Nové cestovní doklady s biometrickými prvky

Povinnost vydávat cestovní doklady s biometrickými prvky (CDBP) vyplývá pro všechny členské státy Evropské unie, v České republice byl pro jejich aplikaci přijat zákon č. 136/2006 Sb.

Vnější podoba nového cestovního pasu je shodná s předchozím vzorem dokladu se strojově čitelnou zónou. Na titulní straně přibylo logo označující přítomnost čipu uloženého v plastové stránce dokladu. Dosavadní naskenovanou fotografii držitele dokladu nahradilo zobrazení obličeje v černobílém gravírování, barevná podoba je uložena pouze v čipu. Jedná se o důležitý ochranný prvek proti zneužití pasu. Náklady státu na výrobu nového pasu vzrostly oproti jeho dosavadnímu provedení zhruba desetinásobně, došlo tedy také k částečnému navý­šení správních poplatků za pořízení no­vého dokladu, což se v praxi projevuje následovně:

Nové cestovní doklady jsou vydávány občanům nad 15 let věku s platností na 10 roků a je za ně vybírán správní poplatek ve výši 600 Kč. Občanům ve věku 5 - 15 let je vydáván pas na 5 roků a správní poplatek činí 100 Kč. Dětem do 5 let věku nelze pořizovat CDBP a jsou jim tedy i nadále zhotovovány pasy bez biometrických údajů a strojově či­telné zóny s platností na 1 rok za poplatek 50 Kč. U nich je nutné předkládat i nadále dvě fotografie.

Řízení o vydání CDBP je oproti stávajícímu postupu v mnohém odlišné. Žádost je možné podat pouze v místě příslušném dle trvalého pobytu žadatele, v zahraničí u kteréhokoliv zastupitelského úřadu s výjimkou konzulárního. Žadatel se musí dostavit osobně, není přípustné zastoupení na základě plné moci. Odpadá vyplňování žádosti a předkládání fotografie. Tyto činnosti již od září pro­vádí úředník přijímající žádost. S využitím informačního systému, použití speciální technologie na pořízení fotografie a podpisu je žádost o vydání CDBP přímo vytištěna. Na­opak zů­stává i nadále v platnosti povinnost předkládat po­třebné doklady jako občanský průkaz, dosa­vadní cestovní doklad popřípadě osvědčení o státním občanství ČR. Počítáme s prodloužením doby strávené na přepážce při podání žádosti zhruba na 20 minut.

Během doby platnosti CDBP si může držitel dokladu kdykoliv zkontrolovat jeho platnost a funkčnost čipu na tzv. „informačním kiosku“, instalovaném na každém pověřeném úřadu k vydávání dokladů. I nadále bude samozřejmě v případě nutnosti možné požádat o vy­dání cestovního pasu typu „BLESK“ ve lhůtě do 15 dnů. Těmto dokladům ovšem byla zkrácena doba platnosti na současných 6 měsíců a správní poplatky za vydání „rychlopasů“ byly upraveny pro občany ve věku 5 - 15 let na 1000 Kč a nad 15 let na 1500 Kč.

Vladislava Kakrdová
vedoucí odd. správních agend

Vytvořeno 6.9.2006 16:55:47 | přečteno 5132x | Petr Vitvar