Názory ke kauze klubu Woko

Petr Tulpa (starosta města), Martin Oklamčák (vedoucí odd. interního auditu a stížností), MUDr. Alena Hájková (KHS LK), Ivan Fadrhonc (obyvatel sousedního domu), Ladislav Novák (provozovatel klubu Woko).

Petr Tulpa

Starosta města

Zřídit hudební klub s živými koncertními produkcemi pro různé věkové kategorie ve městě o velikosti Jablonce je jistě chvályhodný počin. Avšak právě v případě klubu Woko se střetlo hned několik problémů najednou. A mě napadá, kdo je vlastně nyní poškozený?

Provozovatel hudebního klubu, který sice investuje do úprav majících vést k odhlučnění od sousedních bytů, avšak stále ne dost účinně, a následně provozuje živé koncerty i přes úřední zákaz vydaný právě z důvodu nedostatečného odhlučnění?

Nebo jsou to sousedé, kteří chtějí mít doma klid a nechtějí být rušeni hudebními produkcemi, jež si sami nevybrali?

Či jsou to návštěvníci klubu, po němž je poptávka, který ale kvůli zmíněným důvodům nemůže být provozován tak, jak by jeho dramaturgie chtěla?

Město nemá v žádném případě zájem bránit kterémukoli podnikateli v jeho podnikání. To není jeho cílem. Město proto nabídlo panu Novákovi několik vstřícných opatření včetně povolení provozu barů s reprodukovanou hudbou. To však provozovatel klubu nerespektoval. Je jen třeba dodržovat všechny zákonné postupy a vyhlášky a podnikat v souladu s vydanými nařízeními, nepřekračovat zákazy.

Město musí své občany chránit před těmi, kdo třeba porušují noční klid. A řešením není, že se před podobné zařízení postaví hlídka městské policie, která tam bude celou noc pečovat o pořádek a klid. Je povinností provozovatele zajistit kvalitní opatření izolující okolní domy. Mělo by být v jeho zájmu zabezpečit, aby návštěvníci, kteří z klubu pozdě v noci nebo brzy ráno odcházejí, nerušili v okolí obyvatele. Dle mého mínění není umístění podobného zařízení v husté bytové zástavbě vhodné.

Martin Oklamčák

Vedoucí oddělení interního auditu a stížností MěÚ

Kolik stížností bylo uplatněno na provoz a klub a jaký byl jejich charakter?

Naše oddělení eviduje celkem 31 stížností, dále jsme sjednali pět jednání s provozovatelem a dvě se všemi stěžovateli. K druhé části otázky - větší část stížností je na rušení veřejného pořádku, tedy křik a devastaci okolí. Samotný nadměrný hluk z provozu napadají tři sousedé, přičemž pozitivně a opakovaně byl potvrzen u jednoho z nich.

V tisku se několikrát objevilo, že je zájmem radnice klub zavřít. Lze tuto informaci potvrdit?

Byl jsem přítomen většině jednání s provozovatelem a nemyslím si, že by snaha radnice byla klub uzavřít. Naopak zde byla snaha o podporu, což lze dokladovat například nestandardním počtem zkušebních provozů. Navíc to není možné ani technicky, město nemá ve své samostatné působnosti takové pravomoci. Zřejmě je to dáváno do souvislosti s kauzou klubu Coyote, kde byla přijata vyhláška omezující provoz, nikoliv tedy zakazující; od té doby ale došlo k legislativním změnám a město již stejnou možnost nemá. Klub by mohl omezit či zavřít jiný orgán, např. KHS LK, nicméně nejprve by klub musel být povolen. Zde jsme zatím ve stavu, kdy hudební klub funguje na bázi zkušebních provozů, takže „zavřít“ nelze něco, co nebylo „otevřeno“.

Dobře, ale co pokuty a měření hluku?

K pokutám se vyjadřovat nemohu, lze ale předpokládat, že se jedná o legitimní možnost vymožení práva ze strany stavebního úřadu. Měření byla z naší strany provedena dvě, a to za účelem ověření oprávněnosti stížností, obě měření prokázala značné překročení limitů, tedy oprávněnost stížností.

Byl zde zmíněn klub Coyote, lze tyto dvě kauzy nějak srovnat?

