Vaše podněty ze setkání se řeší

Setkání občanů v jednotlivých částech Jablonce n. N. se zástupci města se stala jednou z vyhledávaných možností, jak prodiskutovat problémy, které obyvatele města pálí. Na jaře letošního roku se konala již pátá série a další se připravuje na jaro 2005. V následujících řádcích přinášíme informace k některým vašim podnětům z jarních setkání.

Šumava, Paseky - stromy ve Vysoké ulici

Za domy ve Vysoké ulici č. 80 - 86 byly v březnu letošního roku pokáceny dva stromy, včetně vzrostlého buku stojícího 25 metrů od domu, který dle názoru občana ze setkání nikoho neohrožoval a ani nebyl ve špatném stavu. U javoru došlo v důsledku porostu k nepravidelnému vývoji koruny (jednostranná orientace) směrem k objektu, kde stínil bytům i ve vyšších patrech. Buk měl značně zhoršenou stabilitu, zapříčiněnou jednak nepravidelnou korunou, u které došlo v minulosti k odstranění hlavní suché větve, a jednak špatným zdravotním stavem (výskyt plodnic dřevokazné houby, vyhnívání dřeva na bázi kmene). Jednalo se o neperspektivní dřeviny, a proto byly pokáceny. Samozřejmě bychom chtěli v další fázi upravit prostor tak, aby poskytoval slušné a estetické zázemí pro obyvatele sídliště. Úprava by měla spočívat v odstranění náletových neperspektivních dřevin a v ošetření vzrostlého porostu.

Proseč - přechody pro chodce

Obyvatelé požádali o zřízení přechodu pro chodce na frekventované Prosečské ulici u restaurace U Kučerů. Komunikace je ve vlastnictví státu. V červnu 2004 bylo jabloneckým Dopravním a silničním úřadem provedeno předběžné místní šetření a rozhodnuto o zřízení přechodu. Ten byl zrealizován v polovině září letošního roku na náklady Města Jablonec nad Nisou. Zároveň byl na žádost občanů zvýrazněn stávající přechod na hlavní silnici v Proseči a doplněn novým dopravní značením.

Proseč - parkování ve Zlaté uličce

Jak uvedli lidé na setkání, bývá Zlatá ulička v Proseči neprůjezdná kvůli parkujícím vozům zahrádkářů, a to hlavně v odpoledních hodinách a o víkendech. V květnu zde proběhlo místní šetření, mimo jiné i kvůli umístění dopravní značky. Závěr je ale takový, že i bez dopravního značení případná parkující auta porušují Pravidla silničních předpisů. Jejich dodržování může kontrolovat státní, případně městská policie, na které se lidé mohou obrátit. Městská policie provedla na místě od jara několik namátkových kontrol a žádná špatně parkující auta nezaznamenala. Kontroly bude průběžně opakovat.

Proseč - odpadkový koš na tramvajové zastávce

Jak při setkání upozornili obyvatelé této lokality, na tramvajové zastávce v Proseči U Kyselky chybí odpadkové koše. Všechny zastávky na tramvajové trati Liberec - Jablonec nad Nisou, patří Dopravnímu podniku Města Liberce. O odpadkové koše na těchto zastávkách, včetně jejich instalace, se na základě smlouvy s dopravním podnikem starají liberecké a jablonecké technické služby. Město Jablonec nad Nisou požádá písemně DP Liberec a ještě letos bude koš na zastávku umístěn.

Mšeno - parkování

Velkým problémem ve Mšeně je nedostatek parkovacích míst. V ulici B. Němcové vzniklo v listopadu 2004 nové parkoviště s kapacitou 38 parkovacích míst. Rozšíření parkovacích míst v lokalitě ulice Hluboká zatím není zařazeno do plánu investičních akcí na rok 2004 - 2006. Ve vazbě na rozpočet města budeme tuto oblast řešit v následujících letech. V ulici Josefa Hory (u Rybářské bašty) se nyní již rozšiřuje parkoviště o 21 nových míst.

