Setkání s občany skončila

Reagujeme na vaše podněty.

V půlce května skončila série setkání s občany, které jsme připravili na osmi různých místech v Jablonci n. N. Od půlky března do poloviny května jsme s místostarosty každý středeční večer věnovali podnětům konkrétních lokalit. Byla to setkání pro nás velmi přínosná, protože nikdy se o vašich starostech nedozvíme lépe, než při osobním kontaktu. Děkuji vám proto za všechny podněty a připomínky. Některé z nich můžeme vyřešit hned a mnohde se tak již stalo. Některé jsou složitější a jejich řešení potrvá déle.

Řada vašich připomínek se opakovala bez ohledu na to, ve které části města se setkání zrovna konalo. Těší mne například, že téměř všude jste žádali o přidání dalších košů na psí výkaly. Doufám, že je to hlavně kvůli tomu, že si všichni postupně zvykáme je používat. Často opakovaným problémem na sídlištích je složité parkování. Naopak v místech, která jsou dále od města a blíže do přírody vám chybí kanalizace a vodovod. Nejhůře jsou v tomto směru Kokonín a Proseč. Jedná se o místa, která byla v minulých desetiletích v tomto ohledu nejvíce zanedbávána, což se ale společně se Severočeskou vodárenskou společností snažíme napravovat.

Letos začne výstavba vodovodu v Proseči Na Domovině a U Staré lípy v Pasekách, vodovod a kanalizace se buduje v Želivského ulici. Vaše otázky se často týkaly komplexního řešení dopravy v Jablonci n. N., oprav ulic a chodníků, často diskutovanou otázkou byl hospic. Jsou to oblasti, kterým město věnuje maximální pozornost. V letošním roce například provedeme opravy ulic v hodnotě přes padesát milionů korun.

Některé podněty nyní konkrétněji:

Komunikace, opravy vozovek a chodníků

Začátkem června proběhne výběrové řízení na rekonstrukci komunikací v lokalitě kino Oko. Podle finanční náročnosti stavby bude také rozhodnuto o rozsahu I. etapy rekonstrukce Ještědské ulice na Žižkově vrchu. Zahájena bude oprava chodníku před školou v Rychnovské ulici v Kokoníně a podél paneláků v Nové Pasířské. V současné době probíhá oprava chodníku v ul. Liberecká (od divadla po ul. Budovatelů). Chodník bude proveden nově ze zámkové betonové dlažby do letních prázdnin. Nově byl položen živičný povrch z asfaltobetonu v ul. Selská v Rýnovicích.

Koše na psí exkrementy

Po dohodě s Technickými službami budou koše u jablonecké přehrady vyváženy častěji. Instalování dalších košů v jednotlivých lokalitách bude řešit oddělení životního prostředí podle finančních možností v průběhu letošního roku.

Černé skládky

Občané upozornili úřad na řadu černých skládek. Uklizeny byly např. v ulici Lesní Raisova, za výtopnou v Jabloneckých Pasekách, nepořádek zmizel také ze Zeleného údolí či Rýnovic z ulice Pod Vodárnou a z oko- lí ulic Dlouhá a V Aleji. Letošní rok bude likvidace těchto skládek včetně úklidu nepořádku na jaře stát město 800 tis. Kč.

Údržba zeleně

Město zajišťuje na svých pozemcích údržbu zeleně včetně péče o stromy (roční náklady města jsou 6 mil. Kč). Obyvatelé na Žižkově vrchu upozornili na nebezpečí pádu větví ze stromů, které rostou blízko chodníku na cestě k domu Na Výšině 15. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o stromy, které nebyly řadu let ošetřovány a tudíž mají velké množství suchých větví. Do konce května by měly být stromy ošetřeny (ořezání suchých větví, základní konzervace dutin u některých stromů). Na neupravené prostředí mezi ulicemi Petřínská a Pod Petřínem upozornili lidé na Vrkoslavicích. Přes tento pozemek by v budoucnu měla vést trasa Vnitřního turistického okruhu Jabloncem, pro kterou jsou zpracovány plány. Zde by se nacházelo jedno z přibližně jedenácti zastavení (Botanická školka). Došlo by tak k celkové úpravě daného místa a ke stromům by byly umístěny popisky. Předpokládané náklady na Vnitřní turistický okruh činí zhruba 1 mil. Kč.

Kompostárna v Jablonci n. N.

Z hlediska Zákona o odpadech je třeba v Jablonci n. N. vybudovat kompostárnu na odstranění biologických odpadů. V současné době probíhají jednání se Severočeskými komunálními službami o vybudování tohoto zařízení na překladišti Proseč. Je zpracovaná projektová dokumentace včetně finančních nákladů na provoz, který nebude omezovat občany Horní Proseče (podobně jako např. kompostárna provozovaná společností Jena v Praze). Bude se jednat zejména o odpady z údržby zeleně (tráva, listí, větve apod.).

Vodovod a kanalizace

Na Horní Proseči v ulici Na Domovině byly začátkem dubna letošního roku zahájeny práce na I. etapě výstavby nového vodovodu. V průběhu prací se nečekaně narazilo na skálu, která musela být odstraněna. Pokud již nenastanou žádné nepředvídatelné okolnosti, bude vodovod postaven do konce června a následně po kolaudaci zprovozněn. Je ale nutné, aby si majitelé domů v této ulici zajistili ve spolupráci se Severočeskými vodovody a kanalizacemi přípojky ke svým objektům. O této skutečnosti byli již písemně informováni. Město se na této stavbě podílí částkou 2 mil. Kč.

V současné době probíhá zároveň výstavba nové kanalizace v části ulice Želivského (mezi ulicemi U Pošty a U Hřiště) a v rámci toho bude provedena ve stejném úseku rekonstrukce stávajícího vodovodu. Investiční náklady na tuto akci činí cca 3 mil. Kč.

V Jabloneckých Pasekách bude v ulici U Staré lípy vybudován nový vodovod. V současné době probíhá povolovací zřízení a se stavbou by se mělo začít zhruba v září 2004. Náklady na vodovod, který celý financuje Město Jablonec n. N., jsou 1,5 mil. Kč.

RNDr. Jiří Čeřovský,
starosta města

Vytvořeno 16.6.2004 17:27:08 | přečteno 2501x | Petr Vitvar
load