Berme ohled na druhé

Městská policie informuje

S odstupem několika měsíců od vzniku účinnosti zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, bychom vás rádi seznámili se zkušenostmi Městské policie v Jablonci nad Nisou při jeho prosazování.

Zákon, který platí od začátku letošního roku, zasáhl bezprostředně do života velkého počtu lidí a nutí je měnit a přizpůsobovat své návyky nově stanoveným pravidlům. Veřejnost citlivě zareagovala zejména na zákazy kouření na místech stanovených zákonem a naši občané nezřídka sami dávají podněty k zásahům proti bezohledným kuřákům.

Strážníci Městské policie v Jablonci nad Nisou řešili jen za první tři měsíce tohoto roku 318 přestupků spáchaných porušením zákazu kouření. Jejich pachatelům mohou vyměřit pokutu až 1000 Kč. Určitým problémem je ovšem postih za kouření na nástupištích autobusů a tramvají, nejde‑li o místa stavebně, či jinak přesně vymezená. Strážník v těchto případech musí zákon aplikovat velmi citlivě.

Vedle zákazu kouření na veřejných místech zákon vě­nuje pozornost i omezení dostup­nosti tabákových výrobků. Ty by již například neměly být prodávány v prodejních automatech. Dokonce není dovolena ani výroba, či dovoz potravinářského zboží nebo hraček, které by mohly svým tvarem tabákové výrobky napodobovat. Známé byly například žvýkačky v po­době cigaret.
Závažný problém předsta­vuje alkoholismus, který je velmi častým průvodcem materiálních škod i událostí vedoucích k ohrožení lidských životů a zdraví. Nejvíce škod působí podnapilí řidiči. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, a v tomto stavu ohrožují sebe, jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, anebo jsou důvodně podezřelé, že jinému v souvislosti s požitím alkoholu či jiné návykové látky přivodily újmu na zdraví, jsou na výzvu příslušníka policie, vězeňské služby, strážníka městské policie, či svého zaměstnavatele po­vinny podrobit se orientačnímu i odbornému vyšetření, včetně odběru biologického materiálu. Na toho, kdo se odmítne vyšetření podrobit, se hledí jako by byl pod vlivem alko­holu nebo návykové látky.

Zákon počítá také se zákazem přístupu osob ovlivněných alkoholem nebo návykovými látkami do veřejných prostor, dopravních pros­tředků, zastávek a nástupišť a také na sportovní akce.

Je pochopitelné, že plné respektování zákona si vyžádá s ohledem na rozšířenost kuřáckého návyku určitý čas, během kterého bude nezbytné vytvořit celospolečenské klima, které by realizaci zákona napomáhalo.

Dlouhodobý bude i boj s návykovými látkami. Zde má své místo osvěta, která by měla vést k dobrovolnému dodržování zákazů ze strany kuřáků a zdržení se požívání návykových látek. Nepodceňujeme však ani represi, která má své nezastupitelné místo. Stráž­níci městské policie jsou opráv­něni všechna jednání, která jsou v rozporu s tímto zákonem, postihovat, včetně ukládání citelných pokut. Pokuty však samy o sobě podstatu prob­lému neřeší. Mělo by stále více platit, že moderní je nekouřit, nebýt otrokem alkoholu a nebrat drogy. K tomu ještě dodáváme - a brát ohledy na druhé. Již proto, že je to slušnost, a ta by měla být vlastní každému občanu.

Bohužel, na ulicích vidíme stále mnoho mladých lidí s cigaretou a značné procento nejmladší populace má již - dle průzkumů zdejší městské policie - vlastní zkušenosti s drogou. Přijatý zákon představuje jeden z prostředků, které společnost k účinnému potírání alkoholismu a jiných toxikomanií nutně potřebuje.

Dana Hulíková
tisková mluvčí městské policie

Vytvořeno 7.6.2006 14:28:28 | přečteno 2509x | Petr Vitvar
load