Jeden úřad, dvě působnosti

a dva režimy pro opravné prostředky - 2. díl

V dubnovém zpravodaji jsme se pokusili zjednodušeně vyjádřit rozdíl mezi dvěma formami působnosti městského úřadu. Tentokrát naznačíme některé možnosti, které může občan využít, není-li spokojen se závěry učiněnými městským úřadem nebo orgány města.

Jak je tomu v případě samosprávy? V tomto případě zaměstnanci úřadu připravují podklady pro jednání zastupitelstva nebo rady města. Ty o záležitosti rozhodnou a zaměstnanci ta­kové rozhod­nutí nakonec realizují. Zjednodušeně lze říci, že úřad sám o ničem nerozhoduje, ale je vykonavatelem vůle orgánů města.

Pokud se občan domnívá, že usnesení rady nebo zastupi­telstva je v rozporu s práv­ními předpisy, může se obrátit na Krajský úřad Libereckého kraje, který v rámci tzv. dozoru podnět přezkoumá a pod­nikne kroky k nápravě, přičemž celá záležitost může skončit až u Ústavního soudu. Při přezkoumávání se posuzuje pouze zákonnost, nikoliv věcná stránka. Krajský úřad tedy nemůže zvrátit rozhodnutí, kterým se například prodá městský pozemek nebo nepřidělí obecní byt.

MěÚ schéma, obrázek se otevře v novém okněDalší cestou, jak může občan změnit rozhodnutí, je možnost využití práva na podání pe­tice nebo stížnosti v příslušné záležitosti. Pravidla pro jejich vyřizování jsou schválena radou města. Výsledkem může být, že rada nebo zastupitelstvo v re­akci na takový podnět své rozhodnutí přehodnotí a přijme jiné usnesení.

Činnost zastupitelstva i rady je veřejně kontrolovatelná (usne­sení jsou přístupná na úřední desce úřadu i webových stránkách města). Nespokojení ob­čané mají možnost kontaktovat jednotlivé členy zastupitelstva města (jejich seznam je zveřejněn ve 2. poschodí budovy radnice nebo na internetových stránkách města), mohou vyjádřit svůj názor na veřejných zasedáních zastupitelstva nebo v krajním případě mají možnost svůj souhlas či nesouhlas s rozhodováním svých zastupitelů vyjádřit v komunálních volbách.

Jiná situace je při výkonu státní správy. V této oblasti je zákonem přesně stanoven okruh účastníků řízení a jsou jasně stanovena jejich práva a povin­nosti. Jedním z práv je možnost podat opravný prostředek (odvolání). Zákony stanovují, kdy a v jakých lhůtách se tak postu­puje. V žádném vydaném rozhodnutí nesmí chybět poučení o opravných prostředcích. Zjednodušeně lze říci, že městský úřad - v mantinelech daných zákony - sám rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech občanů a právnických osob. Je-li podáno odvolání, postoupí jej úřad odvolacímu orgánu, kterým je ve většině případů Krajský úřad Liberec­kého kraje. Ten přezkoumá nejen soulad s právními předpisy, ale i obsahové a procesní záleži­tosti a může vydat rozhodnutí, v němž může výsledek činnosti úředníků městského úřadu zrušit, změnit, sám ve věci nově rozhodnout nebo ji vrátit k novému projednání.

Není-li občan spokojen ani s rozhodnutím odvolacího orgánu, má možnost obrátit se žalobou na správní soud s návrhem na přezkoumání věci.

Stejně tak, jako je dána hranice mezi oběma působnostmi, existuje i hranice v kompetencích při vyřizování opravných prostředků. Je tedy zbytečné obracet se na zastupitelstvo nebo radu města, aby napravovaly rozhodnutí úředníků učiněná při výkonu státní správy, protože ze zákona nemohou tyto orgány města do pro­cesu rozhodování vstupovat. Na druhou stranu žádný úředník nemůže měnit rozhodnutí rady nebo zastupitelstva.

JUDr. Jiří Nesvadba
tajemník městského úřadu

Vytvořeno 5.5.2006 9:10:06 | přečteno 2256x | Petr Vitvar