Máte pojištěné pozidlo?

Oddělení dopravně správních agend MěÚ v Jablonci n. N. eviduje v současné době ve správním obvodu 2 463 vozidel, která nejsou nebo nebyla - v rozporu se zákonem č. 168/1999 Sb. v platném znění, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla - pojištěna.

Ve snaze preventivního působení na vlastníky a provozo­va­tele vozidel připomínáme několik stručných informací:

  • Pojišťovny sdělují České kanceláři pojistitelů (dále jen „Kancelář“) údaje o vzniku, změně a zániku pojištění odpovědnosti nejpozději do 1 měsíce ode dne vzniku příslušné skutečnosti.
  • Kancelář sděluje údaje Ministerstvu dopravy, které provozuje Centrální registr vozidel.
  • Ministerstvo dopravy porovnává prostřednictvím Centrálního registru vozidel sdělené údaje a nesplnění povinnosti oznamuje bez zbytečného odkladu Kanceláři. Ta předává informace registru vozidel MěÚ v Jablonci n. N.
  • Pokud pojištění odpovědnosti zaniklo a nebyla-li ve lhůtě 14 dnů ode dne tohoto zániku pojištění uzavřena nová pojistná smlouva týkající se téhož tuzemského vozidla, je vlastník nebo provozovatel vozidla povinen ve stejné lhůtě odevzdat registrační značku (státní poznávací značku) a osvědčení o registraci tohoto vozidla registru vozidel (tzv. dočasné vyřazení, lidově „depozit“).
  • Nelze-li z objektivních důvodů tuto povinnost splnit, musí vlastník vozidla takovou skutečnost bez zbytečného od­kladu oznámit registru vozidel.
  • Přestupku (fyzická osoba) nebo správního deliktu (právnická osoba) se dopustí ten, kdo po marném uplynutí výše uvedené lhůty neodevzdá příslušnému registru vozidel registrační značku (SPZ) a osvědčení o registraci vozidla (dříve OTP) v případě zániku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.
  • Nesplnění povinnosti je řešeno ve správním řízení, ve kterém v závislosti na zjištěných okolnostech oddělení přestupků rozhodne o udělení pokuty. Pokutu úřad vybere, v případě neuhrazení pohledávky pokuty může za dodržení zákonných podmínek dojít až k exekuci.

Věříme, že touto informací přispějeme ke zlepšení situace v oblasti pojištění odpovědnosti. Našim motoristům přejeme mnoho šťastných kilometrů bez nehod.

Bc. Jan Plíva
vedoucí oddělení dopravně správních agend

Vytvořeno 28.3.2006 14:57:01 | přečteno 2523x | Petr Vitvar
load