Projekty města Jablonce nad Nisou

spolufinancované z fondu EU

Městu Jablonci nad Nisou se v loňském roce podařilo získat nemalé finanční prostředky z fondů Evropské unie. Jedná se o dotace z tzv. předvstupní pomoci, a to z programu Phare nebo již ze strukturálních fondů, to je ze Společného regionálního operačního programu a Interregu IIIA.

Dotace z EU činí přibližně 76,8 mil. Kč (kromě dotace na výstavbu Centra obchodní spolupráce ve výši 70 mil. Kč, kterou se podařilo získat již v roce 2002). Některé níže uvedené projekty získaly v rámci jmenovaných programů rovněž do­taci ze státního rozpočtu, a to v celkové výši 17,1 mil. Kč.

Nejdříve se zmíníme o projektech neinvestičního charakteru. V polovině března se uskutečnil již 5. ročník mezinárodního veletrhu cestov­ního ruchu Euroregion Tour 2005. Projekt jsme připravili ve spolupráci s okresem Jelenia Góra a zúčastnili jsme se začátkem května též jejich veletrhu Tourtec 2005. V tomto termínu proběhl ve spolupráci s německým partnerem z města Bau­tzen 5. ročník Společné akce cyklistů měst Jablonec n. N., Bautzen a Jelenia Góra 2005. Cyklisté jeli na okruhu Jablonec n. N., Bautzen a Jelenia Góra., přičemž v jednotlivých městech se účastníci připojovali. V rámci třídenního pobytu v Jablonci byl pro účastníky připraven bohatý program s výletem do Českého ráje a do Jizerských hor.

V první polovině května se uskutečnil projekt nazvaný Mosty 2005. V prostorách kina Radnice proběhl 8. ročník výstavy výtvarných prací, kde se prezentovala většina základních škol, včetně škol mateřských a uměleckých. Nechyběly práce studentů z lužicko-srbského gymnázia v Bautzenu. Součástí projektu byly výtvarné semináře na chatě v Jizerských horách, kterých se zúčastnili studenti z jabloneckého gymnázia Dr. Randy a lužicko-srbského gymnázia z Bautzenu.

Začátkem října se konal 5. ročník akce s názvem Týden seni­orů 2005. Projekt se uskutečnil ve spolupráci se Svazem dů­chodců v Jablonci n. N. a Bautzenu. Ve vestibulu radnice proběhla tradiční výstava nazvaná „Šikovné ruce našich dědečků a babiček“; bohatý byl i doprovodný program - dva divadelní pořady a společný víkend s německými přáteli z Bautzenu spojený s návštěvou zámku Sychrova.

Další projekt nese název Sklářská a kamenářská stezka; jedná se o katalog v české, německé a anglické jazykové mutaci. Katalog obsahuje na­bídku základních a doplňkových služeb cestovního ruchu s vazbou na sklářství. Projekt byl realizován ve spolupráci s muzeem v německém městě Weißwasser, Sdružením Český ráj a Sdružením pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji.

Dále se zmíníme o projektech investičního charakteru. Začátkem dubna začala realizace projektu Místo pro život - Spolkový dům. Rekonstrukcí objektu bývalé základní školy vznikne koncem dubna letošního roku Spolkový dům, kde budou s podporou města poskytovat své služby neziskové organizace, a to zejména pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva. Začátkem srpna začaly práce v rámci rozsáhlého projektu Regenerace historického centra města Jablonce n. N. Je ukončena rekonstrukce Sou­kenné ulice a dosud probíhá oprava kostela sv. Anny. Součástí projektu je rovněž rekonstrukce ulice Dvorská a Dolního náměstí, která proběhne v letošním roce. Koncem listopadu byla úspěšně dokončena výstavba Centra obchodní spolupráce. V centru města, v areálu bývalého výstaviště, tak vzniklo nové zařízení, které bude sloužit k rozvoji přeshraniční spolupráce. Dalšími úspěšnými projekty, které budou letos realizovány, bude rekon­strukce ulice U Muzea a náměstí Dr. Farského a rekonstrukce přístupových komunikací k podnikatelským subjektům v lokalitě ulice Smetanova. Obě akce budou dokončeny do srpna tohoto roku. Jiným projektem je realizace Vnitřního turistického okruhu v Jablonci n. N. Koncem letošního června zde vznikne 6,5 km okruh s jedenácti zastaveními, která budou označena tabulemi s popisem, mapkou, případně dobovou fotografií. Namátkou můžeme vybrat zastavení u kostela sv. Anny, na Petříně, u vyhlídky Dobrá Voda či u vrkoslavických rybníků. Realizace projektu probíhá ve spolupráci s okresem Jelenia Góra.

Kromě výše uvedeného město Jablonec nad Nisou čerpá také fi­nanční prostředky z Evropské investiční banky, a to ve výši cca 10,5 mil. Kč.

Mgr. Iveta Habadová
euromanažer

Vytvořeno 13.2.2006 10:04:02 | přečteno 3942x | Petr Vitvar
load