Přestupkové komise zrušeny

V závěru roku 2003 projednala Rada města Jablonce n. N. materiál zabývající se optimalizací městského úřadu. Vedle toho, že bylo zrušeno 23 funkčních míst, došlo i k dalším změnám při výkonu veřejné správy. Jako příklad lze uvést soustředění dosud roztříštěné agendy taxislužby na dopravním a silničním úřadě v budově radnice nebo nové přeřazení vodoprávních agend od 1. 2. 2004 pod oblast zajišťovanou oddělením životního prostředí. Podstatnou je ale s účinností od 1. 1. 2004 změna na úseku přestupků.

V posledních letech byla funkční příslušnost na úseku projednávání přestupků upravena tak, že jednotlivé skutkové podstaty přestupků byly projednávány komisí zřízenou původně radou města a v poslední době starostou města. Komise zasedala a rozhodovala jednotlivé případy v tříčlenném senátu, kterému předsedal právník nebo zaměstnanec MěÚ se zkouškou zvláštní odborné způsobilosti složenou před zkušební komisí Ministerstva vnitra ČR. Při optimalizaci úřadu byl tento dosavadní způsob projednávání kolektivním orgánem, který byl administrativně náročný a zdlouhavý, změněn. Nově bude o přestupcích rozhodovat odborně zdatný zaměstnanec úřadu. Rozhodnutí o přestupku tak bude vydáváno monokratickým orgánem příslušného oddělení MěÚ. Od změny si slibujeme, že nedojde k snížení zákonnosti rozhodování a naopak se rozhodování díky odstraněním zbytečné administrativy zrychlí a zhospodární. To je s ohledem na počet řešených případů nutné. V roce 2003 bylo na úřadě zahájeno a projednáváno 870 přestupkových správních řízení, z nichž byla část rozhodnuta ve formě zkráceného řízení. Řada dalších podnětů k projednání protiprávního jednání byla vyřešena uložením blokových pokut.

Částečnou změnou na úseku přestupků je i to, že specializované oddělení přestupků bude nově projednávat pouze skutkové podstaty přestupků upravené v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších právních předpisů. To pro praxi znamená, že skutkové podstaty ostatních přestupků upravené ve zvláštních zákonech, např. stavebním zákoně, zákoně o památkové péči a podobně, budou nově řešit místo komisí odborné útvary MěÚ, které se danou problematikou přímo zabývají, např. stavební úřad.

Celý jablonecký městský úřad zahájil a vedl v průběhu roku 2003 celkem 7 366 správních řízení, ve kterých rozhodoval o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob. Toto číslo znamená, že počet vedených správních řízení se zvýšil proti roku 2002 o 3 408 případů.

Vytvořeno 19.10.2004 10:33:27 | přečteno 3223x | JUDr. Marek Řeháček