Změny v procesu rozhodování

Úředníci obcí rozhodují zejména při plnění úkolů státní správy o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob. Při rozhodování se řídí právním řádem ČR; jedním z nejdůležitějších předpisů je pro ně zákon o správním řízení, upravující a sjednocující procesní postup. Jde o obdobu občanského soudního řádu nebo trestního řádu upravujících postup soudů.

Správní řízení bylo právním předpisem prvně upraveno v roce 1928. Tehdejší vládní nařízení číslo 8/1928 nebylo dosud po stránce obsahové a legislativně technické překonáno. Jeho kvalit nedosahoval ani dnes účinný a relativně dobrý zákon číslo 71/1967 Sb. o správním řízení, podle kterého bude na městském úřadě v Jablonci nad Nisou rozhodovat ještě do konce roku 2005 více než 80 úředníků.

Dosud platná první zákonná úprava správního řízení vydržela bez přímé novely dlouhých 33 let, a to až do roku 2000. Teprve v posledních pěti letech se doč­kala několika drobných novel. Rozmanitost vztahů vznikajících mezi subjekty správního práva si postupně vyžádala vedle obecné úpravy zákonem o správním řízení existenci velké řady jiných zákonů, které též upravují proces správního řízení. Tyto další zákony, týkající se např. stavebního řízení, živnostenského podnikání či projednávání přestupků, mají k obecné úpravě povahu leges speciales. Právní úprava se tak postupně stala nepřehlednou. V řadě ustanovení se platný zákon o správním řízení také postupně dostal do rozporu s ústavním pořádkem ČR.

Proto se v roce 1998 začala připravovat reforma správního řízení. Výsledkem tohoto procesu bylo přijetí zákona číslo 150/2002 Sb. soudního řádu správního, který je účinný od 1. 1. 2003 a dnes podle něho postupuje soustava správních soudů. Složitým legislativním procesem se podařilo připravit a v červnu 2004 schválit i nový zákon číslo 500/2004 Sb. správní řád. Ten vychází z tradic správního řízení na našem území, judikatury soudnictví, z právních úprav správního řízení v okolních zemích a tzv. evropského správního práva. Zákonodárci zvolili relativně dlouhou legisvakanci, tj. lhůtu mezi schválením zákona a jeho účinností. Správní úřady se novým správním řádem zač­nou řídit od 1. 1. 2006.
Tuto legisvakanční dobu věnujeme na našem úřadě podrobnému seznámení s textem nového zákona formou organizovaných školení, nákupu dostatečného množství odborné literatury a samostudiu. Zatímco dnes platný zákon má pouhých 85 paragrafů, nový zákon se 184 paragrafy si v ničem nezadá s obdobnými zákony platnými pro oblast justice. Na obecní úředníky rozhodující podle nového zákona bude možno zjednodušeně pohlížet jako na malé „soudce“.

Správní proces bude od nového roku mnohem víc formalizovaný a složitější. To odpovídá zásadě, že orgány veřejné správy při správním řízení mohou činit pouze to, co jim zákon výslovně stanoví. Proto při novele zákonné úpravy byla snaha vytvořit zákon dostatečně přesný a podrobný. Lze právem očekávat, že nový zákon ovlivní nejen činnost úředníků, ale bude mít značný dopad i na občany, protože velká část lidí se v každo­denním životě při kontaktu s orgány veřejné správy s aplikací tohoto zákona setkává.

Proto počítáme s tím, že ty nejzákladnější změny, které přináší nový zákon, přiblížíme postupně alespoň stručně na stránkách našeho periodika (základní zásady řízení, příslušnost správního orgánu, doručování, opravné prostředky, exekuce atd.).

Ve stádiu legislativních příprav a připomínkování v Parlamentu ČR jsou teprve novely takových předpisů, jako je stavební zákon nebo přestupkový zákon.

JUDr. Jiří Nesvadba
tajemník městského úřadu

Vytvořeno 26.8.2005 12:15:35 | přečteno 2582x | Petr Vitvar
load