Správní řízení (4.)

Změny ve vedení řízení

Již počtvrté se věnujeme podstatným změnám, které nastanou v oblasti správního rozhodování od 1. ledna příštího roku. Dnes si přiblížíme několik změn v oblasti procesu řízení před správním orgánem prvního stupně.

Nový zákon o správním řízení zavádí do praxe práva a povinnosti správních orgánů činit některé právní úkony ještě před vlastním zahájením řízení. Za zmínku stojí nová povinnost úřadu sdělit na požádání tomu, kdo inicioval např. zahájení správního řízení o správním deliktu, jak úřad s jeho podnětem naložil. Učinit tak musí ve lhůtě 30 dnů. Stanoví-li tak speciální zákon, pak je úřad nově povinen občanovi sdělit informaci, podle jakých hledisek bude jeho případnou žádost posuzovat a zda bude možno jeho konkrétní záměr uskutečnit.

Novinkou je také to, že úřad může ještě před zahájením správního řízení žádat od kohokoliv podání vysvětlení, pokud nelze zjistit potřebnou informaci k budoucímu řízení jiným postupem. Ke splnění takové povinnosti může úřad použít i institutu předvolání, předvedení nebo pořádkové pokuty do 5 tis. Kč.

Do obecné právní úpravy správního rozhodování se dostává nově ustanovení známé z řízení o přestupcích, podle kterého může správní orgán podnět před zahájením řízení tzv. odložit, jestliže jej podala osoba, kterou se nepodařilo identifikovat.

Nově jsou zakotveny dvě překážky zahájení řízení. První je tzv. litispendence, což znamená, že nelze zahájit řízení ve věci, ve které již probíhá řízení před jiným orgánem. Druhou je překážka věci rozhodnuté, spočívající v tom, že přiznat totéž právo nebo uložit tutéž povinnost lze ze stejného důvodu stejné osobě pouze jednou.

Novým institutem obecného správního řízení je tzv. zásada koncentrace řízení, známá dosud např. ve speciálním stavebním řízení. Správní orgán je oprávněn stanovit usnesením účastníkovi termín k provedení procesního úkonu s tím, že k jeho splnění později se nepřihlíží.

K dosud platnému právu účastníka řízení nahlížet do spisu a činit si z něho výpisky je nově přiřazeno právo požadovat od úřadu pořízení kopie spisu nebo jeho části. Tomuto právu účastníka ale odpovídá právo úřadu, požadovat za takovou službu úhradu v podobě správního poplatku podle jiného zákona.

Z několika tzv. zajišťovacích prostředků řízení se zmíníme o dvou. Správní orgán může i nadále ukládat pro porušení součinnosti ze strany účastníka řízení pořádkové pokuty. Ta však místo dosavadních max. 200, - Kč může po novu činit až 50 tis. Kč a je možno ji použít i za hrubě urážlivá podání občanů. Rozhodnutí o pořádkové pokutě nemusí předcházet žádný jiný procesní úkon úřadu, tedy ani zahájení řízení o pokutě. Druhou podstatnou změnou je povinnost úřadu přijmout na návrh účastníka do 10 dnů tzv. předběžné opatření.

Lhůta pro vydávání rozhodnutí se v podstatě nemění. Základní lhůtou zůstává 30 dnů s taxativním výčtem důvodů, kdy se lhůta prodlužuje až o dalších 30 dnů. Pokud je řízení přerušeno z některého ze zákonných důvodů, lhůta pro vydání rozhodnutí neběží, a to (nově) ještě 15 dní od okamžiku, kdy se v řízení po přerušení pokračuje.

Zvýšil se taxativní výčet důvodů, pro které lze správní řízení zastavit. Obecné správní řízení se tak v této oblasti hodně podobá řízení přestupkovému.

Podrobněji je upraven postup při nečinnosti správního orgánu. Řešením takové situace je - stejně jako dosud - pověřen nadřízený správní orgán (v našem případě krajský úřad Libereckého kraje). Ten je však vybaven více možnostmi včetně toho, že může rozhodnout na základě atrakce sám.

Výsledkem činnosti úřadu při správním řízení je zpravidla písemné rozhodnutí. Zákon nově počítá s tím, že jednotlivým účastníkům bude doručován pouze jeho stejnopis. Účastník může u úřadu požádat o vyznačení právní moci na přinesený stejnopis rozhodnutí a také může po zaplacení správního poplatku požádat o vyhotovení stejnopisu výroku.

Vedle řady nových povinností na straně úřadu obsahuje zákon i některé nové povinnosti na straně účastníků. Patří mezi ně povinnost účastníka předložit správnímu orgánu na výzvu průkaz totožnosti, který obsahuje jeho základní identifikační údaje včetně fotografie účastníka. (Příště o opravných prostředcích.)

JUDr. Jiří Nesvadba
tajemník městského úřadu

Vytvořeno 5.12.2005 12:45:01 | přečteno 3535x | Petr Vitvar