Přírodní památka Tichá říčka

Příroda Jablonecka

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vymezuje jednak velkoplošná chráněná území, kam patří například národní parky nebo chráněné krajinné oblasti, jednak maloplošná území, mezi něž řadíme i tzv. přírodní památky. Protože se v našem příspěvku tentokrát věnujeme jednomu z těchto maloplošných území, uvádíme i jeho odbornou definici:

Přírodní památka je útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk.

Že jste o Tiché říčce nikdy neslyšeli? Koneckonců není divu, vždyť se jedná o zcela nenápadný potůček vinoucí se podmáčenými loukami poblíž Hrabětic. Pramení nedaleko bývalé Jablonecké chaty, teče dále do Karlova a v Josefově Dole se vlévá do Kamenice. Kotlina, kterou v horní části Karlova protéká, byla dříve nazývána Helmloch, český název však nedostala. Také pro Tichou říčku měli zdejší horalé v minulosti jiné jméno: říkali jí Karlsberger Flössl - Karlovský potůček.

Přírodní památka Tichá říčka, foto: O. Simm, obrázek se otevře v novém okněMokřady na horním toku Tiché říčky byly počátkem letošního roku prohlášeny za přírodní památku. Nařízení Správy CHKO Jizerské hory vstoupilo v platnost 1. února 2008. Chráněná lokalita se nachází v nadmořské výšce 730 - 740 metrů a zaujímá rozlohu necelých čtyř hektarů. Tato malá plocha je dnes jediným pozůstatkem někdejšího rozsáhlého a významného komplexu rašelinných a mokřadních luk, který se rozprostíral od zmíněné Jablonecké chaty až po tzv. Okružní cestu (Podkovu) v Karlově. Území bylo v minulosti narušeno melioračními zásahy, ale i výstavbou silnice od hrabětické „kapličky“ k přehradní hrázi Josefodolské přehrady, která ho celé protnula a rozdělila na dvě části. Nejspodnější část rašeliniště byla kdysi vytěžena na palivo a snad i pro potřeby někdejších karlovských lázní.

Popisovaná přírodní památka se nachází na pravém břehu Tiché říčky, východně od zmíněné přehradní silnice. Její význam spočívá především v ochraně zvláště ohrožených druhů rostlin. Mezi ně patří například rosnatka okrouhlolistá, kterou známe spíš z výše položených jizerskohorských rašelinišť. Bohatě zde jsou zastoupeny populace našich orchidejí, jako je prstnatec májový či Fuchsův. Roste zde prha arnika, v minulosti v Jizerských horách poměrně hojná, dnes však již dost vzácný druh. Z druhů zapsaných do červeného seznamu se zde vyskytuje zvonečník černý, vrbovka bahenní a řada dalších rostlin. Z chráněných živočichů, jež zde žijí, můžeme jmenovat čolka horského či ještěrku živorodou, z ptačí říše pak chřástala polního, hýla rudého, ťuhýka obecného a bramborníčka hnědého.

Smyslem ochrany je zachovaní přírodních hodnot tohoto území nacházejícího se na hranici jizerskohorských lesů a osídlení. Péče bude spočívat v pravidelném kosení ve dvou až čtyřletém intervalu.

Zpracováno s použitím textů Správy CHKO Jizerské hory

(os)

Vytvořeno 4.7.2008 13:07:40 | přečteno 3304x | Petr Vitvar
load