Oblíbený i neoblíbený klub Woko

Naposledy se stříbrné plátno v kině Oko v Podzimní ulici zatřpytilo v roce 1997. Co s ním dál? Hudební klub? Proč ne! Vhodné prostory, dobrá dramaturgie, lákavý nápojový lístek. Co víc by si fanoušci dobré muziky mohli přát. Jenže proti byli sousedé. Přece jen mezi provozem kina a klubu je velký rozdíl - a to hlavně v provozní době a míře hluku. Klub měl odstartovat zkušební provoz 30. října 2007, ale první stížnost na něj na radnici dorazila už 21. října 2007.

Návrh na provedení stavebních úprav bývalého kina Oko podali L. Novák, M. Pleticha a A. Matějka na Stavební úřad v Jablonci n. N. (dále SÚ) 18. července 2007. Souhlas byl vydán s tím, že „zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy (měření hluku z provozu klubu na sousední obytný objekt)“ - citace z rozhodnutí vydaného stavebním úřadem 31. 7. 2007. O povolení zkušebního provozu požádali stavebníci 15. 10. 2007, souhlas dostali k 30. říjnu s podmínkou, že bude ještě doloženo souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje (KHS LK) vydané na základě měření.

Nestalo se tak, proto SÚ zkušební provoz ukončil. Měření proběhlo 3. 12., ale prokazatelně nevyhovělo v chráněném vnitřním provozu. A tak Ladislav Novák o dva dny později požádal o prodloužení zkušebního provozu. Z podnětu provozovatele prodloužil stavební úřad 19. 12. 2007 zkušební dobu do konce března 2008. Tomuto kroku předcházelo společné jednání majitele objektu, provozovatele klubu a sousedů, které svolal městský úřad. Podmínkou ovšem bylo, že živé koncerty skončí úderem půl jedenácté večer a klub zamezí rušení veřejného pořádku. Provozovatel se v tom čase snažil odhlučnit společnou stěnu se sousedy tlumící vatou a další cihlovou zdí.

Těsně před koncem zkušební doby město objednalo měření hluku u turnovské firmy Ekola group, s. r. o. během živého koncertu. A výsledek? Byl prokazatelně a výrazně překročen hygienický limit v maximální hladině akustického tlaku v chráněném vnitřním prostoru. Proto 9. 4. 2008 zastavil SÚ okamžitě živé hudební produkce, avšak nabídl podnikateli pomoc formou povoleného provozu barů. Nabídku L. Novák využil a 24. 4. požádal o kolaudační rozhodnutí na užívání prostoru jako bar a už 7. 5. o další, tentokrát třídenní zkušební provoz k prověření nových technických opatření. Limity hluku byly ale stále překračovány. Dne 19. 5. vydal SÚ povolení ke zkušebnímu provozu a zároveň kolaudační rozhodnutí o užívání dvou barů s tím, že hudba bude jen reprodukovaná a provozovatel zajistí její hlasitost v souladu s požadavky danými hygienickými limity hluku.

O další zkušební provoz nutný k přeměření požádal provozovatel na dny 10. a 11. října 2008. Povolení získal na dobu mezi 20. - 22. hodinou, kdy proběhly koncerty kapel Visací zámek (10. 10.) a Sto zvířat (11. 10). V době platného kolaudačního rozhodnutí s produkcí pouze reprodukované hudby hrála ale už 4. 10. 2008 v klubu Woko kapela Mig 21, což dokládá fotogalerie na webových stránkách klubu. První kladné vyhodnocení přineslo měření objednané Ladislavem Novákem - hluk nepřekročil hygienický limit pro denní dobu. Výsledky obdržel SÚ 4. 11. bez požadovaného kladného vyjádření KHS LK. Dne 19. 11. došel ještě protokol o měření hluku ve venkovním prostoru - taktéž s kladným výsledkem, ale opět bez souhlasu KHS. Ta tvrdí, že: „Uvedený protokol nevypovídá o situaci za běžného provozu baru, proto byla po posouzení žádost vrácena zpět.“ Důvodem k tomuto vyjádření byl způsob Novákových měření. Byla pouze simulovaná, bez účasti návštěvníků a hudebníků. Měřila se hladina hluku reprodukované hudby (puštěné CD) nastavená na nejvyšší přípustnou hladinu pro zvuk elektronicky zesilované hudby, která nesmí při společenské zábavě přesáhnout 95 dB. Při koncertní produkci smí být hladina 100 dB uvnitř hlediště po dobu max. 4 hodin, ale nesmějí přitom být překročeny limity hluku v ostatních chráněných prostorech.

Mezitím proběhly koncerty E!E (17. 1. 2009) a Support Lesbiens (23. 3.), načež SÚ 23. 3. L. Nováka opět vyzval k ukončení živých hudebních produkci. Ten ale ohlásil 21. 4. další budování protihlukových opatření a 27. 5. požádal i o změnu užívání objektu na produkci živé hudby se souhlasem KHS LK vydaným na základě měření, které objednal. To se uskutečnilo 19. 1. 2009, ovšem dle požadavku objednatele za nestandardně nízkého zdroje hluku nastaveného na 82,2 dB, ačkoliv předchozí jím objednaná měření byla prováděna za standardního nastavení 95 dB.

Město si pro kontrolu objednalo další měření, a to při koncertu kapely J.A.R. 29. 5. 2009. Dle protokolu měřený zdroj hluku prokazatelně nesplnil hygienické limity. KHS však výsledky nevzala na vědomí a nové závazné stanovisko nevydala. Dne 17. června se všichni zúčastnění sešli a k 1. 7. 2009 SÚ řízení přerušil až do dokončení nahlášených stavebních úprav. Proti tomuto rozhodnutí se L. Novák odvolal ke krajskému úřadu.

(red)

Pokuty

Během dvouletého provozu klub Woko nasbíral od stavebního úřadu několik pokut:

  • 10. 12. 2008 - pokuta pro provozování živé hudby;
  • 31. 7. 2009 - stavební úřad dostal návrh na přezkoumání prosincového rozhodnutí;
  • 14. 4. 2009 - udělena pokuta pro provozování živé hudby přes zákaz;
  • 5. 5. 2009 - Ladislav Novák se odvolal;
  • 10. 7. 2009 - KÚ LK pokutu zrušil a vrátil rozhodnutí do Jablonce k novému projednání;
  • 20. 5. 2009 - udělena pokuta pro provozování živé hudby;
  • 3. 6. 2009 - L. Novák se proti rozhodnutí odvolal;
  • 21. 7. 2009 - KÚ LK pokutu zrušil a vrátil rozhodnutí do Jablonce k novému projednání.

Důvodem k rozhodnutí krajského úřadu bylo, že Ladislav Novák provozuje v baru s velkým tanečním sálem pouze reprodukovanou hudbu, jak má stanoveno v kolaudačním souhlasu. Novák to dokládá smlouvami, které uzavřel s vystupujícími kapelami s tím, že všechny hrají na playback, čili reprodukovanou hudbu.

Protokoly z měření hluku

Vytvořeno 2.11.2009 8:56:36 | přečteno 4572x | Petr Vitvar
load