Návštěva z Polska

Letošní 7. ročník veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour se konal ve dnech 15. - 17. března v prostorách Eurocentra. Slavnostní zahájení společným přestřižením pásky provedli starosta města Mgr. Petr Tulpa, hejtman Libereckého kraje Petr Skokan, starosta okresu Jelení Hora Jacek Włodyga, ing. Antonín Schäfer, náměstek hejtmana pověřený vedením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a ing. Marta Procházková, ředitelka Eurocentra.

Již tradičně přijel Jacek Włodyga a s ním Mgr. Wiesław Dzierzba, ředitel odboru propagace, turistiky a sportu stejného okresu. Ještě před zahájením se zastavili na radnici, kde je přivítal starosta spolu s místo­starosty. Po zápisu do pamětní knihy si hosté z Jelení Hory prohlédli město z věže jablonecké radnice.

Jejich účast na veletrhu Euroregion Tour není náhodná, neboť právě tato akce stála u zrodu zajímavé spolupráce. Dohoda o přátelství mezi městem Jablonec nad Nisou a okresem Jelení Hora byla podepsána v prosinci roku 2004.

O tom, že se nejednalo o formální akt, svědčí několik úspěšných společných akcí. Euro­centrum připravilo v rámci projektu INTERREG II A cyklus výstav Sdružení fotografů Euroregionu Nisa KONTAKT pod názvem Euroregion Foto. Sdružení má členy z Česka, Polska a Ně­mecka a svou činností podporuje zájem neprofesionálních fotografů o umělecké fotografování. Dosud se uskutečnily čtyři výstavy, pátá je připravována na letošní listopad až prosinec. Vernisáže jsou místem setká­vání a vznikla tak tradice, která nyní pokračuje i bez finanční podpory.

Druhým úspěšným projektem je Euroregion Propag, podporující turistické a podnikatelské aktivity, s důrazem na spolu­práci na polské straně. Pro turisty na obou stranách hranice jsou díky tomuto projektu k dispozici propagační mate­riály ve čtyřech jazykových mutacích. Ohlas veřejnosti byl velmi dobrý a výsledkem je kvalitní data­báze aktivních, potencionálních partnerů pro další projekty, což je, vzhledem k tomu, že letos začíná nové rozpočtové období EU, velmi důležité.

V současné době je Euro­centrum partnerem projektu Krkonošské agentury regionálního rozvoje v Jelení Hoře. V prostorách Eurocentra pro­bíhá až do 20. dubna zají­mavá vý­stava o hradech a zámcích česko-polské příhraniční oblasti „Zámky Dolnoslazska“. Je to velmi zajímavá, turisticky nepříliš známá oblast bohatá na kulturní památky. Pořadatelé předpokládají, že i touto výstavou vzbudí zájem o blízký region.

Činnost Eurocentra se neomezuje jenom na realizaci projektů. V rámci smlouvy dochází například ke kulturním výměnám souborů. S okresem Je­lení Hora spolupracuje i Infor­mační centrum jablonecké radnice a byly navázány první kon­takty k výměně zkušeností mezi Městskou policií v Jablonci nad Nisou a Městskou stráží v Jelení Hoře v oblasti prevence krimina­lity mládeže a akce BESIP. Počítá se přitom s využitím evropských fondů.

O vzrůstajícím významu Eurocentra svědčí i skutečnost, že si jej ke svému zasedání zvolila Česko-polská mezivládní ko­mise pro přeshraniční spolu­práci Ministerstva zahraničí ČR.

- ds -

Vytvořeno 30.3.2007 13:07:59 | přečteno 2416x | Petr Vitvar
load