Nová urbanistická koncepce rozvoje centra města

Významné investiční příležitosti, atraktivní bydlení v centru města, více zeleně u řeky Nisy.

Urbanistická studie širšího centra města je na světě. Nerodila se lehce, nutno bylo překonávat různé argumenty až útoky odpůrců tohoto nového pojetí. Výsledek však rozhodně stojí za to, realizace záměru přinese ve střednědobém horizontu velmi invenční podobu celé této části Jablonce, přinese celou řadu významných investičních příležitostí. Studie prokázala možnosti atraktivního využití tohoto území v podobě městské polyfunkční zástavby s výrazným podílem bydlení, s obnovenou funkcí řeky Nisy, s významným doplněním městské zeleně. Je to výzva pro investory, pro architekty, pro zpracovatele dalších projektových stupňů. Výzva s nádechem historie.

Urbanistická studie rozšířeného centra Jablonce, obrázek se otevře v novém okně
Urbanistická studie širšího centra. Modrou barvou jsou označeny bloky nové zástavby. Zhotovilo Sdružení architektů urbanistů Liberec "SAUL". Kliknutím obrázek zvětšíte.

Malé ohlédnutí

Navržené řešení respektuje a dále rozvíjí původní historickou koncepci městské zástavby v centru Jablonce. Hlavní urbanizační osou je zde ulice 5. května. Velkým bulvárem do třetího tisíciletí! Takto ironicky reagoval arch. David Vávra na demolice jedenadvaceti domů a vznik nových proluk v pořadu Šumná města. Jan Strnad v knižním vydání vyjadřuje velké rozpaky nad projektem pražského architekta Ivana Lejčara eufemisticky nazvaného Velký bulvár je totiž spojen s rozsáhlou asanací, dochází tak k vážnému porušení celkového charakteru města na hranici městské památkové zóny. Dále J. Strnad uvádí, že smysl projektu je více než problematický, neboť problémy s tranzitní dopravou nevyřeší a s ohledem na malou atraktivitu této lokality lze očekávat, že na dlouhou dobu přinese jen další provizorní parkoviště a obnažené městské dvory. To byl rok 2002. Studie na počátku roku 2004 naznačuje mnohem optimističtější budoucnost, při řešení tranzitní dopravy jižním obchvatem sázím na rok 2010. A děkuji arch. Hronovi z Liberce, kromě odborného vkladu i za osobní a profesní statečnost.

Terminál MHD

Terminál hromadné dopravy na dnešním autobusovém nádraží by v důsledku znamenal dominanci dopravních funkcí v celém území s negativními dopady na celé údolí okolo ulice 5. května. Ostatní možné funkce území by byly zcela potlačeny a vymístěny do okrajových partií. Základem nového pohledu na urbanistickou koncepci je proto přemístění terminálu hromadné dopravy k Remizi do prostoru ČSAD. Jedná se rovněž o centrum města, je zde možný bezprostřední kontakt autobusové i kolejové dopravy, pěší dostupnost centra je příznivá, mimoúrovňové křížení pěších tras s ul. 5. května je technicky možné. Dopravní obsluha areálu bude řešena přímo z okružní křižovatky U Zeleného stromu. Objekt vozovny bude zakomponován do areálu a funkčně využit.

Vymezení bloků zástavby

Výstavba mezi Dolním náměstím, ul. 5. května a Mosteckou bude plnit funkce smíšené centrální zóny obchody, služby, administrativa, hotely, zastoupení firem, bydlení, hromadné parkingy aj. ve formě kompaktní polyfunkční zástavby s příslušným podílem městské vybavenosti. Maximální výšková hladina zástavby je pět nadzemních podlaží. Prostor mezi ul. 5. května a železniční tratí bude doplněn o další obytné objekty v oblasti ulic Revoluční, Horská, Lesní, Raisova, Lovecká. Studie uvádí možnost výstavby až 31 obytných objektů. Jednat se bude o atraktivní bydlení v centru města, v klidu, v zeleni, naopak centrum města tak ožije novými obyvateli. Náklady na podmiňující výstavbu inženýrských sítí jsou zde minimální, základní řady v ul. 5. května jsou již položeny.

Ochrana přírody a životního prostředí

Lučanská Nisa bude v celé délce toku odkryta, nábřeží bude upraveno a doplněno o zelené plochy a parky, umožněn bude pěší průchod podél toku. Řeka zde vytvoří druhou základní linii území. Problematika stoletých vod zde je řešitelná již při současném stavu zakládáním objektů na výškově upravené úrovni terénu (např. v prostoru dnešního autobusového nádraží + 40 cm pro stoletý průtok). Mnohem větší problémy představuje velká voda podél ulice Podhorské, zejména v okolí nám. B. Němcové s řadou obytných objektů i výrobních areálů, ale i v jiných částech města. Definitivní řešení přinese vybudování protipovodňové štoly, která umožní převod víceletých průtoků přes přehradu k soutoku Nisy Lučanské a Rýnovické. Návrh nového funkčního využití a prostorového uspořádání řešeného území nepřipouští umístění provozoven, velkoplošných nízkopodlažních obchodních zařízení a dalších staveb neslučitelných s ostatními funkcemi území.

Mgr. Petr Karásek
místostarosta

Vytvořeno 16.6.2004 12:57:26 | přečteno 3341x | Petr Vitvar
load