Se starostou na téma . . .

koncepce bezpečnostní politiky

Zastupitelstvo města v prosinci loňského roku přijalo koncepci bezpečnostní politiky Jablonce n. N. Co ve svém důsledku znamená pro občany města jsme se zeptali starosty Jiřího Čeřovského.

Pocit bezpečí a míra kriminality v městě, kde žijeme, jsou pro každého z nás velmi důležité věci. Jsou to zároveň oblasti, která zasahují do řady činností různých subjektů, a proto je nutné mít pro práci s nimi předem stanovený plán, který nezapomene na žádnou část. Policie ČR ze zákona chrání bezpečnost osob a majetku, odhaluje trestné činy a jejich pachatele, dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Na území města však působí i městská policie, svou činností do této oblasti zasahuje i městský úřad, bezpečnostní agentury, neziskové organizace, které pracují v oblasti sociální, zdravotní, ale i ty, které nabízí dětem a mladým lidem trávit volný čas. Naše město je navíc od roku 1999 zapojeno do celostátního programu prevence kriminality, atd. Všechny tyto součásti jsme spojili v koncepci bezpečnosti pro Jablonec n. N. Jsme tak jedním z prvních měst, jež přijala podobný materiál. Nabízíme jej proto i dalším obcím v Libereckém kraji.

Na jaké oblasti se koncepce bezpečnosti v Jablonci nad Nisou zaměřuje?

Nejprve jsme ve třech bodech vyjádřili naši vizi. Chceme, aby Jablonec n. N. byl městem, kde se občané cítí bezpečně, městem s nízkou mírou kriminality a městem veřejného pořádku. Pro naplnění naší vize jsme pak stanovili tři priority: 1. Problematika dopravy a bezpečnost silničního provozu s těžištěm akcí v roce 2004, 2. Společenské začlenění problémových skupin obyvatel s hlavním důrazem na akce v roce 2005 a konečně 3. Bezpečné místo k životu, projekt, který je založen na spolupráci všech místních subjektů, ale i veřejnosti, tedy každého z nás.

Před tím, než vznikly tyto body, jsme provedli podrobný rozbor policejních statistik za uplynulá léta a znovu jsme se zaměřili na výsledky průzkumu na toto téma mezi občany Jablonce, které proběhly opakovaně v roce 1999, 2001 a 2003. Z nich např. vyplývá, že situace v dopravě (nesrozumitelné dopravní značení nebo nevhodné chování některých řidičů) je pro lidi jedním z hlavních problémů. Ze skladby trestné činnosti je zřejmé, že dominuje majetková trestná činnost, především prosté krádeže, vloupání, dále organizované krádeže automobilů, vykrádaní automobilů, poškozování cizí věci (vandalismus, graffiti,...)

Jakých nejbližších opatření nebo změn se lidé mohou dočkat?

Rozhodně budeme pokračovat v účasti programu prevence kriminality. Díky němu se nám v posledních čtyřech letech dařilo získávat peníze od státu na různé akce či nákup důležité techniky, jako např. kamerový systém, zařízení pro vyhledávání kradených aut a desítky dalších. Letos se snažíme získat peníze na nákup mobilní kamery a také radaru na měření rychlosti. V tomto roce také chceme zvýšit počet strážníků městské policie. V rámci úkolů stanovených koncepcí se dále zaměříme na místa s vysokou nehodovostí. Příkladem může být frekventovaná křižovatka v Jabloneckých Pasekách. Podařilo se nám společně s Ředitelstvím silnic a dálnic prosadit, že v letošním roce přebudujeme křižovatku na okružní.

Na závěr bych chtěl ubezpečit občany města, že co nejnižší kriminalita, a naopak co nevyšší pocit bezpečí lidí, je pro nás jednou z hlavních priorit. Ve všech dosud přijatých opatření a zavedených akcí - jako příklad uvedu zřízení samostatných hlídek městské policie ve Mšeně - chceme pokračovat a dále je rozvíjet. Předpokladem k naplnění našeho záměru je velmi důležitá ochota nás všech pomoci při řešení pořádku a bezpečnosti v Jablonci nad Nisou. Neobejde se bez aktivní účasti Policie ČR, která má v tomto hlavní, nezastupitelnou úlohu. Téma bezpečnosti není také možné vměstnat do jediného článku, a proto vás na stránkách měsíčníku chceme pravidelně informovat o všem, co se v této oblasti děje, co se již podařilo nebo kde máme problémy.

(mj)
Vytvořeno 19.10.2004 10:32:17 | přečteno 2414x | Petr Vitvar