Dopis občana

Z redakčního stolu

Vážený pane starosto,

k napsání tohoto e-mailu mne motivovalo přečtení článku o ceně tepla a JTR v posledním čísle Jabloneckého měsíčníku. Chtěl bych hned na úvod říct, že nepatřím mezi věčné "stěžovatele", kterým vadí cokoliv, co není jim přímo ku prospěchu, a vše kritizují. Vážím si práce vaší i vašich kolegů ve vedení města mimo jiné proto, že si myslím, že jsme se po dlouhé době dočkali lidí, kterým jde skutečně o prosperitu našeho města a ne o jejich vlastní profit.

Nicméně existuje stále jedna ožehavá věc, která mne nenechává úplně klidným, a tou je JTR a ceny tepla. A poslední článek v Jabloneckém měsíčníku tomu tak nějak "nasadil korunu". Dočetl jsem se totiž, že je vlastně všechno v pořádku. Že ceny tepla jsou přiměřené. Že nemůžeme srovnávat ceny tepla od jiných dodavatelů v jiných lokalitách, protože tito dodavatelé mají modernější technologie, bezeztrátové rozvody, používají kogenerační jednotky atd. A že nelze doporučit rozpad CZT. Jinými slovy že máme přestat naříkat, sklopit hlavu a se situací se smířit. Musím říci, že to mne tak trochu zvedlo ze židle. Představil jsem si, jak jdu ráno do pekárny koupit si housku a zaplatím 8Kč. Když se zeptám proč je tak drahá, pekař mi bude vysvětlovat, že má starou pec, která má velké ztráty a tak proto. Umím si jasně představit, co bych udělal. Prostě šel o ulici dál a tu housku si koupil za polovinu v pekárně, kde prozřetelný pekař investoval do moderní pece, protože věděl, že se mu to určitě vyplatí...

My však, co se tepla týká, tuto možnost prakticky nemáme. Nám nezbvývá než doufat, že chybějící konkurenční prostředí nahradí nějaké kontrolní mechanismy veřejné správy. Jeden z mechanismů, ERÚ, evidentně nefunguje. Bez úspěchu se na tento orgán obracelo již mnoho lidí. Jako druhý možný mechanismus by mohla fungovat radnice města, pokud ovšem má nějaké nástroje na to, jak působit na soukromý subjekt, ve kterém vlastní pouze minoritní podíl. Neexistují-li takové nástroje, pak ale není podle mne správná cesta chlácholit lidi resp. jejich část v podstatě vydírat tvrzením, že rozpadem CZT by ti, kteří nebudou mít možnost se odpojit, dopadli ještě mnohem hůře. Soulasím s tím, že tento rozpad není opravdu žádoucí, ale pokud není způsob, jak řešit situaci s firmou MVV "diplomaticky", pak asi nezbývá, než uvést věci do pohybu. Pak se snad dá do pohybu i strana druhá, neboť ani v jejich zájmu přece není rozpad soustavy CZT.

Já ale stále věřím, že ještě nebyly vyčerpány všechny možnosti diplomacie a existuje způsob, jak situaci řešit lidsky a s rozumem.

Za sebe mohu říci, že bych se dokázal smířit i se současnou cenou, pokud bych věděl, že celá technologie byla modernizována a že současná vyšší cena, způsobená splácením úvěrů na modernizaci, bude vykompenzována úsporami a tím i nižší cenou v budoucnosti.

S úctou

Ing Jan Tomandl

Odpověď senátorky Soni Paukrtové

Vážený pane inženýre,

starosta města mě požádal, abych Vám odpověděla na Váš e-mail. Omlouvám se, že mi odpověď chvíli trvala.

Napsal jste, že cena tepla z CZT a její prezentace v Jabloneckém měsíčníku je ožehavou věcí. Dále píšete, že Vám nezbývá než doufat, že konkurenční prostředí nahradí nějaké kontrolní mechanismy veřejné správy. Bohužel Vám musím sdělit následující a ověřitelná fakta a věřte mi, že pokud by situaci vyřešilo konkurenční prostředí, a tím se docílilo bezproblémového snížení ceny tepla, byla bych velmi ráda a mnohem klidnější.

