Rybářské lístky a nový řád

Od dubna letošního roku došlo k některým změnám na úseku rybářství. Důvodem je nový zákon č. 99/2004 Sb. o rybářství a prováděcí vyhlášky k němu. Při lovu v rybářském revíru musí mít, až na výjimky upravené zákonem, rybář u sebe rybářský lístek a povolenku k lovu. Tyto doklady je povinen předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři a jejich zástupcům nebo orgánům Policie ČR.

PstruhRybářské lístky

Do dubna 2004 si občan ČR mohl vyzvednout rybářský lístek na obecním úřadě v místě svého trvalého bydliště nebo na kterémkoliv obecním úřadě v ČR, kde jej popadla touha rybařit. Podle nové právní úpravy může občan žádat o rybářský lístek pouze na obecním úřadě s rozšířenou působnosti (takových je v ČR celkem 205 a v okrese Jablonec n. N. jsou to úřady v Jablonci, Tanvaldě a Železném Brodě), v jehož správním obvodu má žadatel své trvalé bydliště. Rybářský lístek je předpokladem k tomu, aby občan mohl získat od ČRS povolenku k rybaření v konkrétním rybářském revíru.

Nový Rybářský řád

Řád obsahuje přehled nejdůležitějších ustanovení zmíněného zákona, vyhlášky a bližší podmínky k výkonu rybářského práva na revírech ČRS. Rybářský řád si členové MO ČRS Jablonec n. N. mohou vyzvednout u pana Jiříčka (hospodář MO ČRS) v prodejně tisku, Podhorska 32.

Délka platnosti lístků, správní poplatek

Rybářské lístky jsou dnes vydávány na dobu jednoho, tří nebo deseti let. Za výdej se platí správní poplatek. Jeho výše je odstupňována od dětského za 20, - Kč, u ročního činí 50, - Kč, tříletého 100, - Kč. Pro desetileté období není dosud správní poplatek zákonem určen, a proto se tyto lístky zatím nevydávají. Snadný je výdej druhého a dalšího rybářského lístku. Tady stačí předložit lístek dosavadní nebo doklad dosvědčující, že žadatel již byl držitelem. U nových rybářů je výdej složitější. Správní orgán zkoumá u žadatele kvalifikační předpoklady. Za ty je považována základní znalost z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů pro tuto oblast. Rybářský lístek může získat i osoba mladší 15 let, pokud je žádost podložena souhlasem zákonného zástupce dítěte. Zákon upravuje v § 10/8 také důvody, kdy lze vydání rybářského lístku odepřít nebo rybářský lístek odejmout a má v § 30 - 31 i ustanovení definující skutkové podstaty přestupků a správních deliktů na úseku rybářství. Cizinci mohou rybářský lístek získat po předložení platného rybářského lístku nebo licence vydanou v zemi, jejíž je občanem.

Z pověření Ministerstva zemědělství ČRS zajišťuje školení k získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Zájemci se mohou obracet na pana Jiříčka (tel.: 483 319 793, mobil: 776 746 267).

Žádosti o výdej lístků

Na MěÚ v Jablonci je funkční příslušnost upravena tak, že žádosti o výdej rybářského lístku jsou přijímány každý pracovní den do 17,00 hodin na Vnitřním informačním středisku v přízemí budovy radnice. Žádosti ale vyřizuje odborný pracovník na oddělení životního prostředí (e-mail: fiala@mestojablonec.cz, tel.: 483 357 376). Nový rybářský lístek si lze proto vyzvednout zpravidla do 5 pracovních dní opět na informačním středisku.

JUDr. Jiří Nesvadba
tajemník MěÚ

Vytvořeno 11.8.2004 16:31:43 | přečteno 4720x | Petr Vitvar