Vrkoslavice - kanalizace

Na Vrkoslavicích v ulicích Sokolovská a V Úvoze chybí kanalizace. V ulici Sokolovská běží pětiletá záruka na opravenou vozovku, Správa a údržba silnic nedovolí v průběhu záruční lhůty zásah do komunikace. Odbor rozvoje již zadal zpracování projektové dokumentace kanalizace i vodovodu v místě křížení ulice V Úvoze a Sokolovskou s tím, že přechod přes nově opravenou silnici bude proveden protlakem. Kanalizace by měla v ulici V Úvoze pokračovat až do křižovatky s ulicí Vrkoslavická, kde by se napojila na stávající stoku. Ještě do konce roku budou vlastníci objektů a pozemků v ulici V Úvoze pozváni odborem rozvoje na informační schůzku. Kanalizace by se měla začít budovat v příštím roce.

Centrum - stromy v Okružní ulici

Několik občanů z Okružní ulice v centru města diskutovalo o možnosti pokácení dřevin. Podnět k pokácení dřevin (modříny a břízy) podali obyvatelé objektu Okružní 9 a 10 (celkem 11 lidí) již před jarním setkáním s občany. Břízy, rostoucí mezi kruhovým objezdem a panelovými domy, byly posouzeny ve většině případů jako nekvalitní s nízkou sadovnickou hodnotou, vykazující známky poškození na kmeni a známky zhoršené stability (vyklonění z osy kmene nad přilehlý chodník). Porost bříz navíc konkuruje v růstu perspektivním jehličnanům a dřevinám, které zde byly vysazeny při stavbě okružní křižovatky. Jelikož se však nejedná o stromy v havarijním stavu či stromy, které by v tuto chvíli nějak ohrožovaly bezpečnost lidí či majetku, nebylo odstranění těchto stromů zatím provedeno. Peníze, které jsou pro letošní rok určeny na údržbu zeleně, jsou přednostně čerpány na kácení stromů v havarijním stavu. Do konce roku by v Okružní ulici mělo ještě dojít k odstranění nejvíce poškozených bříz. Ostatní stromy zatím pokáceny nebudou. Důvodem je též skutečnost, že řada občanů z této oblasti s kácením nesouhlasí.

Rýnovice - sklářský odpad

Obyvatelé Rýnovic požádali město o pomoc při řešení problému v areálu Uhelných skladů, kde se hromadí nepořádek, areál chátrá a dochází zde k navážení odpadů. Lidé měli také obavu, zda odpad, který je navážen do silážních jam v areálu bývalého družstva, není nebezpečný. Koncem června 2004 byla provedena kontrola nakládání s odpady. Zjištěno bylo, že nájemce objektu odebírá od původců odpadů jejich odpady a odváží je ke zneškodnění na skládku do Litvínova (na základě rozhodnutí KÚ Liberec o souhlasu ke sběru a výkupu odpadů). Sklářské odpady v silážní jámě (cca 300 tun) nebyly včas odvezeny z důvodu rozbitých nákladních automobilů majitele. Přesto, že se nejedná o nebezpečné odpady, byl si nájemce vědom, že odpady zlikvidovat musí. Areál dvora není určen jako překladiště odpadů. Termín k dokončení odvozu odpadů byl stanoven na 15. září. K tomuto datu bylo odstraněno pouze cca 50 tun skladovaných sklářských odpadů. Nájemce byl písemně vyzván k ústnímu jednání na 29. září, ke kterému se nedostavil. Další schůzka se konala 20. října a s majitelem byl stanoven konečný termín odklizení sklářského odpadu ze silážní jámy, a to do 10. prosince letošního roku (k odvozu zbývá cca 180 tun). V případě nedodržení stanoveného termínu bude tento případ ihned postoupen Českému inspektorátu životního prostředí.

Žižkův Vrch - parkování

Obavu o zhoršení možností parkování po dostavbě půdních bytů v Řetízkové ulici mají obyvatelé na Žižkově vrchu. Zřízení nových parkovacích míst v této lokalitě má odbor rozvoje zařazeno v plánu investičních akcí na rok 2004 - 2006. Jsou již vytipovány lokality v ulici Řetízková a Na Výšině. Stavba bude navržena do rozpočtu na rok 2005 a konečné stanovisko bude známo po lednovém jednání zastupitelstva.

