Pořádáte ohňostroj?

Při pořádání ohňostroje nebo odpalování pyrotechnického materiálu je nutno respektovat určitá pravidla. V návaznosti na dotazy a připomínky občanů chceme čtenáře JM informovat o zásadách, které je třeba dodržovat nejen v rámci dobrých sousedských vztahů, ale i na základě práv našich spoluobčanů.

Všechny pyrotechnické výrobky musí být používány v souladu s návodem výrobce a při provozované činnosti musí být dodrženy podmínky vztahující se k požární bezpečnosti. Vyhláška Českého báňského úřadu (ČBÚ) č. 174/1992 Sb. zatřiďuje pyrotechnické výrobky podle stupně nebezpečnosti do čtyř tříd, přičemž na třídu IV a technickou podtřídu T2 se vztahují předpisy o výbušninách. Běžný uživatel by s nimi neměl vůbec přijít do styku.

Pyrotechnické předměty a výrobky musí být výrobcem nebo dovozcem opatřeny na svém povrchu nebo v nejmenším prodejním balení návodem k používání v českém nebo slovenském jazyce, datem, do kdy má být výrobek spotřebován, označením výrobce nebo dovozce, třídou podle stupně nebezpečnosti a číslem rozhodnutí. Třída a podtřída stupně nebezpečnosti také informuje, komu jsou tyto výrobky určeny. To znamená, že pyrotechnické předměty třídy I a podtřídy T0 mohou být prodávány osobám mladším 18 let, pokud to není v návodu k používání zakázáno. Pyrotechnické předměty třídy II a podtřídy T1 mohou být prodávány jen osobám starším 18 let. Pyrotechnické předměty třídy III a vyšší mohou být prodávány jen osobám s odbornou způsobilostí odpalovače ohňo­strojů, kteří je rovněž smějí používat.

Ohňostrojem dle vyhlášky ČBÚ č. 174/1992 Sb. rozumíme současné nebo v krátkém časovém intervalu následující odpalování pyrotechnických předmětů třídy II a III s případným použitím pyrotechnických předmětů třídy I. Vyhláška neukládá realizátorům oznamovací povinnost a ohňostroj nepodléhá povolení orgánů Státní báňské správy. Oznamovací povinnost se týká ohňostrojných prací, kde se jedná o pyrotechnické výrobky IV. třídy nebezpečnosti. Jejich provedení je podmíněno souhlasem místně příslušného obvodního báňského úřadu. Provádět ohňostrojné práce smí pouze osoba s odbornou způsobilostí odpalovače ohňostrojů.

To, že jsme si zakoupili pyrotechnický materiál ještě neznamená, že ho můžeme použít kdy a kde se nám zachce. Pro používání pyrotechnického materiálu platí určitá omezení, která bychom při jejich používání měli respektovat, pokud se nechceme vystavit nebezpečí porušení některého zákona a následného postihu.

Každý je povinen respektovat § 127 občanského zákoníku, v němž se praví, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Zákon zde pamatuje i na dobu, kdy bychom neměli tyto výrobky používat vzhledem k jejich zvukovým efektům. Časové rozmezí nočního klidu je definováno v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, kde se noční dobou rozumí čas od 22 do 6 hodin. Po tuto dobu by hluk a vibrace neměly překročit limitní hranici cca 40 decibelů. Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že pokud budeme chtít používat pyrotechnické a jiné předměty, které by se mohly stát předmětem obtěžování, bude vždy dobré uvědomit okolí a mít souhlas např. sousedů.

Pro možnost lepší představy uvádíme hodnoty některých činností:

rádio, televize - běžná hlasitost 60dB
vysavač 72dB
projíždějící vlak, pneumatické kladivo nebo klakson auta 90dB
kotoučová pila 95dB

-LM-

Vytvořeno 26.8.2005 12:34:12 | přečteno 5284x | Petr Vitvar