Okružní křižovatka v Jabloneckých Pasekách

Pro realizaci stavby v roce 2004 se nám po řadě jednání a různých peripetiích skutečně ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic Liberec (zejména díky přístupu ředitele Ing. Josefa Jeníčka) a s poslancem Parlamentu ČR Ing. Liborem Ježkem podařilo zajistit projektovou přípravu akce, její projednání v jednotlivých stupních a hlavně finanční prostředky na její uskutečnění. Finanční rámec je 32 mil. Kč včetně výkupů a demolic, podíl Města Jablonec n. N. činí 2 mil. Kč na chodníky, veřejné osvětlení a sadové úpravy, dominantní podíl tak financuje stát prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavba bude demolicemi zahájena na jaře 2004 a ukončena do konce října letošního roku.

Mapa budoucí okružní křižovatky Paseky
Modré objekty jsou určeny k demolici.

Uskutečněna tak může být přestavba stávající průsečné křižovatky ulice Podhorská, Chelčického a Pasecké náměstí na okružní křižovatku s nezbytným propojením tras pro pěší a realizací vyvolaných přeložek inženýrských sítí. Stávající tvarové uspořádání nevyhovuje nárokům na vedení dopravy křižovatkou prochází trasa silnice I/14 a hlavní vjezd do města ze severovýchodního směru. Z výše uvedených důvodů jsou na jednotlivých vjezdech vysoké intenzity dopravy s nárazovými kalamitami vlivem rekreační dopravy na trasách Hrádek n. N., resp. střední Čechy (Praha) západní Krkonoše. Jedná se o jednu z nejdůležitějších křižovatek celého dopravního režimu města. Dalším důvodem pro úpravu je evidování této křižovatky jako nehodového místa v podkladech Dopravního inspektorátu Policie ČR Jablonec n. N.

Vzhledem k situování křižovatky v husté obytné zástavbě a nutnosti zachování průjezdu po silnici I/14 a přístupu na Pasecké náměstí bude nezbytné zajistit provoz po celou dobu výstavby jen s částečnými uzavírkami na omezenou dobu. Dopravní opatření budou realizována pro jednotlivé stavební fáze tak, jak bude navržen postup stavebních prací. Tento postup je předmětem příslušného stupně projektové dokumentace včetně vyhotovení návrhu provizorního dopravního značení pro jednotlivé stavební fáze. Přístup na staveniště bude řešen po stávajících komunikacích.

Během stavby dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí, zvýší se hlučnost a prašnost v okolí staveniště. Předem prosíme všechny občany Jablonce o toleranci a shovívavost. Po uvedení stavby do provozu nevzniknou na životním prostředí žádné škody, naopak vlivem zlepšení průjezdnosti dopravy křižovatkou dojde ke snížení vlivu hluku a exhalací na okolí. Pro potřeby realizace stavby dojde ke kácení čtyř stromů, které budou nahrazeny novou výsadbou v rámci finálních vegetačních úprav.

Nová okružní křižovatka bude vybudována s vnějším průměrem D=36 m, středním ostrovem o průměru 18 m, okružním pásmem šířky 9 m (6 m živičná vozovka a 3 m dlážděný prstenec). Obvod středního ostrova bude vyzděn z betonové palisády, ohumusován a osázen vhodnou zelení. Na všech čtyřech vjezdech bude poloměr R=12 m, všechny výjezdové poloměry budou 15 m. Navržený geometrický tvar je v souladu s ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích pro okružní křižovatky malé. Zpracovatelem projektové dokumentace je projektová kancelář Nýdrle z Liberce, dodavatel stavby bude vybrán ve výběrovém řízení pořádaném ŘSD.

Mgr. Petr Karásek
místostarosta

Vytvořeno 6.4.2004 12:07:50 | přečteno 3653x | Petr Vitvar