Ochrana ovzduší

povinnosti pro podnikatele

Nová ohlašovací povinnost pro podnikatele

Následující informace se týká všech, kteří při své činnosti vyprodují do životního prostředí škodlivé látky nad stanovenou mez.

ČR se vstupem do EU zavázala plnit povinnosti v oblasti životního prostředí, které vyplývají z mezinárodních aktů. V únoru 2002 byl proto přijat zák. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Tento zákon zakládá integrovaný registr znečišťování životního prostředí (dále jen IRZ), který zřizuje a spravuje Ministerstvo životního prostředí ČR (dále jen MŽP). IRZ je databáze údajů o vybraných látkách, jejich přenosech a emisích. Znečišťující látky se sledují v emisích do ovzduší, vody a půdy a v přenosech (odpady a odpadní vody). Základním smyslem zákona je zajištění existence veřejně přístupného informačního systému, v němž lze získat data týkající se případného negativního vlivu zařízení na životní prostředí. Uživatel registrované látky a provozovatel zařízení je povinen ohlásit vždy k 15. 2. následujícího roku MŽP údaje dle zákona o integrované prevenci. Upozorňujeme uživatele a provozovatele, že první ohlašovací povinnost musí být splněna ke dni 15. února 2005 za ohlašovací rok 2004.

Další informace:

www.irz.cz

Monika Pappová
odd. životního prostředí MěÚ

Automatizovaný imisní monitoring

Automatizovaný imisní monitoring - staniceNa území Města Jablonce n. N. je v provozu automatizovaná monitorovací stanice (AIM), která je propojena s centrem provozovatele Českého hydrometerologického ústavu (ČHMÚ), ze kterého je možné získat v reálném čase údaje o základních složkách znečištění ovzduší. Na této stanici AIM se měří koncentrace oxidu siřičitého, oxidu dusičitého, oxidů dusíku a prašného aerosolu. Od roku 1995 je rovněž v Jablonci prováděno měření poletavého prachu.

Čistota ovzduší v Jablonci n. N.

Dle vyhodnocení výsledků průměrné denní koncentrace v rámci jednotlivých měsíců za rok 2004, z této monitorovací stanice, nedošlo v loňském roce v dané lokalitě k překročení imisních limitů. Pouze ojediněle byl překročen imisní limit při jednotlivých hodinových měřeních.

Další informace:

Aktuální stav kvality ovzduší: www.chmi.cz nebo tel. 14110.

Pro podnikatele

Ilustrační obrázek - kouřící komínPovinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Přijetím nového zákona o ochraně ovzduší (zák. č. 86/2002 Sb., dále jen zákona), platného od 1. 6. 2002, a v ustanoveních o poplatcích od 1. 1. 2003, došlo ke změnám v povinnostech provozovatelů malých zdrojů znečišťování ovzduší. Jelikož tyto změny řada podnikatelů stále ještě nezaregistrovala,v nássledujích řádcích vás o nich informujeme.

Byla zrušena povinnost těch malých zdrojů, jejichž jmenovitý tepelný výkon nepřesahuje 50 kW, platit poplatek za znečišťování ovzduší (§ 19, odst. 15 zákona) i oznamovat každoročně spotřebu ZRUŠENA byla povinnost provozovatelů malých zdrojů znečišťování ovzduší (tj. tepelný výkon do 200 kW), které mají nulovou sazbu poplatků, odevzdávat do 15. února každého roku podklady pro stanovení výše poplatku. Nulovou sazbu mají zdroje spalující: koks, dřevo, zemní plyn nebo topný olej s obsahem síry do 0,1 % (jako tento topný olej je posuzována i nafta).

NOVĚ JSOU ZPOPLATNĚNY:

  1. provozy se spotřebou těkavých organických látek - VOC (rozpouštědla, odmašťovadla, barvy, laky) do 5 kg/den a provozování alespoň 10 pracovních dnů v měsíci.
  2. tepelné zdroje o výkonu od 50 do 199,99 kW, spalující uhlí, topné oleje s obsahem síry nad 0,1 % nebo jiná paliva a látky (např. odpadní oleje).
  3. zdroje emisí tuhých znečišťujících látek (prachu) - TZL.

DALŠÍ POVINNOSTI

Přibyly však další povinnosti i u zdrojů, které nejsou zpoplatněny. Týkají se jak provozovatelů tepelných zdrojů, tak i provozovatelů stacionárních zdrojů, které vypouštějí těkavé organické látky (VOC) a zdrojů, které do ovzduší vypouštějí tuhé znečišťující látky (TZL), tj. prach (§ 12 odst. 1 - 5 zákona).

Upozorňujeme zejména na odst. 1 písm. f) a g) zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek, kontrolu spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti, u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW. Veškerá uvedená měření je třeba provádět nejméně jedenkrát za 2 roky a jejich výsledky oznámit do 30 dnů od data jejich uskutečnění příslušenému obecnímu úřadu.

Stále platí povinnost, která je provozovateli zdrojů znečišťování ovzduší opomíjena, tj. oznamovací povinnost při jakékoliv změně týkající se provozu těchto zařízení (např. výměna kotlů, zastavení či omezení provozu, změna IČ apod.). Tyto změny je třena příslušnému správci poplatku na obecní úřad oznámit do 30 dnů (na MěÚ v Jablonci n. N., 4. patro, č. dv. 437, tel.: 483 357 235).

Jana Růžičková
odd. životního prostředí

Vytvořeno 26.1.2005 14:46:10 | přečteno 2861x | Petr Vitvar