Orchidejové louky Černostudničního hřebene

Jednoho májového večera roku 1908 donesl jistý Vít Preisler z Horní Černé Studnice svojí nastávající milou pozornost - kytici bílých orchidejí. Nešlo o žádné velké gesto, louky jich byly tenkrát plné. O pouhé jedno století později se ale jejich početnost snížila natolik, že z naší přírody téměř vymizely. Příčin je mnoho; lásky čas a s ním spojené plenění květnatých luk patří v dnešní době k těm méně významným...

Ústup rostlinných a živočišných druhů provází dějiny života od pradávna. Je však velmi pravděpodobné, že současná situace se již přirozenému stavu vymyká a ubývání druhů není normálním procesem. Jedněmi z těch, kdo si to uvědomují a aktivně se podílejí na záchraně toho, co nám ještě zbylo, jsou například členové spolku Novovesan, který se mimo jiné příkladně stará o louky Černostudničního hřebene. I díky jeho snaze mohla být obec Nová Ves nad Nisou oceněna Zelenou stuhou za péči o krajinu a životní prostředí.

Obec se rozkládá na úpatí dominanty jižního okraje Jizerských hor - Černostudničního hřebene. Tento protáhlý, asi 7 km dlouhý hřbet s příkrými svahy původně míval vrcholové partie pokryté porosty květnatých bučin. V současné době obklopuje jeho skalní výchozy už jen monokulturní smrkový les, ale svahy se stále mohou pyšnit některými původními, druhově bohatými loukami s významnými nalezišti chráněných druhů rostlin. Tyto louky jsou v rámci ochranářského managementu z větší části pravidelně sečené a populace orchidejí i ostatních rostlin jsou proto stále bohatší.

Botanici zde napočítali téměř tři stovky rostlinných druhů, ze kterých je čtrnáct chráněno zákonem. Vzhledem k široké škále vlhkostních poměrů jsou černostudniční louky velmi bohaté nejen co do počtu druhů rostlin, ale i množstvím svých přívlastků. Nejčastěji bývají označovány jako vlhké, podmáčené, mokřadní, prameništní či zrašelinělé, ale mohou být i suché nebo mezofilní.

Tato pestrost je zapříčiněná značným množstvím vyvěrající podzemní vody. Asi největší koncentrace pramenů a pramenišť se nachází na severním svahu Černostudničního hřbetu, poblíž Smržovky a Nové Vsi nad Nisou. Nejvýznamnějším z těchto pramenů je pramen řeky Nisy. Jeho širší okolí bylo pod názvem Prameny Nisy vybráno z několika desítek botanicky hodnotných lokalit k vyhlášení významným krajinným prvkem v rámci soustavy Územního systému ekologické stability. Spolu s ním byly za VKP vyhlášeny i lokality Prstnatcová louka, Prameniště, Hauptova louka a Nová Mýtina.

Pokud byste orchidejové louky rádi viděli, ale chybí vám čas nebo chuť objevovat je sami, máte v neděli 29. května 2011 jedinečnou příležitost zúčastnit se s průvodcem komentované přírodovědné výpravy. Budete moci vyslechnout zajímavý výklad o významu mokřadních a prameništních luk i o společenstvech vzácných rostlin a živočichů, které na sebe tato místa vážou. Bližší informace na telefonu 602 770 103.

Milan Bajer
Ekocentrum JKIC o. p. s.

Vytvořeno 11.5.2011 10:45:57 | přečteno 2705x | Petr Vitvar
load