Představujeme místostarostu Mgr. Petra Karáska

Mgr. Petr KarásekDo funkce místostarosty jste byl zvolen poprvé. Představte se stručně našim čtenářům z osobního a profesního hlediska.

Narodil jsem se v roce 1957 v Jablonci. Jsem ženatý, manželka Pavlína je fyzioterapeut, máme tři děti ve věku 18, 10 a 8 let. Po maturitě na zdejším gymnáziu jsem v letech 1976 -1981 studoval Přírodovědeckou fakultu University Karlovy v Praze, obor geologie - užitá geofyzika.V letech 1981 - 1991 jsem pracoval jako vedoucí průzkumné skupiny v tehdejším podniku Geofyzika Brno a podílel se na úkolech jako zpracování prognóz zrudnění zlata a stříbra v Českém masivu, uhelné zásoby ve svazích Krušných hor, zavádění metodiky gradientového magnetometrického a radonového průzkumu do provozní praxe. Postupem času narůstal objem prací zaměřených na vyhledávání a ochranu vodních zdrojů a dalších složek horninového prostředí a obecně životního prostředí jako celku, a na průzkumy v souvislosti s budováním různých liniových staveb (vodovody, kanalizace, plynovody, dopravní stavby). Podobnou činností jsem se zabýval od roku 1991 do listopadu 2002 jako člen sdružení Gevos v Jablonci, s rozšířením o spolupráci na projektové přípravě a inženýrské činnosti zejména v oblasti vodních a dopravních staveb.

Nebylo těžké tuto činnost ze dne na den opustit a začít se věnovat práci na radnici?
Ze dne na den by to bylo opravdu těžké, možná neřešitelné. Moje činnost v zastupitelstvu a radě města, Výboru pro hospodaření s majetkem města a Výboru pro rozvoj při krajském úřadě mě v minulém volebním období, a zejména v posledních dvou letech, vtahovala čím dál více časově i myšlenkově, takže přechod na radnici byl svým způsobem logickým vyústěním nějakého vývoje. Těch 21 let praxe v oborech velmi podobným mé budoucí činnosti na radnici považuji samozřejmě za vynikající průpravu. Pokud myslíte těžké ve smyslu, zda nebudu litovat svého rozhodnutí přerušit zajímavou a samostatnou práci, tak to musím odpovědět, že do budoucnosti nikdo nevidí, a že kdyby tomu tak bylo, to by ten svět vypadal.

Které odbory a oddělení jsou ve vaší kompetenci?
Odbor rozvoje s odděleními architektury, památek a územního plánu, resp. dotací a investiční výstavby a Odbor výstavby a životního prostředí s oddělením životního prostředí a stavebním a vodoprávním úřadem. Toto nové členění vyplývá z prováděné reformy veřejné správy a převodu některých agend ze zanikajícího okresního úřadu na město.

Jaký je váš osobní názor na reformu?
Zákony jsou zákony, jsou důsledkem nějakých dřívějších voleb a z nich vyplývajícího složení parlamentu. I když nejsem vnitřně s nimi zcela ztotožněn, musím dbát na jejich dodržování a zabezpečení. Ambicí mojí, a jistě i celého jabloneckého MěÚ, bude, aby negativní dopady reformy byly minimalizovány natolik, že je občané ani nepostřehnou.

Jaké jsou vaše první dojmy a zkušenosti, případně jaká máte předsevzetí?
Seznamuji se detailně se stavem jednotlivých započatých investičních akcí, z nichž se mi poněkud problematicky jeví průběh a stav akce přestavby areálu Výstaviště. To je ale na delší rozbor a jistě se k němu vrátíme podrobně v některém z příštích čísel měsíčníku. Dále probíhá příprava rozpočtu na rok 2003 a s tím spojená jednání, výpočty a úpravy. K tomu předsevzetí. Vše, co se v Jablonci během volebního období stane, je směsice událostí, které místostarosta neovlivní a stanou se v určité časové shodě, které ovlivňuje jako součást nějakého týmu, a které by bez něj nebyly. Doufám, že za 4 roky neztratím soudnost natolik, abych to nedokázal rozlišit a že to, co ovlivním, ovlivním pozitivně.

Vytvořeno 8.7.2005 12:56:42 | přečteno 184x | Petr Vitvar