Představuje se Ing. Otakar Kypta

místostarosta pro oblast rozvoje, oblast stavební a životního prostředí

Mohl byste našim čtenářům stručně sdělit pár základních údajů o své osobě?

Narodil jsem se 26. 1. 1950 v Praze, ale od roku 1958 žiji v Jablonci nad Nisou, kde jsem také dokončil základní školu a poté i školu střední (dnešní Gymnázium U Balvanu), na kterém jsem v roce 1968 odmaturoval. Pak následovalo studium na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci, které jsem úspěšně dokončil v roce 1973.

Kde žijete a jaké je vaše rodinné zázemí a zájmy?

Zpočátku jsem bydlel a vyrůstal ve Mšeně, odkud jsem se v rámci města Jablonce několikrát přestěhoval a nyní žiji v rodinném domě v Jabloneckých Pasekách. Jsem rozvedený a mám 4 děti, dvě dcery a dva syny. Dcera a synové z druhého manželství jsou studenty středních škol v Praze. Před časem jsem aktivně sportoval, hrál jsem volejbal, lyžoval, jezdil na kole, ale nyní sportuji již jenom rekreačně. Spíše se zajímám o vědu a techniku a k mým koníčkům patří automobilizmus.

Jaká byla vaše dosavadní činnost a kterými zaměstnáními jste prošel?

Po studiích jsem po absolvování základní vojenské služby prošel celou řadou zaměstnání, počínaje konstruktérem, technologem, mistrem, vedoucím provozu a náměstkem v něko­lika podnicích a družstvu. Po revo­luci jsem pak několik let podnikal, nej­prve jako fyzická osoba a posléze jako jednatel společnosti. Od roku 1999 jsem začal pracovat na Okresním úřadu v Jab­lonci nad Nisou ve funkci vedoucího referátu regionál­ního rozvoje, kde jsem zůstal až do jeho zrušení v roce 2002. Poté jsem pokračoval v práci na nově vzniklém Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - odboru Odloučené pracoviště Jablonec nad Nisou, a to jako vedoucí hospodářské správy a zástupce ředitele. Domnívám se proto, že jsem získal celou řadu dobrých zkušeností, které mohu ve svém novém působišti na městském úřadu ve funkci místostarosty využít ku prospěchu všech jabloneckých občanů. Zejména se to týká mého působení na okresním úřadu, kde moje tehdejší činnost byla velmi podobná té, kterou zastávám nyní.

Jako nový místostarosta odpovědný za odbor rozvoje a odbor stavební a životního prostředí máte jistě své představy, jak a kam budete tyto oblasti směřovat.

V oblasti týkající se odboru rozvoje bych chtěl pokračovat ve všem, co je dobré a pro­spěšné nejen pro některé vybrané skupiny obyvatel, ale zejména tam, kde se to do­týká nás všech. Jistě bude do bu­doucna nutné přehodnotit některé inves­tiční priority, avšak naproti tomu také dokončit již započaté a rozpracované akce, na které jsou vázány dotace, které jsou neodmyslitelnou a nanejvýš potřebnou součástí rozvoje města, jako například sportovní hřiště, atletická hala, komunikace apod. Chtěl bych se zasadit o to, aby se v budoucnu neinvestovalo pouze do středu města, ale aby se též dostalo na jeho okrajové části, kde také žije řada z nás. Dále bych chtěl zaměřit svoji pozornost na oblast bytové výstavby. Tady vidím jako velmi potřebné investice do bydlení, a to jak v oblasti startovacích bytů pro mladé rodiny, tak i do bydlení pro seniory. Neméně důležitou oblastí je také vytvá­ření podmínek pro zapojení dětí a mládeže do co nejširšího spektra všech sportovních odvětví a dalších a dalších zájmových a volnočasových aktivit.

V rámci odboru staveb­ního a životního prostředí bych chtěl zpočátku, do doby než se seznámím podrobně s celou problematikou, zaměřit pozornost zejména na údržbu ve­řejné zeleně, kde bude po­třebné sloučit tyto doposud z několika míst zajišťované činnosti pod jed­noho či dva pracovníky. Tím bych chtěl docílit zkvalitnění a zefektivnění této činnosti. Neméně důležitou oblastí je nakládání s odpady. Zde se již podařilo prosadit, aby dopad zvyšování cen nepostihl jablonecké obyvatele v plné míře a aby část nárůstu těchto cen do budoucna dotovalo ze svého rozpočtu město.

Co byste ještě chtěl říci závěrem našim čtenářům?

Mohl bych dále pokračovat ve výčtu svých záměrů, ale na to není v tomto mém krátkém představení prostor. Věřím, že budu mít do budoucna dostatek příležitostí vás na stránkách měsíčníku o svých dalších záměrech a jejich uskutečňo­vání informovat. K mým prioritám a představám samozřejmě patří to, aby se město do budoucna zdravě a správným směrem rozvíjelo, aby mělo co nabídnout nejen svým občanům, ale také všem, kdo do něho zavítají. Přeji si, aby se nám všem v našem městě dobře žilo.

Vytvořeno 1.12.2006 11:52:59 | přečteno 3952x | Petr Vitvar
load