Občan a jeho město

Občan žijící v našem městě má celou řadu možností, jak může se svým městem komunikovat. Nemáme teď ale na mysli případy, kdy se občan domáhá svých práv a právem chráněných zájmů, o kterých je třeba rozhodovat ve správním řízení prostřednictvím úředníků městského úřadu, jako např. chce-li občan získat stavební povolení nebo souhlas k pokácení stromu. Dnes je předmětem našeho zájmu situace, kdy se občan nebo zejména skupina občanů potřebuje obrátit na město a jeho orgány ve věci správy svých věcí a problematiky obecní samosprávy. Na tomto poli existuje hned několik institutů...

Stížnost

Speciální režim má stížnost podaná podle § 175 zákona o správním řízení a stížnost podaná podle zákona č. 106/1992 Sb. o svobodném přístupu k informacím, které ale plní úlohu „speciálního opravného prostředku a k jejich výkladu by byl potřebný samostatný článek. Obecnou stížnost může podat jak jednotlivec, tak skupina občanů. Pravidla pro podávání stížností dnes nejsou (po nedávném zrušení „nezničitelné vládní vyhlášky č. 150/1960 Ú. l.) upravena žádným obecně závazným právním předpisem. Stěžovat si tedy může kdokoliv, kdykoliv, na cokoliv co patří do věcné příslušnosti městského úřadu. V podmínkách našeho města pravidla pro vyřizování obecných stížností schválila svým usnesením rada města, která určila, kdo na městském úřadě stížnosti přijímá, vyřizuje a kolik má na vyřízení času. Stížnost, pokud je k její vyřízení funkčně příslušný některý samosprávný orgán města, tj. rada nebo zastupitelstvo, se do jeho jednání dostává nejčastěji v podobě dopisů občanů. Jako stížnost může být ale řešeno i podání označené jako petice, pokud takové podání nesplňuje požadované náležitosti petičního zákona.

Petice

Zákonem číslo 85/1990 Sb. je přísně formalizováno podávání petic. Na rozdíl od stížností stojí za peticí vždy určitá skupina lidí, kteří se pod předmět petice, který podporují, podepsali. Také u tohoto prostředku schválila pravidla pro jejich vyřizování v našem městě rada. Zákon určuje náležitosti petičních listin a postavení petičního výboru. Konkrétně je vymezeno, čeho se petice nesmí týkat. O petici může za určitých okolností rozhodnout sám městský úřad. O peticích se závažnějším obsahem a návrhu jejich řešení je informována rada města a jen zcela výjimečně se obsahem petice zabývá zastupitelstvo.

Místní referendum

Naši občané mají možnost svojí aktivitou vyvolat i tzv. místní referendum. Jeho pravidla určuje zákon 22/2004 Sb. Vyvolání referenda v obci je podmíněno získáním potřebného počtu podpisů oprávněných občanů. Vlastní průběh místního referenda je podobný tomu, co známe z nejrůznějších druhů voleb. O výsledku referenda rozhodují svým hlasováním oprávnění občané - voliči. Referendem se řeší odpověď na konkrétně položenou otázku. Nevyhlášení místního referenda může za určitých okolností vést až k rozpuštění zastupitelstva obce.
Občané města Jablonce n. N. (tj. občan s trvalým pobytem v našem městě a s českým občanstvím) starší 18 let mají možnost se obracet na radu a zastupitelstvo města s tzv. kvalifikovanou žádostí. Podmínkou podle § 16 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je, že tuto žádost podepíše alespoň 0,5 % občanů města. Zastupitelstvo nebo rada města, podle své funkční příslušnosti, se takovou žádostí, patřící do oblasti samosprávy, musí zabývat ve stanovené lhůtě 60 (resp. 30 dnů).

Institut hromadné připomínky

Zcela novým je institut tzv. hromadné připomínky, k jehož vzniku dala podnět volební strana Domov nad Nisou. Do své vyhrazené pravomoci si projednávání hromadné připomínky vztáhlo novým jednacím řádem zastupitelstvo města. Hromadná připomínka se podává na oddělení interního auditu, kontroly a kvality MěÚ, které po prověření náležitostí (podpis minimálně 300 obyvatel města nebo podpis statutárních orgánů 20 právnických osob se sídlem v našem městě) předá hromadnou připomínku starostovi města, který určí, kdo z místostarostů ji předloží k projednání nejbližšímu jednání zastupitelstva. Veřejnost nemůže podávat pouze obecné připomínky „věcného charakteru. Hromadná připomínka musí být formulována jednoznačně a konkrétně, musí být řádně odůvodněna a musí obsahovat návrh řešení.

Jiří Nesvadba
tajemník městského úřadu

Vytvořeno 30.4.2009 14:42:32 | přečteno 2039x | Petr Vitvar
load