Úřad územního plánování

Co je to úřad územního plánování, jenž pracuje v rámci odboru rozvoje a výstavby, a jaké přesně má úkoly, to byly první dvě otázky, které jsem položila jeho vedoucí, Michaele Smrčkové. A měla jsem i další.

Úřad územního plánování existuje od 1. ledna 2007. Komplexně zajišťuje přenesený výkon státní správy na úseku územního plánování a památkové péče v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností, to znamená pro města Jablonec n. N., Rychnov u Jablonce n. N., Lučany n. N. a pro obce Bedřichov, Dalešice, Janov n. N., Josefův Důl, Maršovice, Nová Ves n. N., Pulečný a Rádlo. Dále se náš úřad zabývá poskytováním finančních příspěvků na rekonstrukce památek a objektů v městské památkové zóně, a to v rozsahu vyhlášených programů.

Protože oblast památkové péče je velmi široké téma, budeme se mu věnovat v některém z příštích vydání. Co je to však územní plán města a na jak dlouhou dobu se tvoří?

Je to závazný právní dokument, který vnáší stav právní jistoty do území. V jeho rámci je nutné sladit zájmy samosprávy na rozvoji obce či kraje, zájmy dotčených orgánů a v neposlední řadě zájmy jednotlivých vlastníků nemovitostí. Hledáme kompromisy, nelze plně vyhovět všem subjektům, vždy je třeba sledovat principy rovnováhy tří aspektů - ekonomického, ekologického a sociálního. Územní plán je základní koncepční dokument obce k usměrňování jejího územního rozvoje a tvoří se obvykle na 10 - 15 let. Územní plán města Jablonec n. N. má návrhové období do roku 2010.

Kdy se bude tvořit nový územní plán?

Dle zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon, je město Jablonec n. N. povinno pořídit nový územní plán do pěti let, tj. do r. 2012.

Čím je pro občany územní plán limitující?

V demokratických podmínkách je v první řadě dohodou občanů, obce a státu o způsobu využití území města, o charakteru činností v něm probíhajících a o míře jejich dalšího rozvoje. Dohoda je výsledkem veřejného projednání. Po vydání je územní plán závazným dokumentem, a to pro každého občana bydlícího ve městě i pro všechny hospodářské subjekty vyvíjející na území města svoji činnost. V praxi je územní plán nástrojem k regulování změn ve využití území města. Plán neurčuje podrobně, co a kde se bude stavět, ale určuje, kde se může či nesmí stavět. Stanoví pro tuto činnost základní podmínky i omezení.

(fr)

Vytvořeno 2.4.2008 10:48:51 | přečteno 3471x | Petr Vitvar
load