Z historie jabloneckého školství

Nižší školství ve druhé polovině 19. století

Po roce 1869 došlo díky reformě, která vyčlenila školy z dohledu církve, k velkému rozvoji školství. Také v Jablonci ho významně podporovalo okresní i městské zastupitelstvo a celá veřejnost. Velmi brzy bylo rozhodnuto o stavbě nové školní budovy. Již 16. června roku 1870 byl položen základní kámen budoucí chlapecké obecné a měšťanské školy, tzv. žluté, ve Školní ulici (Schulgasse, dnes ul. Generála Mrázka). První žáci zasedli v jejich lavicích na podzim následujícího roku. Vedením ústavu byl nejprve pověřen Karl Wanka a v roce 1881 ho na ředitelském postu vystřídal Karl Güttler. Osudy této školy jsou také spojeny se jménem pozdějšího starosty Jablonce Karla R. Fischera. V letech 1883 - 1886 byl jejím žákem a po absolvování učitelského ústavu v Litoměřicích od roku 1890 členem učitelského sboru.

Při škole vzniklo a působilo hned několik zajímavých zařízení. V roce 1871 vybudoval místní Turnverein (tělocvičný spolek) v blízkosti školy tělocvičnu. Díky zdejší tělovýchovné tradici se tělocvik záhy dostal také do školních osnov. Již od konce 60. let 19. století probíhala cvičení chlapců, která zajišťoval nejprve Turnverein. V roce 1886 nastoupil na chlapeckou školu první učitel tělocviku Robert Thierde.

V roce 1882 byla centrálním ústavem pro meteorologii a zemský magnetismus ve Vídni otevřena ve škole pozorovací stanice II. řádu. Pozorování prováděl třikrát denně učitel Alois Richter. Chlapecká škola měla také knihovnu, kterou od roku 1885 vedl autor vlastivědy jabloneckého politického okresu a městský kronikář Adolf Lilie. V letech 1890 - 1891 byl v přízemí chlapecké školy provozován spolkem hospodyň (Hausfrauenverein) polévkový ústav pro chudé děti. V té době tady již fungovala kreslírna a modelovna a také chemická laboratoř, zařízení využívaná především místní odbornou školou.

Po zřízení chlapecké obecné a měšťanské školy zůstaly dívky ještě patnáct let ve staré školní budově na Starém Trhu (Alter Markt, dnes Mírové náměstí). V roce 1874 byla dosud pětitřídní dívčí škola rozšířena o další třídu, byla to však stále pouze škola obecná. Teprve ve školním roce 1878 - 79 došlo ke zřízení dívčí měšťanské školy. Vzrůstající počet žákyň si vyžádal stavbu nové budovy, o níž velmi usiloval ředitel Johann Gangl. V místní školní radě i v zastupitelstvu města ji podpořil i tehdejší starosta Adolf H. Posselt.

Velkorysá stavba vyrostla vedle budovy chlapecké školy. Byla postavena podle plánů jabloneckého stavitele Franze Haslera a stála na tehdejší poměry značnou sumu 93 865 zlatých. Český zemský výbor poskytl subvenci ve výši 5 000 zlatých. Nová, tzv. zelená škola byla otevřena 1. září 1885 a v jejím přízemí sídlila i školka. V roce 1904 zde byly uloženy sbírky a slavnostně otevřena první expozice muzea vybudovaná Řemeslným spolkem.

Dívčí obecná a měšťanská škola, obrázek se otevře v novém okněAni jedna z popsaných školních budov v současné době již neexistují. Stály v místech stávajícího parkoviště a tržnice blízko pošty. Do současnosti zde zůstal pouze objekt tělocvičny.

Jak stoupal počet obyvatel města, vyrostly v Jablonci i další školní budovy. V roce 1894 obecná chlapecká škola v dnešní Sokolí ulici, kde v roce 1905 přibyla i chlapecká škola měšťanská. Ve stejném roce se začalo vyučovat v obecné škole v ulici Pivovarské a také na dívčí obecné a měšťanské škole v ulici 5. května.

Aby byl výčet základních škol vzniklých do konce 19. století úplný, je třeba ještě připomenout, že jablonecká evangelická obec provozovala již od roku 1861 vlastní školu s právem veřejnosti. V roce 1865 přesídlila do nově postavené budovy vedle evangelického kostela, v níž se nacházela také fara. Později, v roce 1903, vyrostla v dnešní ulici Emilie Floriánové samostatná školní budova. Dnes se v ní nachází Spolkový dům.

Dne 1. září roku 1889 zahájila vyučování soukromá škola s českým vyučovacím jazykem, která vznikla po pěti letech příprav z podnětu pilníkáře Antonína Chvojky. Ten odkázal v roce 1884 českému školskému spolku svůj dům v Kamenné ulici. V současné době zde najdeme Vyšší odbornou školu mezinárodního obchodu.

Jana Nová
Muzeum skla a bižuterie

Obrázky pocházejí ze sbírky Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Vytvořeno 30.10.2007 13:04:39 | přečteno 5813x | Petr Vitvar
load