Obsazování bytů

v Domech pro seniory a Domech s pečovatelskou službou

Metodiku obsazování bytů v Domech pro seniory - Domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS - DsPS) navrhla Komise humanitní péče RM a schválila Rada města Jablonce n. N. Žádost o přidělení bytu v DPS - DsPS si může podat občan, který bydlí v Jablonci n. N. nejméně l rok, dosáhl věku 60 let, pobírá starobní nebo invalidní důchod, nemá a neměl dluhy na nájemném a jehož zdravotní stav neodporuje příloze č. 7 k vyhlášce 182/91. Domy pro seniory a Domy s pečovatelskou službou jsou obecní byty zvláštního určení a na jejich přidělení není právní nárok.

Získáním bytu v DPS - DsPS se v žádném případě neřeší pouze bytová otázka klienta nebo jeho rodiny, ale celková sociální situace a zejména potřeba pomoci, kterou může zajistit pečovatelská služba.

Celé řízení od podání žádosti až po umístění je ze strany klienta dobrovolné a může kdykoliv dojít k jeho změně nebo k přerušení. O žádostech jedná dvakrát ročně Komise humanitní péče RM, na základě předložených údajů posoudí celkovou sociální situaci žadatele a rozhodne o zařazení do seznamu žadatelů, s nimiž lze uzavřít nájemní smlouvu v DPS - DsPS .

V seznamu čeká žadatel na uvolnění bytu v DPS, který si vybral. Žadatel má právo nabízený byt z vážných důvodů odmítnout nebo se souhlasem Komise humanitní péče RM změnit volbu DPS. Pořadí v seznamu je z těchto důvodů živé a může v něm docházet k posunům. Pokud žadatel odmítne byt opakovaně, o jeho dalším zařazení v seznamu rozhoduje Komise humanitní péče.

Žadatelé často vyžadují, abychom jim sdělili pořadí, na kterém v seznamu jsou. Děláme to jen velmi neradi, neboť jim pak těžko vysvětlujeme, když dojde z výše uvedených důvodů k posunu. Každá změna, o kterou klienti požádají, nějak ovlivní i ostatní žadatele. Toto právo má každý žadatel a nemůžeme se zlobit, že zase naopak změna někoho jiného ovlivní pořadí naše.

Žadatel si může též podat žádost tzv. „do evidence“. Ta je na oddělení založena a pracovat s ní začneme teprve v okamžiku, kdy o to klient sám požádá. Postup řízení neovlivňuje datum podání žádosti, ale celková sociální situace klienta, takže se stává, že později podaná žádost může být vyřešena dříve. Je rozdíl mezi osamělým seniorem ve 4. patře bez výtahu s lokálním topením v bytě a těžkou artritidou a čilou sedmdesátnicí s menším bytem v paneláku a čtyřmi dětmi bydlícími v témže městě.

Také často dotazovaná možnost vrácení obecního bytu nebo sponzorské dary pro DPS nejsou u nás zohledňovány. Klienti musí mít rovné podmínky a ne každý může městu vrátit byt nebo má dostatek finančních prostředků.

Metodika obsazování DPS - DsPS se postupně vyvíjela a upravovala. V současné době se domníváme, že ošetřuje základní životní situace žadatelů i možnosti města. Pro nestandardní situace si Komise humanitní péče RM ponechala možnost udělení výjimky.

Odd. soc. služeb a zdrav.

Vytvořeno 6.9.2004 9:04:25 | přečteno 3047x | Petr Vitvar
load