Ne, to není možné, klub Coyote splňoval hlukové limity bez problémů, avšak veřejný pořádek nebylo možné držet na rozumné úrovni a provozovatel odmítal participovat na jeho udržení. V případě klubu Woko je problémem nesplnění hlukových limitů. Veřejný pořádek se postupně dařilo ve spolupráci nebo vlastně díky panu Novákovi držet na přijatelné úrovni (zamykání klubu, kamery, pořádková služba). Stížnosti z poslední doby bohužel naznačují, že tato opatření již nejsou dodržována.

MUDr. Alena Hájková

Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální KHS LK. Příspěvek je v původním znění bez redakční úpravy.

Kolik měření KHS LK provedla v klubu Woko, za jakých podmínek (reprodukovaná nebo živá hudba) a s jakým výsledkem?

Byly limity splněny, byly v pásmu nejistoty, byly překročeny?

Může KHS LK zastavit provoz klubu, pokud jsou hygienické limity hluku překračovány?

Dala KHS LK souhlas s provozováním hudebního klubu s živou hudební produkcí v případě Klubu Woko?

Hudebnímu klubu WOKO dosud nebyl Městským úřadem v Jablonci nad Nisou, odborem rozvoje, stavebním úřadem (dále „stavební úřad“), udělen kolaudační souhlas. Je tady stále neukončené stavební řízení. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Jablonec nad Nisou ( dále jen „Krajská hygienická stanice“) jako správní úřad posuzuje žádosti předkládané investorem, tzn. dokumentace i protokoly o měření hluku, které musí být prováděno akreditovanou laboratoří. Takovýchto měření bylo provozovatelem zařízení WOKO předloženo více, měření hluku probíhala za různých podmínek, ale výsledky nebyly z hlediska dodržení limitů pro hluk průkazné. Aby však měření hluku z hudebních produkcí vůbec mohla být uskutečněna, byl klubu WOKO vydán stavebním úřadem souhlas ke zkušebnímu provozu.

Na základě žádosti provozovatele o stanovisko ke kolaudačnímu souhlasu k provozování hudebního klubu WOKO, byl mimo jiné předložen i protokol z měření hluku, kde bylo prokázáno dodržení hygienických limitů ve vnitřním chráněném prostoru přilehlé stavby a Krajská hygienická stanice tak mohla v květnu 2009 vydat souhlasné stanovisko, které je jedním z podkladů pro stavební úřad ve věci udělení kolaudačního souhlasu.

Obecně - do doby uvedení jakékoliv stavby do trvalého provozu neprovádí Krajská hygienická stanice žádná měření, tyto důkazy požadované z hlediska ochrany veřejného zdraví v rámci zkušebních provozů podávají provozovatelé. Tedy ani v případě klubu WOKO neobjednávala Krajská hygienická stanice žádná měření, protože tomuto zařízení dosud nebyl udělen stavebním úřadem kolaudační souhlas.

Dále pak, pokud se prokáže v rámci zkušebního provozu, že zařízení není schopno dodržet např. hygienické limity hluku, nemusí mu být udělen kolaudační souhlas k trvalému provozu a skončením zkušebního provozu je fakticky provoz zařízení ukončen.

MUDr. Alena Hájková
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Dne 16.10.2009

Ivan Fadrhonc

Obyvatel sousedního domu. Příspěvek je v původním znění bez redakční úpravy.

Myslím si že chtít provozovat takový hudební klub jako je Woko v prostorách které byly původně vybudovány k jinému účelu je nerozum. Provoz bývalého kina se nedá srovnávat s provozem hudebního klubu. Svojí nechutí řešit stížnosti sousedů již při prvním zkušebním provozu musel p. Novák počítat s tím, že budeme využívat jediné možnosti kterou máme a tou je stížnost na projevy klubu na MP, OIaS na MěÚ a KHS.

Znovu zopakuji to co říkám od té doby kdy se mě, i když se to někomu nezdá, začal provoz klubu dotýkat. Není mým zájmem, a myslím že ani nikoho z okolí klubu, jakkoli bránit v podnikání p. Novákovi, nebo majiteli objektu bývalého kina Oko.

Musím si ale bránit své zájmy. Nehodlám se smířit s tím že se mi domem při každé akci v klubu ozývá dunění a pod okny řvou odcházející návštěvníci klubu.

