Aby letní koupání bylo jen radostnou zábavou

Město Jablonec nad Nisou připravilo na letošní sezonu řadu novinek pro využívání vodní nádrže Mšeno a přilehlých pláží. Všechny by měly přinést především více bezpečnosti návštěvníkům vodní plochy a pomoci zajistit pro ně lepší služby.

Město uzavřelo se správcem vodního díla Povodím Labe, s. p. dohodu o využívání přehrady, v níž je zakotveno, která část nádrže bude vymezena k rekreaci a vodním sportům. Jde o plochy mezi hlavní (kamennou) hrází a tou, která odděluje tzv. první a druhou přehradu, společně s plážemi a sportovišti k přehradě náležejícími. A pro tuto vymezenou oblast jsou nově stanoveny také zásady, jak se má návštěvník u přehrady a v ní chovat, aby nedošel při letních radovánkách k úhoně ani on, ale ani okolní příroda. To znamená, že pravidla stanovují nejen způsob chování, ale ukládají také návštěvníkům, aby udržovali čistotu a pořádek, dodržovali zásady hygieny, neznečisťovali půdu a povrchové vody atd.

Na všech hlavních přístupových cestách k vodní ploše, celkem na šesti místech po obou březích, budou umístěny nové informační stojany s dobře srozumitelnými piktogramy.

„Na nich se návštěvník seznámí s možným rozsahem využívaní vodní plochy i veřejných prostranství, se zásadami chování a dodržování bezpečnosti na vodní hladině, na hrázi a na plážích, s pokyny vodní záchranné služby a jejím ,desaterem“, s telefonním spojením na záchranné složky a dalšími důležitými informacemi, říká vedoucí oddělení krizového řízení Jiří Vaníček.

Zásadní změnou je i to, že město uzavřelo s Vodní záchrannou službou Českého červeného kříže, konkrétně s jabloneckou skupinou, smlouvu o poskytování služeb a o jejím materiálním zabezpečení. „Na tomto základě bude tříčlenná hlídka Vodní záchranné služby vykonávat denně od 1. června do 31. srpna po dobu dvanácti hodin, zpravidla od 9 do 19, dozor na vodní hladině a přilehlých veřejných prostranstvích,“ vysvětluje J. Vaníček.

Podle jeho slov bude označené stanoviště záchranné služby na pláži „u kiosku“, tedy na břehu pod Slunečními lázněmi. Všichni členové hlídek jsou vyškoleni pro záchranu tonoucích a umí poskytnout kvalifikovanou první pomoc. Samozřejmostí je vzájemné propojení s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému. Kromě poskytování pomoci budou však záchranáři také dohlížet na dodržování zásad chování a respektování pravidel bezpečnosti návštěvníků, popřípadě budou upozorňovat na jejich porušování.

Jablonecká radnice se ve smlouvě zavázala hradit Vodní záchranné službě náklady a zajistit ji materiálně. „Město zakoupilo prostředky a materiál, který záchranná služba potřebuje. Hlídka bude mít k dispozici nový člun se závěsným motorem, pramici a speciální výstroj. Pro rychlé a dobré spojení budou mít radiostanici a mobilní telefony,“ dodává vedoucí oddělení krizového řízení a připomíná i skutečnost, že záchranáři od jablonecké přehrady budou snadno rozpoznatelní podle oblečení. Zmíněné vybavení a výstroj pak zůstanou v majetku města, které je bude záchranné službě bezúplatně půjčovat.

Kromě hlídek, zabezpečujících bezstarostnou letní rekreaci Jablonečanů a návštěvníků města, budou na březích přehrady u každého ze šestice stojanů nově umístěny také bedny s vybavením pro poskytnutí první pomoci. Bude v nich uloženo lano s míčem v síti, které mohou být použity i laikem při záchraně topícího se člověka v době mimo aktivní službu vodních záchranářů.

„Věříme, že zavedená opatření přispějí ke zvýšení pocitu bezpečnosti návštěvníků přehrady. Stejně tak věříme, že i uživatelé si budou vážit vybavení pláží a veřejných prostranství, vynaloženého úsilí města, záchranářů i ostatních složek, které budou o jejich bezpečí v letních měsících pečovat,“ uzavřel informace o novém režimu vodní nádrže Mšeno vedoucí oddělení krizového řízení Městského úřadu v Jablonci nad Nisou Jiří Vaníček.

(fr)

Vytvořeno 6.6.2008 13:59:47 | přečteno 3024x | Petr Vitvar
load