Správní řízení

Jednou z nejvíce změněných oblastí správního řízení bude od l. ledna 2006 oblast doručování. V současné době není málo těch, kteří naříkají, že je obtěžuje, musí-li občas dojít na poštovní úřad pro zásilku, adresovanou jim do vlastních rukou. Zejména správní rozhodnutí nelze do konce letošního roku doručit jinak, než tímto způsobem.

Nový zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení zachovává současný způsob doručení zásilky s dodejkou, kterou poštovní úřad vrací úřadu s potvrzením adresáta o přijetí zásilky. V souladu se snahou o přibližování veřejné správy potřebám ob­čanů se nově zavádí možnost účastníků řízení vybrat si libovolnou adresu pro doručování, i když zde nemá adresát trvalé bydliště. Takovou adresu může občan písemně nebo do protokolu sdělit správnímu orgánu. Lze si ji dokonce zvolit pro určitý nebo neomezený počet řízení, který je veden stejným správním orgánem. Úřad potom může i správní rozhodnutí doručit „obyčejným“ dopisem s právní fikcí, že takové rozhodnutí je doručeno 3. den po jeho odeslání, aniž by bylo nutné potvrzení jeho převzetí od adresáta.

Pokud by se adresátovi zdála být tato možnost, s ohledem na význam očekávané písemnosti, málo „bezpečná“, pak je tu další způsob. Účastník řízení, který očekává rozhodnutí, zmocní plnou mocí s úředně ověřeným podpisem nebo udělením plné moci před správním orgánem jinou osobu a úřad potom doručuje této zmocněné osobě s předpokladem, že jej poštovní doručovatel zastihne doma.

Třetí novou metodou je doručování na adresátem zvolenou elektronickou adresu - internetem. Nezbytnou podmínkou ale je, že adresát je vybaven zaručeným elektronickým podpisem, získaným podle zákona číslo 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu. Zásilka do vlastních rukou je doručena okamžikem, kdy adresát potvrdí elektronicky se zaručeným podpisem přijetí doručované písemnosti.

Písemnosti, které je třeba doručit adresátovi proti potvrzení o převzetí a není přitom vý­slovně stanoveno, že se doručují do vlastních rukou adresáta (např. doporučené zásilky), bude možné nově doručovat fyzickým osobám také prostřednictvím jiné vhodné osoby, která bydlí, působí nebo je zaměstnaná v tomtéž místě, pokud tato osoba souhlasí s tím, že písemnost adresátovi předá.

U právnické osoby bude doručováno přednostně na jí zvolenou adresu, dále do místa jejího sídla nebo na její elektronickou adresu, a to za obdobných podmínek, jako u osoby fyzické. Nově však právnická osoba nebude moci žádat o prominutí zmeškaní úkonu s odkazem na to, že se na adrese sídla nikdo nezdržuje. Naopak úřad je oprávněn v takovém případě doručit zásilku osobám oprávněným za právnickou osobu jednat na adresu jejich trvalého bydliště.

Ke změně dochází také u doručování cestou tzv. uložení zásilky. Pokud není adresát zastižen a zásilku není možno doručit ani jiným způsobem, pak ji doručovatel uloží na poštovním úřadě a adresáta o tom vyrozumí. V oznámení nebude nově chybět, vedle nezbytného poučení adresáta o právních následcích nevyzvednutí zásilky, informace o tom, kde, odkdy, a v kterou dobu si lze zásilku vyzvednout. Novinkou je, že adresát v oznámení najde i sdělení o správním orgánu, který zásilku posílá (dosud bylo na oznámení pouze město, odkud zásilka pochází). Na vyzvednutí bude mít adresát 15 dnů (dosud 10) s tím, že již 10. den od uložení bude platit fikce, že zásilka byla adresátovi doručena (dosud 3 dny), a to i v případě, že si ji nevyzvedl.

Zachováno ze stávající právní úpravy zůstává to, že pokud příjemce - fyzická osoba - i po poučení o právních následcích doručení znemožní nebo odmítne - a nově i neposkytne - potřebnou součinnost k doručení, je zásilka považovaná za doručenou dnem takového jednání adresáta. Obdobně zůstává zachováno právo adresáta požádat o prominutí zmeškaného úkonu v případě, že prokáže svoji dočasnou nepřítomnost nebo jiný vážný důvod, pro který nemohl zásilku vyzvednout ve stanovené lhůtě.

(Pokračování příště)

JUDr. Jiří Nesvadba,
tajemník městského úřadu

Vytvořeno 9.11.2005 10:25:28 | přečteno 2529x | Petr Vitvar