Ale začněme od začátku. Město Jablonec nad Nisou v roce 2001 nevyužilo svého předkupního práva na prodej akcií JTR a.s., které mohlo uplatnit zastupitelstvo města při prodeji akcií této firmy. Tehdejší zastupitelstvo neschválilo můj návrh na odkup akcií JTR a.s. a město tak zůstalo pouze minoritním akcionářem. Pokud by tenkrát město akcie koupilo, stalo se většinovým nebo 100%ním vlastníkem JTR a.s., a nemuselo tak například účtovat do ceny tepla DPH (jak jsem si ověřila na Energetickém regulačním úřadě), ale hlavně by město mělo na cenu tepla jednoznačný vliv.

Ale zpátky do současnosti. Město Jablonec n.N. zřídilo na jaře tohoto roku Výbor pro energetiku, jako poradní orgán zastupitelstva města (stala jsem se předsedkyní tohoto výboru a to je také důvod proč mě starosta požádal o odpověď na Váš e-mail). Členy výboru se stali zástupci všech stran zastoupených v zastupitelstvu a také zástupci všech velkých odběratelů ve městě, včetně zástupců bytových družstev.

Město Jablonec n. N. zadalo odborné posouzení veškerých záležitostí týkající se ceny tepla, úspor v rozvodech, úspor v objektech a také posouzení všech variant zásobování teplem. Toto odborné posouzení prováděla firma ENVIROS s.r.o. (vybraná výběrovým řízením). Ta zpracovala Územní energetický koncept, což je materiál, který si město může zadat a slouží pak, mimo jiné, jako podklad pro územní plán.

Firma City Plan (což je renomovaná pražská firma v oblasti energetiky, která pracuje i pro vládní komisi posuzující energetiku ČR) zpracovala také posouzení teplárenské soustavy Jablonce nad Nisou, a to z hlediska možných úspor i možností budoucího rozvoje. Zabývala se i otázkou jaké dopady by měl rozpad sítě CZT (konkurenční prostředí, po které voláte, totiž jednoznačně vede k rozpadu sítě). Výsledky posouzení firmy City Planu oponovala právě firma ENVIROS pro potřeby města a územního plánu.

Obě firmy dospěly k témuž jednoznačnému závěru a to, že pro Jablonec nad Nisou je nejlepší variantou zachování sítě CZT, jeho postupná přestavba z parovodní sítě na horkovodní a výstavba kogenerační jednotky pro letní provoz v blízké budoucnosti. Posuzována byla hlediska ekonomická, ekologická (především dopady do kvality ovzduší) i bezpečnostní. Firma City Plan se zabývá právě bezpečností energetiky, a ta důrazně varovala město před rozpadem sítě CZT, protože je vážnou hrozbou pro město i jeho obyvatele, a to i s ohledem na vyjádření dodavatelů elektřiny a zemního plynu. Zde si dovolím citaci z jejich odpovědi, kterou si Výbor pro energetiku vyžádal :

…„ Dodavatel zemního plynu SČP Net s.r.o. a elektřiny (ČEZ Distribuce a.s.) sdělily Výboru pro energetiku jaké jsou možnosti těchto sítí z pohledu stávající a budoucí kapacity. Z jejich vyjádření vyplývá, že zejména kapacita elektrorozvodné sítě nestačí ani tempu růstu potřeby elektřiny pro netepelné účely. Kapacita vysokotlakých a středotlakých přípojek plynu je sice dostatečná, ale současný stav nízkotlakých rozvodů a přípojek by si v případě požadavku na úplné pokrytí potřeb lokálního zásobování teplem vyžádal v některých částech města značné časově i finančně náročné investice, které nelze předpokládat v krátkém časovém úseku“…

Je třeba smířit se s tím, že vytvoření konkurenčního prostředí je značně problematické i s ohledem na stav v dodávkách elektřiny a zemního plynu a může vést k rozpadu soustavy CZT. Určitě není mým cílem kohokoliv vydírat tvrzením, že Ti, kdo se nebudou moci připojit na zemní plyn či elektrický proud budou platit za cenu tepla podstatně větší částky v případě rozpadu sítě CZT. Nejde totiž o vydírání, to je pouze konstatování skutečnosti.

