Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

K tomu, aby fungoval chod kteréhokoliv města je zapotřebí celá řada činností, kterou jako občané považujeme za samozřejmost. Ale běda, když některá z nich jen nakrátko zaskřípe. To potom všichni láteříme na nedostatky a potíže.

Mnohé z nepostradatelných aktivit v našem městě zajišťuje organizace, jejíž celý název je uveden v nadpisu tohoto článku. Ředitele Technických služeb Milana Nožičky jsem se zeptal, co všechno leží na bedrech společnosti, která byla v září roku 2003 zřízena městem a stala se nástupcem bývalých TSMJ.

Mohl byste čtenářům Jabloneckého měsíčníku představit firmu?

Po určitém přípravném období v roce 2003 byla úplná činnost TSJ zahájena v loňském roce. Společnost je řízena třemi jednateli a dozorčí radou a zaměstnává přibližně 110 pracovníků. Ti pracují v několika střediscích.

Jedním ze základních útvarů Technických služeb je středisko komunikací, které se dělí na letní a zimní provoz. V letním provozu provádíme kompletní údržbu povrchu komunikací včetně chodníků a městské pěší zóny. S tím souvisí odstraňování závad na vozovkách, jako jsou kaverny, výtluky, poškozené dlažby a obrubníky. Udržujeme i související stavby, tedy příkopy, mosty a propustky, opěrné zdi atp. Vyjmenovaná činnost pokračuje i během zimy. Správou komunikací pověřilo Technické služby město. TSJ jsou v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích správci těch vozovek a chodníků, které jsou ve vlastnictví města.

Která další střediska provozujete?

Dalším důležitým útvarem je středisko veřejného osvětlení. TSJ jsou vlastníkem veřejného osvětlení ve městě, které provozují na základě smluvního vztahu. Osvětlení Jablonce je zajišťováno zhruba šesti tisíci světelnými body (tedy stožáry s lampou) a další nárůst je právě připravován. Osvětleny budou nově např. ulice Za Říčkou a Vrcholová a také chodník v ul. Pod Vodárnou. Kromě toho budou instalována i jednotlivá tělesa. Rekonstrukce veřejného osvětlení jsme letos provedli v Ještědské a Saskově ulici a na Horním náměstí. Ty zpravidla probíhají v souběhu s rekonstrukcemi rozvodů nízkého napětí, což samozřejmě snižuje náklady.

Kolik se ve městě za rok „prosvítí“ a jak zjišťujete poruchy?

Roční spotřeba elektrické energie veřejného osvětlení Jablonce nad Nisou představuje přibližně 2 miliony kWh, za které zaplatíme cca 3,5 mil. korun. Zapínání veřejného osvětlení je řízeno fotobuňkami, které jsou umístěny v areálu TSJ. Tady se nachází i panel vyhodnocování poruch, který je propojen s dispečerem v domácí pohotovosti. V případě poruchy na některém z úseků vyjede dispečer na místo a zjistí podrobnosti.

Potíže ovšem máme s některými firmami, které provádějí zemní práce na cizím zařízení. Občas nám poškodí kabel, jenže závadu neohlásí a nám jen přidělávají práci s vyhledáváním poruchy. Pachatel je stejně nakonec nalezen.

Patří sem i světelné značení?

To je rovněž v péči střediska veřejného osvětlení. Jedná se například o tzv. blikače, upozorňující řidiče na přechody pro chodce nebo světelné značky, označující přechody u škol. Ty jsou v činnosti v době hlavního příchodu a odchodu dětí. Zajišťujeme i správu semaforů, nejsme však oprávněni manipulovat s časovým nastavením režimů semaforu. To provádí odborná firma dle pokynů města. Nově se nyní též nasvěcují některé přechody typu „zebra“ (to chystáme např. v místě problematické křižovatky Tovární/Široká).

Co můžete čtenářům sdělit o čištění města?

Naším významným provozem je také středisko čištění města a údržby zeleně. K jeho povinnostem patří např. jarní a podzimní úklid města, provoz samosběrných vozů a mytí vozovek. Rozlišujeme strojní a ruční čištění, přičemž ve druhém případě jde zejména o ruční úklid centra, vyvážení odpadkových košů nebo likvidaci obsahu košů na psí exkrementy. Za důležitý považujeme úklid přehrady; TSJ zde ovšem pečují jen o určitou oblast.

Staráme se rovněž o vybavení a úklid během různých společenských akcí, jako jsou třeba městské slavnosti a trhy. Zabezpečujeme také provoz a údržbu několika veřejných toalet.

V zimě středisko zajišťuje úklid sněhu na přechodech pro chodce, od autobusových zastávek a odvážení sněhu z celého města. Pečujeme také o cca 50 kontejnerů s posypovým materiálem.

Zimní údržbě věnujeme v tomto JM jiný článek. Povězte nám tedy, jak TSJ pečují o městskou zeleň.
Z městské zeleně mají TSJ na starost zhruba 1/3 celkové plochy, zbývající část obhospodařují jiné smluvní subjekty. Jedná se nejen o sekání trávníků a likvidaci posekané trávy, ale také o prořez náletových dřevin a péči o některé městské parky. Náletové dřeviny likvidujeme štěpkovačem a následně dřevní hmotu zase využíváme.

Máte ve správě i dopravní značení?

Ano, naše středisko vodorovného a svislého značení zajišťuje výměnu poškozených značek, montáž nového značení nebo též instalace přenosného značení. Dále provádíme vodorovné značení, ovšem jenom na komunikacích v majetku města. Je třeba si uvědomit, že zdaleka ne všechny komunikace na území města jsou městským majetkem.

Jak se staráte o techniku?

Pro chod TSJ je nezbytné i středisko dopravy a mechanizace. Je vlastně podpůrným pracovištěm, které zajišťuje chod všech ostatních provozů. Jedná se o přípravu strojů, jako např. sekacích traktorů, štěpkovačů, řezaček, sypací mechanizace, pojízdných čističů, dopravních prostředků atd. Patří sem i pracoviště odtahů, provádějící odvoz vraků a nucené odtahy vozidel, která tvoří překážky silničního provozu. Odtahy realizujeme na základě požadavků jiných subjektů (DSÚ, městská policie).
Děkuji řediteli TSJ s.r.o. za poskytnuté informace a přeji mnoho sil pro nadcházející zimní sezonu.

-os-

Vytvořeno 9.11.2005 10:26:50 | přečteno 4486x | Petr Vitvar