Městská policie

Dopravní problematika a přestupkovost patří k prioritním úkolům, kterými se zabývá městská policie v našem městě. Jedním z hlavních cílů v této oblasti je snížení dopravní nehodovosti a škod na majetku a zdraví. Jejich postupné řešení nám v příštím roce pomůže plnit zásadní legislativní změna zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.

Od 1. července 2006 vejde v platnost novela zákona o provozu na pozemních komunikacích (č. 361/2000 Sb. ve znění zákona č. 411/2005 Sb.) a dalších souvisejících novelizovaných předpisů. Vzhledem ke složitosti právních formulací se je pokusíme v následujících několika vydáních Jabloneckého měsíčníku vysvětlovat srozumitelnějším jazykem. Nebude se tedy jednat o doslovné znění, které lze nalézt ve Sbírce zákonů.

Nový bodový systém

Princip bodového hodnocení přestupků (§ 123a - 123f novelizovaného zákona č. 361/2000 Sb.) je následující: Bude-li řidič přistižen při přestupku a bude-li mu uložena sankce (bloková pokuta, pokuta ve správním řízení nebo trest za trestní čin), pak mu příslušný obecní úřad s rozšířenou působností zanese tento přestupek do jeho regi­stru a zároveň zaznamená příslušný počet bodů podle bodového hodnocení přestupků. To učiní nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo oznámeno uložení pokuty nebo jiné sankce.

Body se započítávají až do počtu 12. Pokud najednou spácháte více přestupků nebo trestných činů, pak úřad započítá body pouze za nejzávažnější z nich.

Body se také odečítají. K tomu dojde v případě, když od posledního zapsaného přestupku za určité období nebude zaznamenána žádná další sankce. Odečtení bude provedeno takto:

  • za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců se odečtou 4 body z celkového počtu,
  • za 24 měsíců další 4 body,
  • za 36 měsíců se odečtou všechny zbývající body.

Obecní úřad provede příslušný záznam do 3 dnů a do dalších 5 dnů vám vymazání všech 12 bodů písemně oznámí.

Co se stane po dosažení 12 bodů? Úřad vás neprodleně vyzve k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního průkazu, a to do 5 dnů od doručení výzvy. Po těchto 5 dnech vám skončí platnost řidičského oprávnění a ztratíte odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel.

O vrácení řidičského průkazu lze požádat nejdříve za 1 rok (pokud nebyl jako sankce uložen zákaz řízení motorových vozidel na dobu delší než 1 rok). Žádost se podává písemně u příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností. Přitom je nutné prokázat, že jste byli přezkoušeni z odborné způsobilosti. Doklad o zkoušce nesmí být starší než 30 dnů.

Přezkoušení z odborné způsobilosti zajišťují autoškoly. Podle toho o jakou skupinu řidičského oprávnění požádáte, bude vás čekat písemný (nebo počítačový) test z předpisů o provozu, jedna nebo více otázek týkající se údržby vozidla a předvedení praktické jízdy s vozidlem. Při vrácení řidičského průkazu vám budou všechny dosavadní body smazány a začnete znovu s čistým „bodovým kontem“.

Stav svého „bodového konta“ zjistíte, když požádáte příslušný obecní úřad o výpis z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení. Nesouhlasíte-li s provedeným záznamem bodů, můžete proti tomu podat na daném úřadě písemnou námitku. Shledá-li úřad námitky za oprávněné, pak do 10 dnů opraví počet bodů v záznamu a písemně vás o opravě vyrozumí. Podáte-li námitky proti záznamu, kterým jste dosáhli 12 bodů, přerušují se pětidenní lhůty pro odevzdání řidičského průkazu a ztráty řidičského oprávnění, a to až do dne, kdy příslušný úřad pravomocně rozhodne o neodůvodněnosti vašich námitek.

Je třeba ještě připomenout, že v systému bodového hodnocení nejsou zařazeny všechny přestupky, kterých se řidič může v souvislosti s provozem na silnicích dopustit.

Příště uvedeme výčet přestupků zařazených do systému bodového hodnocení a připojíme sankce podle novelizovaného zákona. V dalších číslech pak zmíníme i přestupky, které jsou sice mimo tento systém, ovšem vzhledem k výši sankcí je dobré je znát.

Dana Hulíková
mluvčí městské policie

Vytvořeno 4.1.2006 14:47:55 | přečteno 3119x | Petr Vitvar
load