Rozvoj sportovního areálu Břízky

Celá oblast východního břehu jablonecké přehrady je naprosto ojedinělým územím. Hory zde vstupují do města naopak je to vstupní prostor do Jizerských hor, do přírody. Je to území, kde se setkávají různé aktivity, různé zájmy, které by mělo především sloužit jako oblast rozvoje sportovních a rekreačních možností při zachování přírodního charakteru celé lokality, při zachování a zlepšení ochrany všech složek životního prostředí. Areál Břízek je svým umístěním a různorodými možnostmi využití naprosto unikátní, proto je do nedaleké budoucnosti navrhována celá řada úprav, které povedou ke zlepšení současného stavu z různých úhlů pohledu.

Foto: Areál Břízky v ziměDoprava

Dopravní obslužnost území je velkým problémem. Oblast leží v bezprostřední blízkosti vodní nádrže Mšeno, požadavky na ochranu povrchových vod jsou zde značné. Do budoucna navrhujeme vybudování zabezpečeného parkoviště, které by navazovalo na areál TSC. Jeho plocha bude omezena existencí ochranného pásma středotlakého plynovodu a podmínkami Povodí Labe pro zachování ploch záplavového území. Po jeho vybudování (nutná změna územního plánu) pak je nezbytné striktně dodržovat zákaz vjezdu návštěvníků a účastníků sportovních soutěží za odbočku k TSC a Tajvanu s výjimkou v ulici Sportovní bydlících občanů a nezbytné dopravní obsluhy areálu. V roce 2004 bude provedeno rozšíření parkoviště u Rybářské bašty. Pro pěší bude rovněž letos vybudován chodník z ulice Průběžné k odbočce k TSC, v budoucnu bude prodloužen až k uvedenému parkovišti.

Odkanalizování

S ohledem na ochranu vody v přehradě je jedná o naprosto zásadní prvek v rozvoji lokality. Odkanalizování ulic Průběžná, dolní části Sportovní včetně areálu SK Břízky a TSC bylo provedeno v letech 2002 - 2003, letos bude dokončeno odkanalizování horní části ulice Sportovní. Současně je řešeno i zlepšení tlakových poměrů ve vodovodním řadu.

Sportovní zařízení

V oblasti se nacházejí stávající areály SK Břízky, TSC, které umožňují výkonnostní i rekreační provozování řady sportů. Základní myšlenkou rozvoje je zde propojení lyžařského stadionu na kolečku, biatlonového areálu a střelnice s vlastním areálem Břízek. Zde je nutno postupovat ve shodě s Lesy ČR, určitou možností se zde jeví výměna pozemků v uvedeném prostoru za jiné lesy ve vlastnictví Města. Cílem je přiblížení tratí městu, umožnění využití i pro rekreační účely, přiblížení nástupního místa na Jizerskou magistrálu. Využity budou výhradně stávající cesty po případných úpravách, na části tratí je do budoucna uvažováno s vybudováním systému umělého zasněžování. Celá oblast by tak dosáhla výraznější podoby příměstské rekreační zóny.

Dětská hřiště

V roce 2003 bylo upraveno dětské hřiště v areálu SK Břízky. V roce 2004 bude nové hřiště vybudováno v prostoru bývalého hřbitova u Rybářské bašty, v současné době probíhá zpracování projektové dokumentace na tuto akci. Výhledem do dalších let je dětský rekreační areál mezi ulicí Průběžnou a TSC, resp. budoucím parkovištěm. Tyto úvahy by mohly být zrealizovány ve spolupráci s majitelem TSC, vzniknout zde může opravdu velmi atraktivní zařízení.

Vytvořeno 19.10.2004 10:42:25 | přečteno 3771x | Mgr. Petr Karásek