Sdělujete, že je třeba jednat „diplomaticky“ s MVV. Ano, stále se o to snažím. Zástupci města jsou členy představenstva a dozorčí rady JTR a.s. a prozkoumali všechny podklady týkající se ceny tepla. Ta, jak víte, je státem regulovaná a její fixní složka (tedy ta, která zahrnuje režijní náklady JTR, zisk, investice ) není nijak ovlivněna cenou TTO (nebo plynu). Tato část ceny tepla byla snížena, snížen byl i zisk JTR a.s., a zdaleka nedosahuje limit stanovený Energetickým regulačním úřadem.

Zasílám Vám tabulku, která upřesňuje vztah mezi cenou tepla, respektive její pohyblivou složkou a cenou TTO.

cena TTO

USD/t TTO

361

400

450

500

550

600

650

700

759

kurz KCZ/USD

KCZ/USD

18

18

18

18

18

18

18

18

18

cena TTO

Kč/t TTO bez DPH

7 240

7 942

8 842

9 742

10 642

11 542

12 442

13 342

14 404

náklad na TTO

Kč/GJ vč. DPH

311,39

341,58

380,29

419,00

457,71

496,42

535,13

573,84

619,51

ostatní přímé náklady

Kč/GJ vč. DPH

42,04

42,04

42,04

42,04

42,04

42,04

42,04

42,04

42,04

spotřební složka celkem

Kč/GJ vč. DPH

353,43

383,62

422,33

461,04

499,75

538,46

577,17

615,87

661,55

Na cenu tepla (v dvousložkové ceně) má určující vliv cena paliva - v případě JTR většinou těžkého topného oleje (plyn byl v minulosti spalován z důvodu vyšší ceny pouze výjimečně).

V nedávné minulosti a ještě v současné době došlo k extrémním výkyvům na trhu paliv, kdy cena ropy na světových trzích v průběhu dvou let kolísala mezi (1M průměr) mezi 361 (září 2007) - 759 USD/t TTO (červenec 2008) - tyto hodnoty jsou použity jako krajní hodnoty tabulky.

Kurz Kč/USD v průběhu dvou let kolísal (1M průměr) mezi 14 - 20 Kč/USD - což částečně tlumilo nárůst, ale nyní se dolar vrací na hodnoty okolo 18 USD/t TTO ) tato hodnota je použita v tabulce.

Aby JTR utlumila výkyvy v průběhu roku, používá pro nákup ceny odvozené z 6ti měsíčních průměrů TTO a kursu dolaru. Tabulka ukazuje, jak přibližně se bude měnit spotřební složka ceny tepla s případným kolísáním cen ropy v budoucnu.Tento poměr nemůže být přesný, protože vztah mezi cenou ropy a cenou TTO na světových trzích není přesně lineární, těžký topný olej je samostatná komodita obchodovaná na burze a její cena kolísá nejen v závislosti na ceně ropy ale i na poměru nabídky poptávky ropa/ TTO. Nicméně s určitým zjednodušením lze říci, že při každém zvýšení/snížení šestiměsíčního průměru cen ropy o cca 50 dolarů za tunu se výsledná cena tepla o cca 40 Kč/GJ zvýší nebo sníží.V tabulce jsou namodelovány výsledné hodnoty spotřební složky ceny pro ceny ropy odstupňované po 50 USD/t v rozmezí daném nejvyšší a nejnižší cenou v minulém období při kursu 18 Kč/USD.

Výbor pro energetiku prozkoumal všechny analýzy a podklady, které město nechalo zpracovat, také rozvojové dokumenty, které připravila JTR jako výhled na dobu deseti let. Všichni členové Výboru souhlasili s následujícím stanoviskem :

Soustavu CZT je třeba zachovat. Je třeba zabránit rizikovým situacím vyplývajícím z rozpadu sítě CZT. JTR a.s. se zavázala, že klesne-li cena TTO promítne toto snížení do ceny tepla, dále se JTR zavázala k rozsáhlým investicím s cílem snížit ztráty sítě i k dalším opatřením tak, aby cena tepla nerostla.

Pokud se někdo bude chtít od sítě CZT odpojit, může tak učinit, a to na základě stavebního řízení za splnění zákonem stanovených podmínek, mezi které patří např. nezhoršování kvality ovzduší.

S pozdravem Soňa Paukrtová

Vytvořeno 27.10.2008 15:02:42 | přečteno 2436x | Petr Vitvar
load