Euroregion Nisa a rozšíření Evropské unie

V současné době se v České republice velmi často hovoří o připravenosti naší země na vstup do EU. Slovo Brusel se skloňuje ve všech pádech. Média (dosti často nepřesně) informují o hygienických normách, pravidlech hospodářské soutěže, o uznávání diplomů, technických standardech a mnoha dalších povinnostech a závazcích, které jsme povinni převzít. V této záplavě detailů nám někdy uniká základní myšlenka a cíl evropské integrace: skrze intenzivní spolupráci členských zemí odstranit historicky zakořeněnou vzájemnou nevraživost a spory a nastolit tak v Evropě konečně mír.

Foto: Jednání podvýboru pro regionální a přeshraniční spolupráci VEI Poslanecké sněmovnyProstředkem, jak tohoto vznešeného cíle dosáhnout, je spolupráce mezi národy. Ta se odehrává jednak na mezivládní úrovni. Dochází ke sjednávání mezinárodních dohod, setkávání čelních představitelů vlád, atd. Kde však spolupráce probíhá nejintenzivněji? Kde se řeší konkrétní problémy? Kde spolupracují přímo občané z obou stran hranice? Kde se vzájemně poznávají a kde se vytváří přátelství? Kde skrze společné řešení každodenních praktických problémů dochází k přeměně historicky daného neporozumění a nepřátelství na vzájemnou úctu a pochopení? Je tomu právě zde - v přeshraničních regionech - v euroregionech! Přeshraniční spolupráce představuje základní prvek evropské integrace. Její úspěch (tj. také úspěšné fungování euroregionů) přímo předurčuje úspěch celého evropského projektu.

Euroregion Nisa jako nejstarší euroregion v České republice během svého působení dokázal svými výsledky přesvědčit o prospěšnosti své existence a svými aktivitami přispěl k rozvoji přeshraniční oblasti a k vybudování dobrých vztahů mezi Čechy, Poláky a Němci žijícími v blízkosti státní hranice. Euroregion Nisa, který 21. prosince oslavil již své dvanácté narozeniny, se stal symbolem rozvoje přeshraničního regionu - symbolem snahy řešit četnou škálu problémů, které vznikly právě polohou regionu při státní hranici. Stal se mimo jiné symbolem rozvoje infrastruktury, hospodářství, ochrany životního prostředí a také společných vzdělávacích a kulturních akcí. Stal se symbolem budování přátelství s partnery z druhé strany hranice. Od roku 1994 bylo jen v české části Euroregionu podpořeno z programu Phare CBC 43 velkých projektů s objemem dotace 37,75 mil EUR. Euroregion Nisa také administruje Fond malých projektů podporující neinvestiční akce typu people-to-people v rámci kterého bylo realizováno od roku 1998 577 projektů zaměřených na kulturu, sport, vzdělávání atd. s celkovým objemem dotace ve výši 3,15 mil. EUR.

Město Jablonec nad Nisou vždy hrálo významnou roli v činnosti Euroregionu. Jeho starosta RNDr. Jiří Čeřovský je místopředsedou Rady Euroregionu Nisa a přímo se podílí se na vedení Euroregionu. Co se týče projektů, patří Jablonec mezi úspěšné žadatele a řadí se mezi města, která možnost získání podpory z programu Phare CBC využila nejlépe.

Je však možné se setkat s představou, že euroregiony všeobecně hrají svou roli jen v předstvupním období a že byly vytvořeny jen k čerpání prostředků z Phare. Tyto názory představují velmi zúžený a primitivní pohled na přeshraniční spolupráci a úlohu euroregionů.

Samozřejmě, že vstupem naší země do Evropské unie se bude význam státní hranice snižovat. Ovšem myšlenka, že by se tak mělo stát k 1. květnu tohoto roku, je naivní. Víme, že i samotné zjednodušení překračování státních hranic a zrušení hraničních kontrol je spojeno s tzv. Schengenským systémem, kterého se naše země v plné míře zúčastní až po několikaletém přechodném období. I po zapojení se do Schengenu nepřestane existovat většina rozdílů na obou stranách hranice - ať již se jedná o jazykovou bariéru, rozdílnou formu státní správy, různé národní politiky (mimo společných politik EU) či různé národní zájmy. Tyto se budou i nadále střetávat na národních hranicích a k jejich sladění bude zapotřebí dokonce ještě intenzivnější a kvalitnější přeshraniční spolupráce. To je důvodem, proč i téměř po půl století od podepsání Římských dohod můžeme najít euroregiony téměř po celé délce vnitřních hranic EU - tedy mezi státy, které v integraci a snižování významu státní hranice pokročily nejdále. Úloha a důležitost euroregionů se vstupem do Evropské unie tedy ještě zvýší. Euroregion Nisa je připraven na tuto svoji roli a bude i nadále rozvíjet své aktivity, aby se náš region stal místem, kde je příjemné žít.

Ing. Pavel Branda, Euroregion Nisa

Vytvořeno 19.10.2004 10:57:20 | přečteno 3719x | Petr Vitvar