávání, cestovné, stravné atd.), které jsou přímo úměrné počtu pracovníků. V prostředí jabloneckého městského úřadu nejsou žádné třinácté a další platy.

Úspory v městském rozpočtu by se tak po provedení zeštíhlovací kúry v roce 2011 měly projevit v řádech milionů korun, odhadem se jedná ve srovnání s rokem 2010 o necelých 20 milionů korun ročně oproti rozpočtu schválenému pro rok 2010. Tato částka se skládá z prostředků uspořených na platech (asi deset milionů), povinných odvodech (přibližně čtyři miliony), prostředky uspořené za deset pracovníků externích společností (zhruba pět milionů) a úspora dalších výdajů spojených s redukcí personálu. Veškeré výdaje na propouštění, tedy odstupné, nebyly po rozhodnutí rady města o snížení počtu pracovníků již zvláště rozpočtovány tak, že by zatěžovaly městský rozpočet, ale byly pokryty ze schválených příjmů na platy.

Úřad chce opustit Anenskou

V souvislosti s redukcí počtu personálu se uvažuje, že v roce 2012 městský úřad úplně opustí objekt v Anenské ulici. Sociální agendy, které nepřejdou na úřad práce, by byly umístěny do objektu radnice. S tímto krokem bude spojeno také stěhování jednotlivých útvarů úřadu tak, aby byly řazeny ve vazbě na bezbariérovost prostor, logičnost uspořádání a návaznost. Restrukturalizací umístění pracovišť městského úřadu by tak mělo dojít k poměrně velké úspoře provozních výdajů spojených s objektem v Anenské ulici, ale také k novému a pro veřejnost přívětivějšímu uspořádání jednotlivých pracovišť.

Petr Beitl
starosta

Vytvořeno 1.12.2011 12:42:43 | přečteno 2863x | Petr Vitvar
load