Co bychom měli vědět o komunitním plánování

Na tomto místě Jabloneckého měsíčníku budete od tohoto čísla pravidelně nacházet aktuální informace o komunitním plánování a sociálních službách v Jablonci nad Nisou. V červnovém vydání přinášíme první díl.

Co jsou sociální služby?

Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho- a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů.

Cílem služeb bývá mimo jiné

  • podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu;
  • rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést samostatný život;
  • snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů.

Sociální služby v České republice upravuje zákon 108/2006 Sb. Podrobné informace získáte na www.mpsv.cz.

Základní služby a činnosti

Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.

Existují i další druhy služeb na pomezí zdravotní a sociální oblasti, které nejsou v zákoně uvedeny, ale jsou pro občany stejně potřebné.

Cíle komunitního plánování

K dosažení optimální úrovně služeb na území města slouží metoda komunitního plánování, která má za cíl zmapovat stávající služby a potřeby občanů, jež nejsou v současné době pokryty. Výsledkem společného úsilí občanů, poskytovatelů a zadavatelů bude komunitní plán, který by měl postupně doplnit základní síť služeb pro všechny potřebné skupiny. Komunitní plán je vytvářen ve čtyřech pracovních skupinách:

  • pracovní skupina pro seniory;
  • pracovní skupina pro osoby zdravotně znevýhodněné;
  • pracovní skupina pro rodinu, děti a mládež;
  • pracovní skupina pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Celkem se procesu komunitního plánování aktivně účastní 96 občanů, kteří se scházejí dvakrát měsíčně ve svém volném čase. V současné době vytvářejí pracovní skupiny cíle a opatření, pomocí nichž bude komunitní plán naplňován.

Dotazníkové šetření a jeho výsledky

Důležitým podkladem pro tvorbu komunitního plánu bylo zjišťování potřeb občanů prostřednictvím dotazníkového šetření. To probíhalo od 25. 2. - 31. 3. 2008. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, do jaké míry občané sociální služby a služby navazující znají, jaké služby využívají a jaké služby postrádají. Dotazník o sociálních službách byl zveřejněn na webu města Jablonec nad Nisou a zájemci ho mohli vyplnit v elektronické podobě. Dotazník byl též v tištěné podobě distribuován do všech domácností v Jablonci nad Nisou a byl k dispozici v městském informačním centru. Dotazníky obdrželi také uživatelé sociálních služeb od poskytovatelů sociálních služeb. Celkem bylo vráceno 981 dotazníků. Všem občanům, kteří se do této akce zapojili, děkujeme!

V zastoupení respondentů významně převažovaly ženy - 73 %. Z celkového počtu 981 respondentů je jich téměř 50 % ve starobním nebo invalidním důchodu. Úplný přehled o nabízených sociálních službách má téměř 20 % respondentů a přes 72 % občanů ví, kde informace zjistit. Mezi respondenty je 18,3 % nespokojených a 22,3 % spokojených s množstvím sociálních služeb, zbytek neví nebo to neumí posoudit. V dotazníkovém šetření odpovědělo na otázku, zda využívá nějaké sociální služby 22,6 % občanů kladně a 70,2 % záporně, tj. že nevyužívají sociální služby.
Dle respondentů jsou nejvíce potřebné takové sociální služby, které se zabývají poskytováním služeb v pobytovém zařízení (např. domov důchodců), poskytováním služeb v domácím prostředí (např. osobní asistence). Potřební jsou i ti, kteří poskytují dočasnou pomoc pro osobu, která se stará o osobu blízkou. Jako nejdůležitější sociální služby respondenti uvedli poskytování služeb v pobytovém zařízení, v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou. Uvedli také, že nejvíce pozornosti by se mělo věnovat především seniorům, rodinám s postiženými dětmi a osobám v obtížné životní situaci.

Výsledky dotazníkového šetření jsou nezbytným podkladem pro tvorbu komunitního plánu a pracovní skupiny budou dále s těmito výsledky pracovat.

(pk)

Další informace

Vytvořeno 6.6.2008 13:59:57 | přečteno 2460x | Petr Vitvar
load