Změny v občanském zákoníku

Přijetím zákona č. 107/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně občanského zákoníku došlo k úpravám vybraných ustanovení OZ týkajících se nájmu bytu. Tím byl, mimo jiné, zpřísněn i postup vůči nájemcům bytů, kteří porušují povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména proti neplatičům.

Zásadní změnou je ustanovení, na základě kterého pronajímatel může vypovědět nájem bez přivolení soudu (v případě obecních bytů bude o výpovědi rozhodovat rada města), a to z následujících důvodů:

 1. jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě;
 2. jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplýva­jící z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojná­sobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nedoplnil do jednoho měsíce čerpanou kauci na původní výši;
  jedná se např. o tyto případy:
  - neplatiči,
  - nepovolený podnájem,
  - pokud nájemce nesplní povinnost písemného oznámení veškerých změn v počtu osob, které s ním žijí v bytě ani do jednoho měsíce ode dne, kdy dojde ke změně
 3. má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt;
 4. neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů nebo byt bez vážných důvodů užívá jen občas;
 5. jde-li o byt zvláštního určení nebo o byt v domě zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená osoba.

Z ostatních důvodů uvedených v zákoně nadále lze vypovědět nájem pouze s přivolením soudu.
Má-li nájemce právo na ná­hradní byt nebo na náhradní ubytování, je povinen byt vyklidit do 15 dnů po zajištění odpovídajícího náhradního bytu nebo náhradního ubytování. V případech a), b), c) a d) stačí při vyklizení bytu poskytnout přístřeší. Nájemce není povinen byt vyklidit, pokud podá ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení výpovědi žalobu na určení neplatnosti výpovědi a řízení není ukončeno pravomocným rozhodnutím soudu.

Nově zákon ukládá nájemcům povinnost písemně oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které žijí s nájemcem v bytě, a to do 15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo. Oznámení musí obsahovat jména, příjmení, data narození a státní příslušnost těchto osob.

Novela OZ obsahuje také důležité ustanovení, na zá­kladě kte­rého je pronajímatel oprávněn při sjednání nájemní smlouvy požadovat složení kauce, která nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za pl­nění poskyto­vaná v souvislosti s užíváním bytu. Zákon zároveň upravuje způsob použití těchto prostředků, povinnost doplnění prostředků nájemcem do původní výše v případě čerpání, povinnost zřízení zvláštního účtu pronajímatelem, povinnost vrácení nájemci nebo jeho práv­nímu nástupci složené peněžní prostředky s příslušenstvím po ukončení nájemního vztahu.

Ke změně dochází i u nájemních smluv uzavřených na dobu určitou. Nájem končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, pokud se obě strany ve smlouvě nedohodly jinak. Neplatí tedy již obnovení nájmu bytu ze zákona, jak tomu bylo dosud.

Ing. Šárka Fukalová
vedoucí oddělení TOB

Vytvořeno 4.7.2006 9:08:14 | přečteno 2744x | Petr Vitvar