Ještě uvedu jeden příklad. P. Novák ujišťuje veřejnost o tom že klub splňuje vyhláškou požadované limity hluku a pouze v jednom případě byly výsledky v pásmu nejistoty - tudíž klub splňuje hlukové limity.

Byla však provedena též dvě oponentní měření s časovým odstupem jeden rok. Tato měření se vždy prováděla v době, do které se p. Novák zavázal provést protihluková opatření. Při obou těchto měřeních byly významně (o 20-70% pro denní resp. noční dobu) překročeny limity dané vyhláškou.

Za celé dva roky se p. Novák nezachoval jako slušný člověk a nepřišel se zeptat jestli mě klub neobtěžuje. Proto bych ho rád touto cestou požádal aby přestal s osočováním mé osoby jako „notorického stěžovatele“.

Fadrhonc Ivan

19.10.2009

Ladislav Novák

Nájemce a provozovatel klubu Woko. Příspěvek je v původním znění bez redakční úpravy.

První měření proběhlo dne 20.11.07 na třech místech z toho ve dvou případech výsledná hodnota měření nepřesahovala hygienický limit 35 dB pro chráněný vnitřní prostor a v objektu přilehlém k sálu klubu byla naměřena hodnota 44,3 dB. Po tomto výsledku začaly ve spolupráci s odbornými firmami práce na protihlukových opatřeních a po dohodě se sousedy a zástupci města byla realizována řada organizačních a technických opatření k eliminaci rušení sousedů návštěvníky klubu. S většinou sousedů nebo s vlastníky domů jsem v kontaktu a vzhledem k tomu, že mi podepsali, že nemají s provozem klubu problém organizační opatření měla svůj význam. Město a sousedé projevili ochotu vyjít vstříc a byl povolen dvakrát zkušební provoz, ačkoli Krajský úřad v Liberci uvádí ve svém usnesení ze dne 10.6.2009, že provoz byl schválen již 19.5.2008. V době kdy probíhaly tyto stavební úpravy ohlášené stavebnímu úřadu, město nechalo v objektu, kde předtím byl překročen limit, provést měření hluku, které vzhledem k nedokončeným pracem a předchozímu výsledku měření nemohlo logicky být v limitu. Po dokončení protihlukové stěny a spousty dalších úprav vedoucích k částečnému zamezení šíření hluku bylo dne 11.9.2008 provedeno předepsané měření hluku v přilehlém objektu a naměřená hodnota byla v pásmu nejistoty měření, což znamená, že nelze prokázat překročení hladiny akustického tlaku . Další dvě měření měla podobný výsledek, ale KHS požadovala výsledek mimo pásmo nejistoty, tudíž posloužila jen k lepšímu posouzení prováděných prací a dalšího postupu, protože se současně měřil i zdroj hluku na sále. Ve dnech 10. a 11.10.2008 se provedlo pět měření venkovních prostor při živých koncertech. Při tomto byl za různých podmínek vždy dodržen limit pro venkovní chráněné prostory. Protihluková opatření byla dle finančních prostředků postupně zkvalitňována a dne 3.11.2008 bylo provedeno měření s výsledkem 32,1 dB, jenž prokazatelně nepřekračuje hygienické limity pro denní dobu. 19.1.2009 se měřilo při živém koncertě s lidmi na sále a výsledná hodnota 29,7 dB byla tedy opět v limitu a KHS LK udělila souhlas s provozem živé hudební produkce. S městem jsem téměř přestal komunikovat, poté co jsem se od manažerů kapel dozvídal informace o připravovaném zavření klubu, které získali od lidí spolupracujících s městem a s těmito kapelami a klub tak přicházel o domluvené akce. Toto v té době korespondovalo s požadavky města a pokutováním. Při komplexním posouzení měření a provedených prací byly přesto ohlášeny stavebnímu úřadu další úpravy a rekonstrukce vedoucí ke zlepšení dosavadních protihlukových opatření. Tyto práce měli být dle plánu dokončeny do konce září. V této době se konaly pouze čtyři předem nasmlouvané a několikrát přeložené akce a dle mých informací město provedlo opět měření při koncertě J.A.R., které opět logicky nemohlo mít jiný než negativní výsledek, o čemž jsem radnici informoval. Pro lepší představu bych uvedl, že normální lidský šepot má zhruba 20 dB.

13.10.2009

Vytvořeno 2.11.2009 8:56:27 | přečteno 4099x | Petr Vitvar
load