Rozvody vody v olovu

Podpora oprav domovních rozvodů

V našem městě se ještě vyskytuje značná část bytových objektů, které jsou postaveny na počátku minulého století, případně i dříve. Je jasné, že péče o tyto objekty je poměrně nákladnou záležitostí a chceme-li udržet jejich obyvatelnost do současné doby, vyžaduje to nemalé náklady.

Jedním z problémů, které se vyskytují u řady starších domů, je existence rozvodů pitné vody v olověných trubkách. Pomineme-li nezpochybnitelnou vhodnost výměny potrubí ze zdravotního hlediska, jde též o povinnost naší republiky zajistit splnění právních předpisů Evropských společenství v oblasti životního prostředí. Jedná se o předpisy týkající se obsahu olova v pitné vodě. K odstranění tohoto stavu přijalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále MMR ČR) opatření, na jehož základě uvolní prostředky na výměnu rozvodů formou neinvestičních dotací.

Příjemcem dotace může být fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu či bytu a neprovádí opravy na tomto domě v rámci své podnikatelské činnosti. Hlavní podmínkou pro získání dotace je výsledek analýzy vzorku vody, provedený specializovanou laboratoří. Dotace na výměnu olověných domovních rozvodů za zdravotně nezávadné je ze státního rozpočtu poskytována max. do výše 20 tis. Kč na jeden byt.

Dotace se neposkytuje na financování prací, které mají investiční charakter nebo vedou k technickému zhodnocení stavby, a dále např. na obklady koupelen, dlažby, zařizovací předměty (vany, umyvadla, atd.), výtokové ventily, projektovou dokumentaci a monitoring obsahu olova v pitné vodě. Dotace musí být čerpána v roce 2006, oprava musí být dokončena nejpozději v roce 2007.

Žadatel o dotaci musí na MMR ČR předložit:

  • registrační kartu domu
  • doklad o vlastnictví objektu - výpis z katastru nemovitostí (ne starší než 3 měsíce)
  • protokol s vyhodnocením vzorků vody, zpracovaný autorizovanou nebo akreditovanou laboratoří
  • technické řešení zpracované kvalifikovanou osobou podle § 44 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (technické řešení zahrnuje rozsah a technologický postup oprav)
  • zpracovaný položkový rozpočet na opravu.

Žádosti musí být doručeny na MMR ČR nejpozději do 13. ledna 2006 (dotazy k tomuto programu lze klást do 6. ledna 2006).
Podrobné informace naleznete na http://www.mmr.cz (Bytová politika, programy podpory bydlení pro rok 2006), kontaktní osoba na MMR ČR: Renáta Veisová, tel.: 224 861 167.

Ing. Soňa Štrynclová
odbor správy majetku

Vytvořeno 5.12.2005 12:45:40 | přečteno 2921x | Petr Vitvar