Naše město pohledem občanů

Průzkum veřejného mínění

Pravidelně každé dva roky provádíme v Jablonci sociologické šetření. Také koncem uplynulého roku dalo město Jablonec nad Nisou zpracovat průzkum veřejného mínění, který zjišťoval názory a pocity obyvatel v různých oblastech života. Dotazování občanů v terénu proběhlo tentokrát koncem října a na zakázku jej provedla výzkumná agentura TiMa Liberec. Celkem byly získány a zpracovány odpovědi od 761 náhodně vybraných respondentů ve věku od 18 do 75 let.

Oslovený vzorek obyvatelstva považujeme za dostatečně reprezentativní a svou strukturou z hlediska pohlaví, věku, vzdělání a dalších charakteristik odpovídá skladbě populace v Jab­lonci nad Nisou. Výsledky se proto dají zobecnit na všechny občany města.

Provedený průzkum veřejného mínění měl tyto části: hodnocení života ve městě, spokojenost občanů s prací městského úřadu, kriminalita ve městě a pocit bezpečí a práce městské policie. Podívejme se podrobněji na některé výsledky jednotlivých oblastí.

K hodnocení života ve městě

 • Mezi obyvateli Jablonce převládá v úhrnu spokojenost se životem ve městě: dvě třetiny jsou rozhodně nebo převážně spokojené. Cel­ková spokojenost občanů se v porovnání s rokem 2003 zvý­šila.
 • Jako nejproblémovější oblasti života města se občanům jeví dopravní situace (značení, průjezdnost městem, stav vozovek, parkování) a bez­pečí občanů (včetně činnosti policie, kriminality a vandalismu), dále také čistota ulic.
 • Při srovnávání toho, jak se Jablonec změnil za posledních pět let, pozoruje veřejnost jasné zlepšení vzhledu středu města a celkové pozitivní změny životního prostředí (ovzduší, veřejné prostory aj.) - zde naprosto převažují kladná hodnocení.
 • Při hodnocení nově budovaných nebo rekonstruovaných objektů ve městě, které slouží veřejnosti, si lidé nejčastěji nevšimli, že by se něco stalo s kinem Junior a kinem Radnice, poměrně málo osob zaznamenalo opravy některých ulic, změny kolem přehrady a rekonstrukci kostela svaté Anny, třetina dotazovaných také nebyla schopna zhodnotit změny způsobené výstavbou Centra obchodní spolupráce (přestože si této akce po­všimla).
 • Avšak u všech jedenácti hodnocených ob­jektů vždy převládlo kladné hodnocení. Přitom nejlepší hodnocení získala rekonstrukce a přístavba Plaveckého bazénu, ulice 5. května s novými kruhovými objezdy, přehrada a nejbližší okolí, zeleň na veřejných prostranstvích (rekonstrukce Tyršových sadů, nový park v ulici Generála Mrázka, výsadba na Horním náměstí) a Městská sportovní hala.
 • Také u čtyř dalších souborů objektů - rekonstrukce kostela svaté Anny, opravy ulic (Smetanova, Sv. Čecha, Ještědská, Liberecká, Ladova), výstavba nových bytů (Horní Proseč a další) a rekonstrukce kina Junior a Radnice naprosto převažuje kladné hodnocení nad zápornými.
 • Většinu hodnocených staveb tedy převážná část dotazovaných (65 - 78 %) nejen vnímá, ale také hodnotí jako změnu k lepšímu.

Spokojenost s prací městského úřadu

 • Za prvních deset měsíců loňského roku navštívilo městský úřad 60 % dospělých obyvatel města.
 • U občanů zcela převládá spokojenost s jednáním úřed­níků.
 • Podle názoru 89 % občanů jim zaměstnanci úřadu při jednání pomáhali a byli k nim vstřícní.

K obavám z kriminality a k osobní zkušenosti s trestnou činností

 • Občané se celkově necítí bezpečněji než před dvěma lety, mírně převažuje pocit ohrožení.
 • Za nejméně bezpečná místa lidé považují centrum města, dále (v mnohem menší míře) i autobusové nádraží, ulici 5. května a Tyršův park.
 • Zatímco vnímání centra jako nebezpečné lokality trvá, výrazně ubylo negativní hodnocení ulice 5. května.
 • Lidé se nejvíce obávají krádeží v bytech, sklepech a na chodbách, vykrádání a krádeží aut a také kapesních krádeží.
 • Z přestupků nejvíce vadí znečišťování veřejných prostranství psími výkaly, přestupky v silničním provozu a vandalismus.
 • V místě bydliště občanů jsou největším problémem nedisciplinovaně jezdící řidiči automobilů, dále rovněž Romové nebo jiné národ­nostní skupiny, mládež, která se „nudí a poflakuje“ v ulicích, pomalované zdi domů, špína a odpad na ulicích a v parcích.
 • Velká většina občanů soudí, že jsou dostatečně informovaní o tom, jak chránit sebe, svou rodinu a majetek před kriminalitou.
 • Dvě třetiny občanů podnikají pro ochranu svého majetku běžná bezpečnostní opat­ření (např. důsledně zamykají) a zhruba čtvrtina dotazovaných používá zvláštní zabezpečovací zařízení.

Ke spokojenosti lidí s prací policie

 • Zatímco podíl spokojených a nespokojených s prací celostátní policie je vyvážený (50:50), v případě městské policie mírně převažuje nespokojenost 47:53). Dvě pě­tiny dotazovaných však nemají s prací strážníků přímé zkušenosti.
 • V posledních dvou letech se podíl občanů, kteří uvádějí špatné zkušenosti s prací MP, zvýšil z 18 na 24 %.
 • Ve srovnání s minulými lety slábnou požadavky veřejnosti na zákroky MP vůči vandalům a sílí požadavky na razantní postup vůči bezohledným motoristům.
 • Častější pěší obchůzky jsou nejhojněji požadavkem mužů nad 60 let a žen od 30 let výše.

Výsledky průzkumu jsou pro město důležitou informací, která vedení města poslouží k tomu, aby určilo jednotlivé úkoly v konkrétních oblastech. Uvedené shrnutí je pouze stručným přehledem výsledků průzkumu.

Pro úplné pochopení názorů obyvatel je třeba se seznámit s celou zprávou, a proto se postupně ke všem čtyřem tématům průzkumu na stránkách Jabloneckého měsíčníku vrátíme. Čtenáře obeznámíme také s tím, jaké úkoly z průzkumu vyplynuly a jaká opatření byla přijata.

Milena Jelínková
tisková mluvčí MěÚ

Vytvořeno 13.2.2006 10:03:10 | přečteno 2816x | Petr Vitvar