Kokonín - odstávky elektrického proudu

Obyvatelé této lokality si stěžovali, že několikrát do roka dochází k celodennímu přerušení dodávky elektrického proudu a žádali o vysvětlení. Odstávka je sice vždy ohlášena, ale je pro občany velmi nepříjemná. Město zaslalo oficiální dotaz na Severočeskou energetiku (dále SČE) do Liberce, odkud jsme obdrželi následující vysvětlení. V letech 2002 až 2003 byla v Kokoníně prováděna rekonstrukce sítě nízkého napětí, akce o rozpočtových nákladech zhruba 10 mil. Kč. Cílem bylo zlepšení parametrů dodávané energie a zvýšení kvality dodávky, vlastní realizace se neobešla bez určitého nezbytně nutného vypínání dodávky elektrické energie. Následně v roce 2004 došlo ke třem plánovaným vypnutím v důsledku revizí daných technickými normami, které se vždy týkalo jen omezeného počtu odběratelů:

  • 14. 5. 2004 - část ul. Dalešická, 5 rod. domků 7.30 - 11,30 hod.
  • ul. Strmá, Písečná, Schovaná, část Dalešická a Tyršova stezka, cca 30 odběratelů, 11.00 - 15.30 hod.
  • 26. 5. - ul. Dubová a konec ul. Maršovické, cca 15 odběratelů, 11.00 - 15.00 hod.

Podle sdělení je snahou SČE vypínat proud co nejméně a pokud je to možné, některé opravy provádět i pod napětím bez vypínání.

Koše na psí exkrementy

Snad v každé části města požadovali lidé vetší počet košů na psí exkrementy. Je pravdou, že tuto službu využívá stále více chovatelů psů, kteří odklízejí exkrementy po svých čtyřnohých miláčcích. O této skutečnosti svědčí i nárůst spotřeby papírových sáčků za poslední dva roky. V roce 2002 bylo spotřebováno 186 tisíc kusů a v letošním roce bylo nakoupeno a do konce roku bude spotřebováno 376 tisíc sáčků. Kromě toho narůstá i počet košů instalovaných na území města. Na základě požadavků občanů při setkáních a dalších evidovaných na oddělení životního prostředí, umístili pracovníci technických služeb v září letošního roku nové koše do ulic Letohradská, V Nivách, F. L. Čelakovského, Polní, Dělnická v Kokoníně, do parku na Vrkoslavicích a ke galerii Belveder. Zároveň byly nahrazeny koše u přehrady zničené vandaly a umístěny nové, které se ztratily v ulici Novoveská, Rýnovická a u Plusu. Jsou vytipovány i další lokality pro umístění košů, řada z nich se bude muset vyměnit, protože slouží již osm let. Na území města je rozmístěno v současné době 110 košů na psí exkrementy. Na nákup nových košů a sáčků vynaložilo město letos 400 tis. Kč, další peníze stojí také údržba a vývoz košů, kterou zajišťují Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Černé skládky

Je pochopitelné, že lidem vadí „černé skládky“, které jsou na programu téměř každého setkání. Nejčastějšími místy zakládání černých skládek jsou: ulice Nákladní, Dlouhá u železničního mostu, V Aleji, Kamenná u Zebry, prostor za hřbitovem v ulici Tovární, Na Roli, břeh nad Libereckou, Na Čihadle, okolí garáží v ulici Ladova, okolí pivovarských rybníků, Ovocný trh. Stále se opakují skládky i v Zeleném údolí, v ulicích Horní a U Tenisů. Několikrát bylo uklízeno i v ulici Letohradská, Raisova, Růžová, Novoveská v poslední době i spojka mezi železniční zastávkou Jablonec n. N. a ulicí SNP, kde musíme uklízet opakovaně, protože někdo považuje toto místo za svoji popelnici.

Na úklid města po zimě a odklízení černých skládek v roce 2004 bylo z rozpočtu města vyčleněno 830 tis. Kč. Celoplošný jarní úklid spotřeboval cca 400 tis. Kč a na skládky, které se stále objevují ve městě a příměstských lesích, byla spotřebována stejná částka. Jedná se o finanční prostředky, které by bylo možno využít mnohem účelněji, kdyby všichni občané odklízeli odpadky takovým způsobem, aby nebylo poškozováno životní prostředí a pořádek ve městě i okolí. Možností k řádné likvidaci odpadů je mnoho, pravidelně o nich informujeme v našem měsíčníku.

Vytvořeno 26.11.2004 9:56:24 | přečteno 2631x | Petr Vitvar