Výcvik řidičů v autoškolách

Autoškolu jsme vybírali minule a nyní nás bude zajímat, co bude následovat.

Před zahájením zašle autoškola příslušnému obecnímu úřadu seznam žadatelů o řidičská oprávnění, kteří byli do výcviku zařazeni; uvede zde také datum jeho zahájení. Tím bude legalizován pohyb žáka na pozemních komunikacích při výcviku v řízení vozidla. Při zahájení je provozovatel autoškoly povinen vydat žákovi průkaz žadatele a průběžně v něm provádět záznamy o jeho účasti na praktickém výcviku. Žadatel o získání řidičského oprávnění musí mít během praktického výcviku průkaz vždy u sebe.

Výcvik v řízení motorových vozidel

Výcvik musí navazovat na teoretickou výuku. Provozovatel autoškoly je povinen před zahájením výcviku v řízení vozidla zajistit, aby žadatel o řidičské oprávnění byl seznámen se zásadami ovládání vozidla, teorií řízení a zásadami bezpečné jízdy výcvikového vozidla.

Dále musí zajistit, aby

  • vyučovací hodina trvala 45 minut,
  • výcvik v řízení vozidla netrval u jednoho žadatele déle než dvě vyučovací hodiny denně,
  • při výcviku v řízení vozidla nebyla ve vozidle přítomna jiná osoba než učitelé výcviku, tlumočník (u žadatele cizince), žadatelé o řidičské oprávnění, kteří se podrobují výcviku pro získání příslušné skupiny nebo podskupiny řidičských oprávnění, popř. učitel v zácviku nebo osoba zmocněná ke kontrole výcviku.

Praktický výcvik v řízení vozidla probíhá ve třech na sebe navazujících etapách. Získané návyky ovlivní významně budoucí řidičskou praxi účastníka.

První etapa na provedení kontroly vozidla před jízdou a základní úkony řidiče před zahájením jízdy, nácvik a zvládnutí základních řidičských dovedností, nutných pro ovládání vozidla volantem, pedálem akcelerátoru, spojkou, řazením, provozní a parkovací brzdou. Má probíhat na autocvičišti nebo na řidičském trenažéru.

Druhá etapa na procvičování získaných základních řidičských dovedností v městském a mimoměstském provozu s nízkou hustotou provozu s důrazem na dodržování předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zásad bezpečné jízdy, jízdu vyšší rychlostí, nácvik a zvládnutí dalších řidičských dovedností v různých situacích v provozu, ovládání výstroje a výbavy vozidla, například stěračů a ostřikovačů skel, odmlžování, klimatizace nebo osvětlení vozidla, pro jeho bezpečný provoz a na jízdu za snížené viditelnosti.

Třetí etapa na dosažení plné samostatnosti při řízení vozidla v hustém městském a mimoměstském provozu, na různých kategoriích pozemních komunikací, řízení vozidla za ztížených podmínek, řešení složitých dopravních situací a na jízdu za snížené viditelnosti.
Před ukončením výcviku v řízení vozidla musí být nejméně jedna vyučovací hodina věnována nácviku správného jednání v jednotlivých rizikových situacích.

Kdy výcvik končí?

Výuku a výcvik žadatele o řidičské oprávnění ukončí provozovatel autoškoly za předpokladu, že žadatel o řidičské oprávnění absolvoval minimální počet hodin výuky a výcviku stanovený učební osnovou pro příslušnou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění, popřípadě vyšší počet hodin dohodnutý mezi žadatelem a provozovatelem autoškoly. V případě předčasného ukončení výuky a výcviku žadatele ve vybrané autoškole (např. pro nespokojenost s kvalitou poskytované služby, přestěhování apod.) může žadatel pokračovat ve výuce a výcviku v jiné autoškole. Provozovatel původně navštěvované autoškoly je povinen žadateli vystavit potvrzení pro doložení údajů nezbytných pro pokračování výcviku.

Další informace

Vytvořeno 30.5.2005 16:33:50 | přečteno 4616x | Bc. Jan Plíva
load